Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1574 2013-12-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-1574

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-127 1 punktu patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

            1.1. išdėstyti 2 punktą taip:

            „2.        Vietinė rinkliava už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti (toliau – vietinė rinkliava) yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka visų kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – automobilių) valdytojams (vairuotojams), galiojanti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.“;

            1.2. išdėstyti 8 punktą taip:

            „8. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ 2013 metais skiriama 20 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms vykdyti. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ kas mėnesį skiriama 50 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms vykdyti.“;

            1.3. išdėstyti 12.5 punktą taip:

            „12.5. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną toje vietoje stovėto laiko, sumokant iki kitos dienos 24 val. – 84 (aštuoniasdešimt keturi) Lt mėlynojoje zonoje, 36 (trisdešimt šeši) Lt raudonojoje zonoje, 24 (dvidešimt keturi) Lt geltonojoje zonoje ir 12 (dvylika) Lt žaliojoje zonoje;“

            1.4. papildyti naujais 12.11 ir 12.12 punktais:

„12.11. už automobilio stovėjimą vieną mėnesį geltonojoje zonoje – 300 (trys šimtai) Lt;

12.12. už automobilio stovėjimą vieną mėnesį žaliojoje zonoje – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Lt.“;

            1.5. išdėstyti 16 punktą taip:

            „16. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama:

            16.1. į bilietų automatus grynaisiais pinigais (monetomis) arba kortelėmis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 punktuose). Bilietų automatas išduoda bilietą, patvirtinantį vietinės rinkliavos sumokėjimą ir suteikiantį teisę automobilio valdytojui (vairuotojui) palikti automobilį stovėti mokamoje stovėjimo vietoje biliete nurodytą laiką;

16.2. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis siunčiant trumpąsias žinutes arba naudojantis Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sukurtomis mobiliųjų įrenginių programomis (toliau – mobiliųjų įrenginių programos) (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.1–12.4 punktuose);

            16.3. banko pavedimu (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.6–12.12 punktuose);

            16.4. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ padalinyje, priimančiame mokėjimus grynaisiais pinigais (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.7-12.9, 12.11, 12.12 punktuose), ir grynaisiais pinigais kitose Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nurodytose grynųjų pinigų surinkimo vietose (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5 punkte);

            16.5. naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 12.5, 12.11 ir 12.12 punktuose).“;

            1.6. išdėstyti 17.1 punktą taip:

            „17.1. pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo iš karto sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą į bilietų automatą arba naudodamasis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis. Nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinę rinkliavą privalo sumokėti iki kitos dienos 24 val. nuostatų 16.5 punkte nustatytais būdais, privalomai nurodydamas automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;“

            1.7. išdėstyti 17.3 ir 17.4 punktus taip:

„17.3. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, siunčiama trumpoji užsakymo žinutė arba užsakymas atliekamas mobiliųjų įrenginių programomis automobilio valdytojui (vairuotojui) neatsitraukus nuo automobilio, užsakyme nurodant automobilio, už kurio stovėjimą mokama, valstybinį numerį ir rinkliavos zoną. Užsakymas laikomas įregistruotu vairuotojui gavus iš ryšio operatoriaus patvirtinimą. Automobilio valdytojas (vairuotojas) pranešimą apie automobilio stovėjimo pabaigos laiką siunčia įlipęs į automobilį prieš išvažiuodamas;

17.4. pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama į bilietų automatą, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, privaloma papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos. Bilietą, patvirtinantį papildomą apmokėjimą, privaloma palikti automobilyje nuostatų 17.2 punkte nustatyta tvarka.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privaloma iš karto papildomai sumokėti nuostatų 12.1–12.4 punktuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą nuostatų 17.1 punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, gali būti sumokama nuostatų 12.5 punkte nustatyto dydžio vietinė rinkliava iki kitos dienos 24 val. nuostatų 16.5 punkte nustatytais būdais, privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį;“

1.8. išdėstyti 20.4 punktą taip:

            „20.4. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ išduoda leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje. Leidimas galioja nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių;“

1.9. išdėstyti 27 punktą taip:

„27. Pasikeitus automobiliui, jo valstybiniam numeriui ar kitu tikslu norint pakeisti gyventojo leidimą, naujas gyventojo leidimas išduodamas leidimą turinčiam automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam prašymą, vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu ir pristačiusiam senąjį gyventojo leidimą arba atitinkamai pakeitus elektroninių gyventojų leidimų registro duomenis. Naujas leidimas išduodamas keičiamo, bet nepasibaigusio leidimo galiojimo terminui, proporcingam anksčiau sumokėtos, bet nepanaudotos rinkliavos daliai. Pratęsiant gyventojo leidimą, kai deklaruota gyvenamoji vieta ir automobilis nepasikeitę, elektroninių gyventojų leidimų registro duomenys keičiami gyventojui pateikus vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu ir sumokėjus vietinę rinkliavą nuostatų 16.3 arba 16.4 punktuose nustatyta tvarka. Mokant banko pavedimu, privalomai nurodomas automobilio, už kurio leidimą mokama, valstybinis numeris ir išduoto leidimo numeris.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ir juo pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatai, išskyrus 12.11 ir 12.12 punktus, įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

3. Nustatyti, kad šiuo sprendimu pakeistų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 12.11 ir 12.12 punktai įsigalioja 2014 m. kovo 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

 

Į pradžią