Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1036 2013-04-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ PERDAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ PERDAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2013 m. balandžio 30 d. Nr. 30-1036

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 16, 17 straipsniais ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 30-2095 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-1036 - LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ PERDAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TVARKOS APRAŠAS
Į pradžią