Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1553 2013-11-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PAPILDOMŲ STATINIO SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO DAUGIAAUKŠČIŲ PASTATŲ STATYBOS PROJEKTAMS RENGTI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAPILDOMŲ STATINIO SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO DAUGIAAUKŠČIŲ PASTATŲ STATYBOS PROJEKTAMS RENGTI

 

2013 m. lapkričio 20 d. Nr. 1-1553

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsniu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-1231 „Dėl pritarimo Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijai“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 30-569 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto teritorijų išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemoms“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 30-880 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto teritorijų išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemai“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad projektuojant ir rekonstruojant pastatus papildomais statinio specialiaisiais architektūros reikalavimais siekiama harmoningai išdėstyti daugiaaukščius pastatus mieste apsaugant bei plėtojant bendruosius miesto urbanistinės struktūros komponentus – siluetą, panoramą, miesto vaizdų įvairovę – tam, kad išorinės vaizdinės reklamos (toliau – IVR) įrenginių vietos stilistiškai įsikomponuotų į bendrą pastato ir jį supančios urbanistinės aplinkos kompoziciją ir numatyti IVR įrenginiai neturėtų neigiamo poveikio gretimuose namuose gyvenančių žmonių sveikatai.

2. Siūlyti Miesto plėtros departamentui:

2.1.  reikalauti iš statytojo (užsakovo) kartu su prašymu daugiaaukščių pastatų specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti (naujos statybos ar rekonstravimo atvejais) pateikti numatomo pastato projektinius pasiūlymus (sklypo planą, pastato ir stogo planus, pjūvius, fasadų spalvas ir jų galimas medžiagas, pastato apšvietimą, reklamos vietas ir dydžius, vizualizacijas);

2.2.  teikti projektinius pasiūlymus peržiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento darbiniam pasitarimui miesto plėtros klausimais;

2.3.  įrašyti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus daugiaaukščių pastatų statybos projektams rengti šiuos papildomus reikalavimus:

2.3.1. projektuojamą pastatą harmoningai išdėstyti sklype apsaugant bei darniai plėtojant bendruosius miesto urbanistinės struktūros komponentus – siluetą, panoramas ir miesto vaizdų įvairovę;

2.3.2. numatant pastato inžinerines sistemas bei įrangą (vėdinimo ir oro kondicionavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), liftus, procesų valdymo, automatizavimo, signalizacijos ir kitas sistemas bei saulės kolektorius ar vėjų jėgaines), viršutinėje pastato dalyje (ant stogo) projektuoti techninį aukštą ar pastogę neviršijant teritorijų planavimo dokumentuose nurodytos aukščiausios pastato altitudės arba numatyti kitus minėtų įrenginių išdėstymo variantus;

2.3.3. IVR įrenginių vietos ir dydžiai turi būti pateikti techninių projektų fasadų brėžiniuose su numatomomis IVR įrenginių vietomis;

2.3.4. techniniame projekte atskira dalimi pateikti pastato apšvietimo šventinėmis ir darbo dienomis projektą atsižvelgus į šviesos taršą ir galimą neigiamą poveikį gretimuose namuose gyvenančių žmonių sveikatai.

3. Už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas (Miesto plėtros departamento direktorius).

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią