Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-496 2012-03-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „VILNIUS VEŽA“

PRITARTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d.

sprendimu Nr. 1-496

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIUS VEŽA“

STEIGIMO SUTARTIS

 

2012 m. ________________d.

Vilnius

 

            Šia Viešosios įstaigos „Vilnius veža“ steigimo sutartimi (toliau – Sutartis) steigiama viešoji įstaiga „Vilnius veža“ (toliau – Įstaiga).

 

I. ĮSTAIGOS STEIGĖJAI

 

1. Įstaigos steigėjai (toliau kartu vadinami Steigėjais, o kiekvienas atskirai – Steigėju):

1.1. Vilniaus miesto savivaldybė, buveinė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kodas 111109233. Institucija, kuriai pavedama atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, atstovas_____________________________(vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos);

1.2. uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, buveinė Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, kodas 302683277, atstovas_________________________(vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos).

 

II. ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, BUVEINĖ, TEISINĖ FORMA IR STATUSAS

 

2. Įstaiga yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

3. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga „Vilnius veža“.

4. Įstaigos buveinės adresas – ________________, Lietuvos Respublika.

5. Įstaiga veikia ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir savo įstatais.

6. Įstaiga steigiama neribotam laikui.

7. Įstaiga laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

8. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Įstaigos pirmaisiais finansiniais metais yra laikomas laikotarpis nuo jos įsteigimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos.

 

III.             ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

 

      9. Įstaigos veiklos tikslai – tenkinti Vilniaus miesto gyventojų ir sostinės svečių susisiekimo poreikius, teikiant visuomenei naudingas keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, rūpintis Įstaigos valdymu, veiklos užtikrinimu ir plėtra (pritraukiant privatų kapitalą), sutvarkyti infrastruktūrą.

      10. Įstaigos veiklos sritys ir rūšys:

      10.1. aptarnauti keleivius, vykstančius vietinio ir tolimojo susisiekimo taksi maršrutais, teikti skambučių centro paslaugas;

      10.2. organizuoti darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą finansuojant jų aukštojo, profesinio ir   kitokio mokymo studijas,  kvalifikacijos kėlimo kursus;

      10.3. sukurti keleivių aptarnavimo infrastruktūrą diegiant modernias technologijas ir propaguojant ekologišką transportą;

10.4. organizuoti neįgaliųjų keleivių, keleivių su kūdikiais, vaikais, gyvūnais augintiniais pervežimo paslaugas;

10.5. teikti reklamos paslaugas, automobilių nuomos paslaugas;

      10.6. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius;

      10.7. įstatymų nustatyta tvarka teikti  labdarą ar paramą (būti  paramos  gavėju),  siekiant įgyvendinti Įstaigos tikslus;

      10.8. rengti ir vykdyti įvairias programas ir projektus, skirtus Įstaigos tikslams įgyvendinti, juose dalyvauti;

      10.9. bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis visoje Europos Sąjungoje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą aukščiau paminėtiems tikslams įgyvendinti;

      10.10. įstoti į įvairias tarptautines visuomenines organizacijas, palaikyti su jomis ryšius ir sudaryti susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams;

      10.11. bendradarbiauti su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei privačiais asmenimis, teikiant jiems įvairią informaciją ir paslaugas, būdingas taksi ir keleivių pervežimo transporto veiklai.

      11. Įgyvendinama savo tikslus, Įstaiga gali verstis ūkine komercine veikla. Įstaigos ūkinės komercinės veiklos rūšių sąrašas pateikiamas Įstaigos įstatuose.

 

IV. STEIGĖJŲ TURTINIAI IR NETURTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI,

JŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

     

      12. Steigėja Vilniaus miesto savivaldybė iki Įstaigos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Įstaigos kaupiamosios sąskaitos atidarymo įnešti 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) Lt steigiamąjį įnašą dalininkų kapitalui suformuoti.

13. Steigėja uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ iki Įstaigos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įsipareigoja:

13.1. per 5 darbo dienas nuo Įstaigos kaupiamosios sąskaitos atidarymo įnešti 10 000
(dešimt tūkstančių) Lt steigiamąjį įnašą dalininkų kapitalui suformuoti;

13.2. atidaryti steigiamos Įstaigos kaupiamąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke;

13.3. apmokėti visas Įstaigos steigimo išlaidas, įskaitant steigimo dokumentų parengimo išlaidas, jų tvirtinimo notarų biure, Įstaigos registravimo valstybės įmonėje Registrų centre išlaidas bei kitas išlaidas, susijusias su Įstaigos steigimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Steigimo išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, įrodančiais steigimo išlaidų buvimo faktą;

13.4. įstatymų nustatyta tvarka ir terminais atlikti visus įstatymuose bei šioje Sutartyje nustatytus veiksmus, reikalingus tinkamai Įstaigą įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

14. Steigėjai įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įnešti 12 ir 13.1 punktuose nurodytus piniginius įnašus ir šių įnašų nedidinti po Sutarties pasirašymo iki įstatų įregistravimo, o po įstatų įregistravimo įnašus didinti tik įstatuose nustatyta tvarka.

15. Steigėjai susitaria, kad jų balsų skaičius išreiškiamas vienetais. Abiems steigėjams priklauso 100 balsų – 51 balsas priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, o 49 balsai – uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“, iki šis balsų skaičius nebus pakeistas atitinkamo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo pagrindu. 

16. Steigėjai įsipareigoja neperleisti savo teisių pagal šią Sutartį kitiems asmenims be išankstinio rašytinio kito Steigėjo sutikimo.

17. Steigėjai neturi jokių kitų turtinių ar neturtinių įsipareigojimų Įstaigai, išskyrus numatytuosius šioje Sutartyje. Tuo atveju, jei steigėja Vilniaus miesto savivaldybė ir (ar) steigėja uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ neįvykdo atitinkamai Sutarties 12 ir 13.1 punktuose nustatytų įsipareigojimų numatytais terminais arba per protingą laikotarpį, jeigu terminas konkretiems veiksmams nėra nustatytas, Steigėjai vieno iš Steigėjų (nepažeidusio savo įsipareigojimų) reikalavimu sprendžia Įstaigos likvidavimo klausimą.

 

V. STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

      18. Steigimo išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, įrodančiais steigimo išlaidų buvimo faktą.

      19. Dokumentais pagrįstos Įstaigos steigimo išlaidos kompensuojamos Steigėjams iš Įstaigos lėšų per tris mėnesius nuo Įstaigos įregistravimo.

 

VI. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ ATSTOVAUTI STEIGIAMAI ĮSTAIGAI, JŲ TEISĖS IR ĮGALIOJIMAI

 

      20. Steigėjai paveda _____________________(vardas, pavardė, pareigos) (toliau – Atstovas) atstovauti Įstaigai jos steigimo laikotarpiu santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant notarų biurus, Lietuvos Respublikos valstybinę mokesčių inspekciją,  su teise pasirašyti bei steigiamos Įstaigos vardu ir interesais atlikti visus jos tinkamam įregistravimui reikalingus veiksmus, bet jais  neapsiribojant:

      20.1. steigiamos Įstaigos kaupiamosios sąskaitos atidarymas Lietuvos Respublikoje registruotame banke;

      20.2. reikalingų sandorių steigiamos Įstaigos vardu sudarymas;

      20.3. atstovavimas steigiamai Įstaigai notarų biure, tvirtinant Įstaigos steigimo dokumentus;

      20.4. atstovavimas steigiamai Įstaigai Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Atstovas privalo per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarties pasirašymo dienos pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui Įstaigos registravimui reikalingus dokumentus;

      20.5. atstovavimas steigiamai Įstaigai santykiuose su  kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

      20.6. Įstaigos steigimo dokumentų projektų parengimas ir pateikimas Steigėjams;

      20.7. Įstaigos steigiamojo susirinkimo sušaukimas;

      20.8. reikalingų steigiant Įstaigą prašymų ir kitų dokumentų pasirašymas, pateikimas bei atsiėmimas;

      20.9. kitų su Įstaigos įsteigimu ir įregistravimu susijusių ir tam reikalingų veiksmų vykdymas (tarp jų Įstaigos antspaudo užsakymas ir pagaminto antspaudo atsiėmimas, Įstaigos įregistravimas mokesčių mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir draudėju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje).

      21. Atstovas privalo per 7 (septynias) dienas nuo Įstaigos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre perduoti Įstaigos vadovui visus su Įstaigos steigimu susijusius dokumentus.

     

VII. STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO  JAME TVARKA

 

22. Atstovas per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties ir įstatų pasirašymo sušaukia Įstaigos steigiamąjį susirinkimą, kuriame paskiriamas Įstaigos vadovas ir išrenkama valdyba ir taryba. Apie steigiamąjį susirinkimą Steigėjai  informuojami raštu, kartu pateikiant darbotvarkės klausimų projektus.

23. Steigėjai susitaria, kad:

23.1. vadovu bus renkamas asmuo, kurio kandidatūrą siūlo steigėja Vilniaus miesto savivaldybė;

23.2. tarybos nariais bus renkami 5 (penki) asmenys, kurių 4 kandidatūras siūlo steigėja Vilniaus miesto savivaldybė ir 1 kandidatūrą siūlo steigėja uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“. Taryba iš savo narių išrenka tarybos pirmininką. Steigėjai susitaria, kad tarybos pirmininku renkamas tarybos narys, kurio kandidatūrą pasiūlo steigėja Vilniaus miesto savivaldybė;

23.3. valdybos nariais bus renkami 5 (penki) asmenys, kurių 4 kandidatūras siūlo steigėja Vilniaus miesto savivaldybė ir 1 kandidatūrą siūlo steigėja uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“. Valdyba iš savo narių išrenka valdybos pirmininką. Steigėjai susitaria, kad valdybos pirmininku renkamas valdybos narys, kurio kandidatūrą pasiūlo steigėja Vilniaus miesto savivaldybė.

24. Įstaigos steigiamasis susirinkimas  laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvaus abu Steigėjai.

25. Kiekvienas Steigėjas Įstaigos steigiamajame susirinkime turi po vieną balsą.

26. Sprendimai Įstaigos steigiamajame susirinkime priimami vienbalsiai.

 

VIII. GINČŲ TARP STEIGĖJŲ SPRENDIMO TVARKA

 

27. Ginčai tarp Steigėjų sprendžiami derybomis.

28. Steigėjams nesusitarus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčo kilimo, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Jeigu vienas iš Steigėjų nevykdo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, kitam Steigėjui atlygina dėl to patirtus nuostolius.

 

IX. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

 

30. Ši Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

31. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

32. Ši Sutartis gali būti pakeista ar papildyta iki Įstaigos įregistravimo Steigėjų rašytiniu susitarimu. Visi šios Sutarties pakeitimai ar papildymai laikomi neatskiriama jos dalimi. Šią Sutartį papildžius ar pakeitus iki Įstaigos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui kartu su kitais Įstaigai įregistruoti reikalingais dokumentais turi būti pateikiami ir šios Sutarties pakeitimai ar papildymai.

33. Neįregistravus Įstaigos, Steigėjo įnašas, jeigu buvo įneštas, turi būti grąžinamas Steigėjo prašymu.

34. Ši Sutartis yra sudaryta 5 (penkiais) vienodos teisinės galios egzemplioriais: po vieną egzempliorių atiduodama notarų biurui, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, kiekvienam iš Steigėjų ir Įstaigai.       

 

X. STEIGĖJŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

Vilniaus miesto savivaldybė                            Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius        Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

 

 

 

Į pradžią