Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1747 2014-04-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 2 d. Nr. 1-1747

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-127 1 punktu patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus:

            1. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

            2. Išdėstyti 6 punktą taip:

            „6. Vietinę rinkliavą renka ir administruoja, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdo, automobilių statymo tvarką prižiūri, automobilių stovėjimo bilietų automatų ir mokamas automobilių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą atlieka, dalyvauja automobilių stovėjimo vietų plėtros projektų įgyvendinime, Vilniaus miesto automatizuotą šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos centrą administruoja, išmaniųjų transporto sistemų priemones diegia, vysto ir prižiūri, leidimus statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, gyventojų leidimus ir elektra varomų automobilių leidimus išduoda, sutartis dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo sudaro, kitas Vilniaus miesto savivaldybės pavestas funkcijas ir užduotis atlieka Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią