Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-1036 2013-04-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ PERDAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. 30-1036

 

LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ PERDAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato likviduotų viešųjų ar privačių juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklą nutraukusių filialų ar atstovybių, registruotų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – juridiniai asmenys), veiklos dokumentų, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs (toliau – dokumentai), perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Likvidatorius – asmuo, atsakingas už privataus juridinio asmens ar nevalstybinės organizacijos duomenų ir dokumentų, nustatytų teisės aktuose, pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir veiklos dokumentų perdavimą toliau saugoti, likviduotą juridinį asmenį išregistruojant

iš Juridinių asmenų registro.

Nevalstybinės organizacijos – politinės partijos, asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, bendrijos (gyvenamųjų namų statybos, daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, poilsio namų savininkų, kūrybinių dirbtuvių savininkų ir kitų negamybinių pastatų, patalpų savininkų), sodininkų bendrijos, profesinės sąjungos ir jų susivienijimai, nuolatinės arbitražo institucijos.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. DOKUMENTUS PERDUODANTYS ASMENYS

 

            4. Dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs, į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvą (toliau – Archyvą) perduoda:

            4.1. juridinio asmens veiklos dokumentus – likviduojamo juridinio asmens likvidatorius, jo įgaliotas asmuo, savininkas;

            4.2. nacionalinio dokumentų fondo dokumentus – jais disponuojantys privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys.

 

III. DOKUMENTŲ SUTVARKYMO REIKALAVIMAI

 

       5. Juridinių asmenų dokumentai, kurių norminių teisės aktų nustatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, toliau saugoti perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

       6. Perduodami valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka, o elektroniniai dokumentai tvarkomi pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

       7. Perduodami privačių juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą pagal Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 (Žin., 2012, Nr. 2-63), nustatytus reikalavimus.

 

IV. PRAŠYMŲ PRIIMTI DOKUMENTUS TOLIAU SAUGOTI PRIĖMIMAS IR JŲ VYKDYMAS

 

8. Likvidatorius, organizuodamas likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimą toliau saugoti, turi išsiaiškinti, ar likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai ar dalis jų nebuvo perduoti saugoti asmeniui, turinčiam licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, ikiteisminį tyrimą atliekančioms ar kitoms institucijoms. Jei tokių atvejų nustatoma, likvidatorius turi perimti likviduojamo juridinio asmens dokumentus ir perduoti juos toliau saugoti šiame Apraše nustatyta tvarka. Jei ikiteisminį tyrimą atliekančiai ar kitai institucijai likviduojamo juridinio asmens dokumentai dar reikalingi toliau naudoti, informacija apie tai pateikiama šio Aprašo nustatytame prašyme (1 priedas).

9. Dokumentai toliau saugoti perduodami per Archyvo ir likvidatoriaus suderintą laiką, atsižvelgiant į perduodamų dokumentų apimtį, likviduojamo juridinio asmens išregistravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kitas susijusias aplinkybes.

10. Likvidatorius, prieš perduodamas dokumentus, Archyvui pateikia nustatytos formos prašymą priimti likviduojamo juridinio asmens dokumentus toliau saugoti (1 priedas). Prašymas teikiamas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (likvidavimo atveju) arba kai yra priimtas sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos (bankroto atveju). Prašymai priimti dokumentus toliau saugoti priimami šiais būdais:

10.1.  elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų užsakymo meniu www.vilnius.lt;

10.2. pateikiant prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  E. miesto departamento  Interesantų aptarnavimo skyriuje;

10.3. siunčiant prašymą elektroniniu paštu archyvas@vilnius.lt. Prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir nuskenuotas su parašu;

10.4. siunčiant prašymą faksu (8 5) 211 2222. 

11. Prašymas gali būti parašytas ir laisva forma. Tačiau jame privaloma nurodyti tokią informaciją: likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis, perduodančio asmens kontaktai, elektroninio pašto adresas susirašinėjimui, numatomas dokumentų perdavimo laikas (konkreti data ar datos, jei dokumentus susitariama perduoti per keletą kartų), taip pat apibendrintai apibūdinami perduodami veiklos dokumentai (tarp jų ir priimti iš kitų juridinių asmenų, jei tokių dokumentų yra).

12. Kartu su prašymu pateikiami likviduojamo juridinio asmens dokumentų apskaitos dokumentai bei šios dokumentų kopijos: juridinio asmens registravimo pažymėjimo, dokumento, įrodančio juridinio asmens likvidavimo faktą. 

13. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, Archyvui teikiamas nustatytos formos prašymas išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų (2 priedas). Teikiant laisvos formos prašymą, jame turi būti nurodoma:  

13.1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, veiklos laikotarpis;

13.2. priežastys, dėl kurių dokumentai neperduodami saugoti nustatytąja tvarka (ir pridedami tai pagrindžiantys dokumentai – dokumentų poėmio protokolų, pagal kuriuos dokumentai buvo perduoti kitiems juridiniams asmenims toliau naudoti, kopijos ar kita);

13.3. dokumentų praradimo priežastys (apibūdinami prarasti dokumentai, jei tokių atvejų žinoma, ir pateikiami nurodytąsias priežastis pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos);

13.4. laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi.

14. Jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi, kartu su prašymu jis turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos išduotą pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą per visą juridinio asmens veiklos ar per konkretų laikotarpį (jei šios informacijos nėra galimybės pateikti elektroniniu būdu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos).

15. Visi gauti prašymai yra užregistruojami dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir Archyvo vedėjo paskiriami atsakingam Archyvo darbuotojui vykdyti.

16. Atsakingas Archyvo darbuotojas privalo patikrinti, ar prašyme pateikta informacija yra teisinga, ar pateikta visa reikalinga informacija.

17. Patikrinęs prašymą, atsakingas Archyvo darbuotojas per 5 darbo dienas prašyme nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia informaciją apie dokumentų perdavimo tvarką ir paskiria preliminarią dokumentų perdavimo dieną.

 

V. DOKUMENTŲ PERDAVIMAS TOLIAU SAUGOTI

 

18. Suderintą dieną ir valandą likvidatorius privalo pristatyti perduotinus toliau saugoti dokumentus ir perduoti juos nustatyta tvarka. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo likvidatorius neperduoda dokumentų, dėl jų perdavimo privalo pakartotinai kreiptis šio Aprašo nustatyta tvarka.

19. Perduodamų dokumentų gabenimą į Archyvą užtikrina dokumentus perduodančio juridinio asmens vadovas, likvidatorius ar kitas teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo. Dokumentai turi būti sunešti į Archyvo darbuotojų nurodytą dokumentų saugyklą ir sudėti į tam skirtas dokumentų lentynas pagal apskaitos duomenis, prižiūrint atsakingam Archyvo darbuotojui. Pašaliniai asmenys į Archyvo saugyklas neįleidžiami.

Likvidatoriaus pageidavimu atsakingas Archyvo drbuotojas užregistruotame ir Archyvo vedėjo pavizuotame prašyme pažymi, kiek dokumentų bylų buvo atvežta į Archyvą, ir pasirašo. Priešingu atveju, už faktiško dokumentų kiekio neatitikimą su apskaitos dokumentuose nurodytu kiekiu Archyvas neatsako.

20. Dokumentų  perdavimas  toliau saugoti įforminamas dokumentų  perdavimo  aktu, kuris surašomas 2 egzemplioriais (3 priedas). Akte nurodomi priimami dokumentai ir juos perduodantys bei priimantys asmenys.

Jei likviduojamo juridinio asmens dokumentai Archyvui perduodami per keletą kartų, dokumentų perdavimo aktas surašomas faktiškai perdavus visus likvidatoriaus prašyme nurodytus dokumentus.

Dokumentų perdavimo akto pastabų skiltyje būtina surašyti perduodamų dokumentų chronologines ribas.

   21. Į Archyvą priėmus perduotus dokumentus, atsakingas Archyvo darbuotojas per 20 darbo dienų turi patikrinti jų kiekį, fizinę būklę, perdavimo akte ir apskaitos dokumentuose nurodytų duomenų faktinę atitiktį. Jei dokumentų kiekis didelis, šį terminą Archyvo vedėjas gali pratęsti.     

   22. Jei patikrinimo metu nustatoma priimtų dokumentų sutvarkymo, aprašymo, apskaitos neatitikčių ar kitų trūkumų, atsakingas Archyvo darbuotojas apie tai raštu praneša dokumentus perdavusiam asmeniui, kuris nurodytus trūkumus turi ištaisyti per 20 darbo dienų nuo rašto gavimo.

            23. Likvidatoriui nevykdant reikalavimo ištaisyti dokumentų sutvarkymo trūkumų, Archyvas turi teisę reikalauti išvežti dokumentus iš Archyvo saugyklų.

24. Atsakingas Archyvo darbuotojas perdavimo aktą pasirašo po patikrinimo, nustačius, kad perduotų dokumentų sutvarkymo, aprašymo ir apskaitos trūkumų nėra.

  

VI. NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO DOKUMENTŲ, KURIAIS DISPONUOJA PRIVATŪS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS, PERĖMIMAS

 

25. Archyvas perima nacionalinio dokumentų fondo (valstybės   ar savivaldybių institucijų,  įstaigų  ar  įmonių,  valstybės  įgaliotų   asmenų, Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių  valstybinių įstaigų ar įmonių veiklos) dokumentus, kuriais disponuoja privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys ir kurie pagal kompetenciją priklauso Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

26.  Juridinis ar fizinis asmuo, disponuojantis   perduotinais dokumentais  ar  turintis informacijos apie  tokius   dokumentus, raštu arba žodžiu kreipiasi į Archyvą, jei jam pagal kompetenciją priklausytų perduotini dokumentai.

27. Kreipdamasis į Archyvą, juridinis asmuo nurodo savo pavadinimą, fizinis asmuo – vardą ir pavardę, kontaktus, pateikia informaciją apie perduotinus dokumentus (jų įsigijimo aplinkybes, sudarytoją ir kiekį, jei žinoma – sudarymo laikotarpį) ar jų turėtoją, jei pats nedisponuoja perduotinais dokumentais. Jei juridinis ar fizinis asmuo kreipiasi žodžiu, informaciją gavęs Archyvo darbuotojas ją užfiksuoja tarnybiniame pranešime ir pateikia Archyvo vedėjui.

28. Archyvas, gavęs informaciją apie perduotinus dokumentus:

28.1. įvertina perduotinus dokumentus, nustato jų sudarytoją;

28.2. priima dokumentus saugoti, jei jie jam priklauso pagal kompetenciją;

28.3. informuoja Lietuvos vyriausiąjį archyvarą, jei paaiškėja, kad perduotinų dokumentų jis neturi priimti saugoti pagal kompetenciją, arba jei, dokumentus įvertinus padaroma išvada, kad jie gali turėti išliekamąją vertę ir yra saugotini nuolat.

29. Dokumentų perdavimas įforminamas Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.

 

VII. PAŽYMŲ DĖL LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

   30. Archyve įregistravus perdavimo aktą, dokumentams suteikiamas fondo numeris.

31. Likviduojamam juridiniam asmeniui išregistruoti iš Juridinių asmenų registro išduodama pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.

32. Išduodamoje pažymoje nurodomas likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, pažymos išdavimo tikslas, pažymima, kad dokumentai perduoti toliau saugoti ar kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.

33. Pažymą dėl likviduojamos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų rengia atsakingas Archyvo darbuotojas, pasirašo Archyvo vedėjas ir patvirtina Archyvo herbiniu antspaudu.

34. Pažymos išduodamos / siunčiamos likvidatoriaus prašyme nurodytu būdu.

 

VIII. DOKUMENTŲ NAUDOJIMAS

 

35.  Archyve saugomais dokumentais gali naudotis fiziniai ir juridiniai asmenys.

            36. Dokumentai, kuriuose esančios informacijos naudojimą riboja įstatymai, naudojami tų teisės aktų nustatyta tvarka.

            37. Dokumentai duodami fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinti, išduodamos dokumentų kopijos, išrašai, pažymos juridiniams faktams patvirtinti teisės aktuose nustatyta tvarka.

            38. Dokumentai laikinai perduodami naudotis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR NAIKINIMAS

           

            39. Perimti juridinių asmenų ir nacionalinio dokumentų fondo dokumentai saugomi Archyvo saugyklose teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Dokumentai saugomi teisės aktuose nustatytą laiką iki tol, kol baigsis teisės aktų nustatyti jų saugojimo terminai. Pasibaigus nustatytiems saugojimo terminams, dokumentai sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________________________

 

 

 

Likviduojamų juridinių asmenų veiklos

dokumentų perdavimo Vilniaus miesto

savivaldybės administracijai tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo priimti likviduojamo juridinio asmens dokumentus toliau saugoti forma)

 

   _____________________________________________________

(likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas)

_______________________________________________________________________________________

(dokumentus perduodančio asmens vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Personalo departamento Archyvui

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTUS

TOLIAU SAUGOTI

_________________ Nr.____________

                                                                           (data)

Vilnius

Prašau priimti ____         ____________________________________________________

                                                            (likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas)

dokumentus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvą toliau saugoti. Juridinio asmens veiklos laikotarpis nuo __________________   iki __________________.

Numatoma perduoti ____   ______ tiesinių metrų ilgai saugomų ir ___    _______ tiesinių metrų trumpai saugomų dokumentų.

Numatomas dokumentų perdavimo laikas______ ________________________ ________.

                                                                    (konkreti data ar datos, jei dokumentus susitariama perduoti per keletą kartų)

  Numatoma perduoti šiuos dokumentus: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(apibendrintai apibūdinami perduodami veiklos dokumentai (tarp jų ir priimti iš kitų juridinių asmenų, jei tokių yra)

 

                  Prašyčiau išduoti pažymą dėl ______________________________ dokumentų perdavimo

                                                              (likviduojamo juridinio asmens pavadinimas)

toliau saugoti  (pažyma reikalinga išregistruoti _________________________________ iš Juridinių          

                                                                              (likviduojamo juridinio asmens pavadinimas)

asmenų registro.

 

PRIDEDAMA:

1.___________________________________________________________________.

                                     (teismo sprendimo kopija ar kito juridinio asmens  likvidavimą įrodančio dokumento kopija)

2. __________________________________________________________________.

      (Registravimo pažymėjimo kopija)

3. __________________________________________________________________.

                               (apskaitos dokumentai)

4. __________________________________________________________________.

                            (kita)

  _______________                          ________________

                                                                                         (vardas ir pavardė)                                                    (parašas)

 

 

 

 

Likviduojamų juridinių asmenų veiklos

dokumentų perdavimo Vilniaus miesto

savivaldybės administracijai tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų forma)

 

   _____________________________________________________

(likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas)

_______________________________________________________________________________________

(dokumentus perduodančio asmens vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Personalo departamento Archyvui

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ DĖL LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ

_________________ Nr.____________

                                                                           (data)

Vilnius

Prašau išduoti pažymą apie __________________________________________________

                                                                                       (likviduojamo juridinio asmens pavadinimas, kodas)

dokumentų neperdavimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvą toliau saugoti.

              Juridinio asmens veiklos laikotarpis nuo __________________   iki _________________.

  Laikotarpis, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta (ar kitaip prarasta) ir (ar) kuriuo jie nebuvo sudaromi: nuo __________________   iki __________________.

  Dokumentų neperdavimo priežastys: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. (nurodomos priežastys, dėl kurių dokumentai nustatyta tvarka neperduodami saugoti arba dokumentų praradimo priežastys)

 

   PRIDEDAMA:

1.___________________________________________________________________.

                           (teismo sprendimo kopija ar kito juridinio asmens  likvidavimą įrodančio dokumento kopija)

2. __________________________________________________________________.

(Registravimo pažymėjimo kopija)

3. __________________________________________________________________.

                              (dokumentų neperdavimą pagrindžiantys dokumentai)

4. __________________________________________________________________.

(Valstybės socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos išduota pažyma apie apdraustųjų asmenų turėjimą)

5. __________________________________________________________________.

     (kita)

 

  _______________                          ________________

                                                                                         (vardas ir pavardė)                                                    (parašas)

 

 

 

Likviduojamų juridinių asmenų veiklos

dokumentų perdavimo Vilniaus miesto

savivaldybės administracijai tvarkos

aprašo

 3 priedas

 

 

(Likviduoto juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti akto forma)

 

LIKVIDUOTO JURIDINIO ASMENS

 DOKUMENTŲ PERDAVIMO TOLIAU SAUGOTI AKTAS

 

20      -…….-…….Nr.

Vilnius

       

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) ___________________ straipsniu,  ______________
                                                                                          (16 ar 17 – reikiamą įrašyti)                               (dokumentus

____________________________________________________________________________________ perduodančio  juridinio asmens pavadinimas arba likvidatoriaus vardas ir pavardė bei jo ________________________________________________________________________________   įgaliojimus patvirtinančio dokumento data ir numeris)

perduoda, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvas priima toliau saugoti šiuos ______________________________________ veiklos dokumentus, kurių            

                                 (dokumentus sudariusio juridinio asmens pavadinimas)

saugojimo terminai nėra pasibaigę:

  1. Bylos pagal apskaitos dokumentus (apyrašus, sąrašus):

Apskaitos dokumentas ir jo numeris (jei yra)

Bylos numeriai (nuo – iki)

Perduodamų bylų skaičius

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (skaičiais ir žodžiais):                                                                  bylos (-ų)

 

 

  1. ______________________________________________________, _____ lapai (-ų).

                            (apskaitos dokumentų pavadinimai ir jų apimtis lapais)

 

 

Perdavė

____________________________________               __________        ______________________

(dokumentus perdavusio asmens pareigų pavadinimas)                (parašas)                    (vardas, pavardė)

 

 

 

Priėmė

Personalo departamento Archyvo vyr. archyvaras   ___________        ________________________

                                                                                                                             (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

Į pradžią