Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-496 2012-03-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „VILNIUS VEŽA“

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT  VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „VILNIUS VEŽA“

 

2012 m. kovo 21 d. Nr. 1-496

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
22 punktu, 3 dalies 9 punktu ir 7 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a:

1. Dalyvauti steigiant viešąją įstaigą „Vilnius veža“.

2. Pritarti pridedamiems: 

2.1. Viešosios įstaigos „Vilnius veža“ steigimo sutarčiai;

2.2. Viešosios įstaigos „Vilnius veža“ įstatams.

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą Artūrą Zuoką pasirašyti viešosios įstaigos „Vilnius veža“ steigimo sutartį ir įstatus.

4. Įgalioti Miesto ūkio ir transporto departamento direktorių Virginijų Paužą atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei viešosios įstaigos „Vilnius veža“ steigiamajame susirinkime.

5. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti
Vilniaus miesto savivaldybės, kaip viešosios įstaigos
„Vilnius veža“ dalininkės, teises ir pareigas, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai pagal teisės aktus priskirtas funkcijas, kurias įgyvendina pati Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

6. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių perduoti viešajai įstaigai „Vilnius veža“ pagal panaudos sutartį Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius automobilius bei priimti kitus su perdavimu susijusius sprendimus.

7. Pavesti Ekonomikos ir investicijų departamentui įmokėti 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) Lt piniginį įnašą, numatytą Viešosios įstaigos „Vilnius veža“ steigimo sutartyje.

 

Meras

Artūras Zuokas

 

Dokumento priedai:
1-496 - VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIUS VEŽA“ STEIGIMO SUTARTIS
1-496 - VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIUS VEŽA“ ĮSTATAI
Į pradžią