Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-496 2012-03-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „VILNIUS VEŽA“

PRITARTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d.

sprendimu Nr. 1-496

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIUS VEŽA“ ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Viešoji įstaiga „Vilnius veža“ (toliau – Įstaiga) – yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais viešosios įstaigos „Vilnius veža“ įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

2.      Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

3.      Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.

4.      Įstaigos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

           5. Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti Vilniaus miesto gyventojų ir sostinės svečių susisiekimo poreikius, teikiant visuomenei naudingas keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, rūpintis Įstaigos valdymu, veiklos užtikrinimu ir plėtra (pritraukiant privatų kapitalą), sutvarkyti tokių paslaugų teikimo infrastruktūrą.

           6. Įstaigos veiklos sritys:

           6.1. aptarnauti keleivius, vykstančius vietinio ir tolimojo susisiekimo taksi maršrutais, teikti skambučių centro paslaugas;

           6.2. organizuoti darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą finansuojant jų aukštojo, profesinio ir   kitokio mokymo studijas,  kvalifikacijos kėlimo kursus;

           6.3. sukurti keleivių aptarnavimo infrastruktūrą diegiant modernias technologijas ir propaguojant ekologišką transportą,

           6.4. organizuoti neįgaliųjų keleivių pervežimo paslaugas;

           6.5. teikti reklamos paslaugas, automobilių nuomos paslaugas;

           6.6. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius;

           6.7. įstatymų nustatyta tvarka teikti  labdarą ar paramą (būti  paramos  gavėju),  siekiant įgyvendinti Įstaigos tikslus;

           6.8. rengti ir vykdyti įvairias programas ir projektus, skirtus Įstaigos tikslams įgyvendinti, juose dalyvauti;

          6.9. bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis visoje Europos Sąjungoje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą aukščiau paminėtiems tikslams įgyvendinti;

          6.10. įstoti į įvairias tarptautines visuomenines organizacijas, palaikyti su jomis ryšius ir sudaryti susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams;

          6.11. bendradarbiauti su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei privačiais asmenimis, teikiant jiems įvairią informaciją ir paslaugas, būdingas taksi ir keleivių pervežimo transporto veiklai.

          7. Savo tikslams pasiekti Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine ir komercine veikla:

7.1. taksi veikla (49.32);

7.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);

7.3. sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52);

7.4. transportui būdingų paslaugų veikla (52.2);

7.5. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20);

7.6. kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);

7.7. leidybinė veikla (58);

7.8. kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla (66.19);

7.9. bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);

7.10. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais (69.20);

7.11. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);

7.12. inžinerinė ir technologinė veikla (71.12.10);

7.13. socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.20);

7.14. reklamos agentūrų veikla (73.11);

7.15. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

7.16. įstaigos mašinų įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma (77.33);

7.17 kitas darbo jėgos teikimas (78.30);

7.18 kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla (82.11);

7.19. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);

7.20. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59).

 

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems Įstatams ir veiklos tikslams.

9. Įstaigai neleidžiama:

9.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams negu nustatyta šiuose Įstatuose;

9.2. neatlygintinai perduoti Įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (kaip jis apibrėžtas Viešųjų  įstaigų įstatyme), išskyrus Įstaigos likvidavimo atveju;

9.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibrėžtas Viešųjų įstaigų įstatyme);

9.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

 

IV. ĮSTAIGOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, steigimo sutartyje ar šiuose Įstatuose numatytomis sąlygomis perdavę Įstaigai įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka, yra Įstaigos dalininkai.

11. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra nurodomi Įstaigos dokumentuose (Dalininkų registravimo žurnale), o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašo vertę patvirtinantis dokumentas.

12. Jeigu dalininkas visuotinio dalininkų susirinkimo išankstiniu pritarimu papildomai perduoda Įstaigai įnašą, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, atitinkamai turi būti keičiami įrašai Įstaigos dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.

13. Dalininkas turi teisę dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose, susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti informaciją apie Įstaigos veiklą, gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė negu jo įnašų vertė nurodyta patvirtinančiame dokumente, šių Įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, taip pat  dalininkas turi ir kitų įstatymuose nustatytų teisių.

14. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo vienbalsiu dalininkų sprendimu.

15. Asmuo, pageidaujantis tapti Įstaigos dalininku, pateikia Įstaigos vadovui prašymą tapti dalininku. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Įstaigos dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta), taip pat numatomo įnašo pinigais suma ar nepiniginio įnašo vertė, nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Mažiausias ir didžiausias įnašo dydis (įnašo vertė) nustatomas visuotiniame dalininkų susirinkime. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius, ataskaita su nustatyta siūlomo perduoti įnašo rinkos verte, jei numatoma pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą perduoti vertinamą turtą, kuris gali būti laikomas įnašu pagal Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatas. Asmens, pageidaujančio tapti Įstaigos dalininku, turto vertinimas atliekamas jo lėšomis.

16. Įstaigos vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Įstaigos dalininku, prašymą, turi ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas prašymo tapti dalininku svarstymas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmuo, pageidaujantis tapti nauju dalininku. Jeigu minėtas asmuo nedalyvauja susirinkime, Įstaigos vadovas per 5 darbo dienas nuo įvykusio susirinkimo dienos turi jam pranešti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl jo prašymo tapti dalininku.

17. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidaujantis asmuo Įstaigos dalininku tampa perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą, kurio dydžiui yra pritaręs visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas gavęs informaciją apie   dalininko įnašą, gautą (sumokėtą) įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką ir jo įnašą Įstaigos dokumentuose bei išduoti naujajam dalininkui jo įnašo dydį patvirtinantį dokumentą.

18. Bet koks dalinis dalininko teisių perleidimas yra negalimas. Apie savo sprendimą perleisti Įstaigos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui, nurodyti duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat pažymėti perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Įstaigos vadovas per 5 darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus apie gautą dalininko pranešimą. Kiti dalininkai turi pirmenybės teisę įsigyti perleidžiamas dalininko teises. Dalininkas turi teisę perleisti savo teises trečiajam asmeniui tik tuomet, kai perimti tokio dalininko teisių tokiomis pat sąlygomis nepageidauja kiti dalininkai.

19. Asmuo, perėmęs dalininko teises, tampa Įstaigos dalininku nuo dalininko teisių perleidimo sandorio įsigaliojimo momento. Įstaigos vadovas, gavęs Įstaigos dalininko teisių perleidimo sandorio patvirtintą nuorašą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką Įstaigos dokumentuose ir išduoti dalininkui jo įnašo dydį patvirtinantį dokumentą.

20. Įstaigos vadovas per 5 darbo dienas šių Įstatų nustatyta tvarka turi pranešti Įstaigos dalininkams apie įregistruotą naują Įstaigos dalininką.

 

V. dalininkų įnašų perdavimo įstaigAI TVARKA

 

21. Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas Įstaigai perduodamas visų dalininkų išankstiniu pritarimu. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

22. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

22.1. visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikiamas prašymas pritarti dalininko kapitalo didinimui papildomu įnašu;

22.2. esant visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimui, pinigai pervedami į Įstaigos sąskaitą, o turtas perduodamas surašant perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo turtą perduodantis dalininkas ar asmuo, pageidaujantis tapti dalininku, ir Įstaigos vadovas;

22.3. dalininkui, Įstatų nustatyta tvarka perdavusiam įnašą, Įstaigos vadovas per 5 darbo dienas išduoda įnašo dydį patvirtinantį dokumentą.

23. Įstaigai perduodant turtą turi būti pateikta ir šio turto vertinimo, atlikto ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius, ataskaita su nustatyta perduodamo turto rinkos verte. Turto vertinimas atliekamas dalininko lėšomis.

 

VI. ĮSTAIGOS VALDYMAS

 

24. Įstaigos organai yra šie:

24.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

24.2. taryba (kolegialus organas);

24.3. valdyba (kolegialus valdymo organas);

24.4. vadovas – direktorius (vienasmenis valdymo organas).

25. Įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.

 

VII. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

 

26. Visuotinio dalininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai priklauso:

26.1. keisti Įstatus;

26.2. rinkti ir atšaukti Įstaigos tarybą ir valdybą ar atskirus jos narius šiuose Įstatuose nustatyta tvarka;

26.3. nustatyti Įstaigos paslaugų, darbų, produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

26.4. skirti ir atleisti Įstaigos vadovą, nustatyti jo darbo sutarties sąlygas;

26.5. tvirtinti Įstaigos metinę finansinę atskaitomybę;

26.6. nustatyti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;

26.7. priimti sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo, turto investavimo;

26.8. priimti sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

26.9. priimti sprendimą dėl Įstaigos pertvarkymo;

26.10. priimti sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jo likvidavimą;

26.11. skirti ir atleisti likvidatorių, kai sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;

26.12. nustatyti Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

26.13. priimti sprendimą dėl Įstaigos audito ir parinkti audito įmonę;

26.14. priimti sprendimą dėl Įstaigos buveinės vietos keitimo;

26.15. spręsti kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

27. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma, išskyrus 26.7, 26.8 ir 26.9 papunkčiuose nurodytus sprendimus, kurie priimami ne mažesne kaip 2/3 visų dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma.

28. Abiems dalininkams priklauso 100 balsų – 51 balsas priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, o 49 balsai – uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“.

29. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Įstaigos dalininkų. Jeigu nėra kvorumo, Įstaigos direktorius per 10 kalendorinių dienų turi sušaukti pakartotinį dalininkų susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek dalininkų susirinktų.

30. Dalininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame dalininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Dalininko (juridinio asmens) įgaliojimas turi būti patvirtintas antspaudu ir pasirašytas vadovo, jeigu jis privalo turėti antspaudą, o dalininko (fizinio asmens) įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

31. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako Įstaigos vadovas. Vadovas apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą kiekvienam dalininkui turi pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki susirinkimo, kartu pateikdamas visus dokumentus svarstytinais darbotvarkės klausimais, kurie reikalingi sprendimams priimti, ir kiekvieno darbotvarkės klausimo sprendimų projektus. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.

32. Eiliniai visuotiniai dalininkų susirinkimai šaukiami Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

33. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas, jei to raštu pareikalauja Įstaigos dalininkas arba jei į neeilinį visuotinį dalininkų susirinkimą dalininkus kviečia Įstaigos vadovas.

34. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolus turi pasirašyti visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas ir protokolą surašęs asmuo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo įvykimo dalininkams įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu paštu. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, susirinkimo darbotvarkė, pranešimo santrauka kiekvienu darbotvarkės klausimu, dalininkų pasisakymai, balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai.

 

VIII. TARYBA

 

35. Įstaigos taryba yra kolegialus Įstaigos organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.

36. Tarybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis dalininkų susirinkimas. Tarybos nariai renkami iš dalininkų pasiūlytų kandidatų. Renkant tarybos narius, kiekvienas dalininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų tarybos narių skaičiui. Dalininkas turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Taryba iš savo narių išsirenka tarybos pirmininką.

37. Naujai išrinkta taryba pirmajame savo posėdyje iš savo narių 4 metų laikotarpiui renka tarybos pirmininką.

38. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

39. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą tarybą in corpore arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

40. Įstaigos tarybos narių veikla neatlyginama.

41. Tarybos kompetencijai priklauso:

41.1. teikti išvadas visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos veiklos ir Įstaigos veiklos planų įgyvendinimo;

41.2. teikti pasiūlymus dėl Įstatų pakeitimų ir papildymų;

41.3. teikti išvadas dėl bendradarbiavimo, dalyvavimo įvairiose organizacijose narystės pagrindais.

42. Taryba priima nutarimus posėdžiuose. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 tarybos nariai. Tarybos posėdžiuose pirmininkauja tarybos pirmininkas. Apie tarybos posėdį tarybos nariams turi būti pranešta raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu, nurodant posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki posėdžio. Jeigu visi tarybos nariai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

43. Tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Priimti nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nariai turi lygias balso teises.

44. Tarybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis, tiesiogiai nedalyvaudami posėdyje. Tarybos nariai nutarimus gali priimti apklausos būdu raštu, jeigu nė vienas tarybos narys tam neprieštarauja.

45. Tarybos darbo tvarką nustato tarybos patvirtintas darbo reglamentas.

 

IX. VALDYBA

 

46. Valdyba yra kolegialus Įstaigos valdymo organas, sudaromas 4 metams iš 5 narių visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką.

47. Valdybos kompetencijai priskiriama:

47.1. tvirtinti Įstaigos biudžetą, veiklos planus;

47.2. priimti sprendimus sudaryti su ūkio subjektais sutartis dėl investicijų į Įstaigos veiklą ar dalyvavimo joje, tvirtinti tokių sutarčių projektus;

47.3. rekomenduoja dalininkų susirinkimui priimti sprendimus dėl turto investavimo;

47.4. rekomenduoja dalininkų susirinkimui priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos;

47.5. priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto už didesnę kaip 100 000 (vieno šimto tūkstančių) Lt kainą įsigijimo (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui);

47.6. priimti sprendimus dėl Įstaigos filialų ar atstovybės steigimo ir dėl jų veiklos nutraukimo, tvirtinti jų nuostatus;

47.7. svarstyti ir rekomenduoti visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Įstaigos išlaidų sąmatas;

47.8. svarstyti ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos planų, išvadas dėl tokių planų įgyvendinimo;

47.9. svarstyti ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui išvadas ir pasiūlymus dėl Įstaigos finansinės atskaitomybės;

47.10. priimti sprendimus dėl pritarimo (nepritarimo) Įstaigos darbuotojų kolektyvinės sutarties projektui.

48. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatytas valdybos narių rinkimas, Įstaigos vadovas pateikia Įstaigos dalininkų siūlomų kandidatų sąrašą.

49. Renkant valdybos narius, sprendimai priimami 2/3 visų dalininkų balsų dauguma.

50. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

51. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui ir atlieka savo funkcijas iki kol išrenkama nauja valdyba arba iki kol valdyba atšaukiama. Valdybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka valdyba. Valdyba gali priimti sprendimus, jei jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami ne mažesne kaip 1/2 visų posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Valdybos darbo tvarką nustato jos patvirtintas veiklos reglamentas.

52. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius. Valdybos narys gali atsistatydinti nepasibaigus valdybos kadencijai. Valdybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, valdybos nariu šių Įstatų nustatyta tvarka gali būti paskirtas kitas atšauktą ar atsistatydinusį valdybos narį delegavusio dalininko nurodytas asmuo.

53. Valdybos nariai turi teisę gauti informaciją apie Įstaigos vykdomą veiklą. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

 

X. ĮSTAIGOS VADOVAS

 

54. Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis Įstaigos valdymo organas. Direktoriaus atlyginimą nustato, pareigybės aprašymą tvirtina, nuobaudas ir paskatinimus skiria visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo darbo sutartyje nurodytos dienos, bet ne anksčiau kaip nuo darbo sutarties įsigaliojimo. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registrui apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais.

55. Direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo. Direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

56. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais ir pareigybės aprašymu.

57. Direktorius organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais, taip pat su darbuotojais sudaro kolektyvinę sutartį, turėdamas išankstinį valdybos pritarimą tokios sutarties projektui. Direktorius atsako už Įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą, jos pateikimą valdybai ir visuotiniam dalininkų susirinkimui, programų vykdymą, jų asignavimų naudojimo veiksmingumą ir efektyvumą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti valdymo organui teisės aktuose bei šiuose Įstatuose.

58. Įstaigos vadovo kompetencijai taip pat priskiriama:

58.1. rengti ir teikti valdybai bei visuotiniam dalininkų susirinkimui svarstyti Įstaigos veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

58.2. užtikrinti Įstaigos turto efektyvų naudojimą ir apsaugą;

58.3. nustatyti Įstaigos taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

58.4. suderinus su valdyba, nustatyti Įstaigos darbuotojų etatus ir jų atlyginimus, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarką;

58.5. tvirtinti Įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.

 

XI. Įstatų keitimAS

 

59. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

60. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS BEI jų veiklos nutraukimAS

 

61. Sprendimą steigti Įstaigos filialą ar atstovybę priima valdyba. Įstaigos filialas ar atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina valdyba.

62. Filialo ar atstovybės veikla nutraukiama valdybos sprendimu.

 

XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

63. Įstaigos dalininko pareikalavimu Įstaigos direktorius per 5 darbo dienas privalo jam pateikti dokumentus ir kitą turimą informaciją apie Įstaigos veiklą.

64. Dokumentai ir kita turima informacija apie Įstaigos veiklą dalininkui yra pateikiama pasirašytinai Įstaigos buveinėje, dalininko prašymu persiunčiama registruotu laišku arba pasirašytinai perduodama dalininko įgaliotam atstovui.

 

XIV. PRANEŠIMŲ ir skelbimų PASKELBIMO TVARKA

 

65. Įstatymų nustatytais atvejais, tvarka ir terminais pranešimai viešai skelbiami spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir pristatomi visiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytiems asmenims pasirašytinai arba siunčiant paštu  registruotame laiške. Pranešimuose turi būti nurodyta visa įstatymų reikalaujama informacija.

66. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą, jo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotu laišku arba įteikiami kiekvienam dalininkui pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta ir susirinkimo darbotvarkė.

 

XV. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ pateikimAS visuomenei

 

67. Įstaigos veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu Įstaigos turi sudaryti jam sąlygas Įstaigos buveinėje susipažinti su šia ataskaita.

 

Į pradžią