Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2060 2014-10-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2006-06-07 SPRENDIMO NR. 1-1206 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2006-06-07 SPRENDIMO NR. 1-1206 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2060

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo
7 straipsnio 5 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Pakeisti  Vilniaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2006 m. birželio 7 d.  sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką:

1.1. IV skyriaus „Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų nustatymo tvarka“ 10 punktą išdėstyti taip:

„10. Administravimo tarifas išreiškiamas eurais per mėnesį patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui“;

1.2. V skyriaus „Normuojamų išlaidų administravimui nustatymo tvarka“ 11 punkto 4 eilutę išdėstyti taip:

 

I  = IDu + IDR + IPR. + Np + IPVM+ IBSC       Eur;

1.3. V skyriaus „Normuojamų išlaidų administravimui nustatymo tvarka“ 13 punkto 1 ir 2 eilutes išdėstyti taip:

 „Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimas orientuotas į valstybės įstatymais nustatytus minimalius valandinius ir mėnesinius atlygius. Šiuo metu jis sudaro 159 eurai mėnesiui.;

1.4. V skyriaus „Normuojamų išlaidų administravimui nustatymo tvarka“ 14 punkto 2 eilutę išdėstyti taip:

                           n

              IDU   =    å  a  x  kt x  ni          Eur;

                                                    i –n                                    

1.5. V skyriaus „Normuojamų išlaidų administravimui nustatymo tvarka“ 15 punkto 2 eilutę išdėstyti taip:

                                          I

T sąl  = –––––––– Eur/kv. m“;

                                        Ssąl         

               

1.6. VI skyriaus „Administravimo tarifo nustatymo tvarka“ 16 punkto 2 eilutę išdėstyti taip:

       „Tn  =  Tsąl  x  k1  x  k2    Eur/kv. m“;

 

 

 

1.7. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 2 eilutę išdėstyti taip:

                                      I        

        Tsąl =   ––––––– Eur/kv. m“;

                                     Ssąl   

1.8. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 4 ir 5 eilutes išdėstyti taip:     

                           n

               „IDU = åa x kt x n = 159 x [( 7,6x1) + (5,2x1) + (4,0x1) + (2,8x4) + (5,2x1) + (4,0x1)+

                          1-n            

 (4,0x1) + (2,8x1) ] = 159 x 44 = 7009 Eur“;

1.9. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 7 eilutę išdėstyti taip:

 

 IDR = IDU x 0,31 =  7009 x 0,31 = 2173 Eur“;

 

1.10. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 9 eilutę išdėstyti taip:

 

 I PR = IDU x 0,4 = 7009 x 0,4 = 2804 Eur“;

 

1.11. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 11 eilutę išdėstyti taip:

 

              „Np  =  (IDU + IDR + IPR )  x 0,05 = (7009 + 2173 + 2804) x 0,05 = 11986 x 0,05 = 599 Eur“;

 

1.12. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 13 ir 14 eilutes išdėstyti taip:

 

„IPVM = ( IDU + IDR + IPR + NP) x 0,18 = (7009 + 2173 + 2804+ 599) x 0,18 = 12584 x 0,18 = 2265 Eur“;

 

1.13. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 16 ir 17 eilutes išdėstyti taip:

„IBSC = (IDU + IDR + IPR + NP + IPVM) x 0,018 = (7009 + 2173 + 2804+ 599+ 2265) = 0,018 = 14850 x 0,018 = 267  Eur“;

 

1.14. VII skyriaus „Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginio tarifo apskaičiavimas“ 19, 20, 21 ir 22 eilutes išdėstyti taip:

 

              „I = IDU + IDR + IPR + NP + IPVM + IBSC = 7009+ 2173+ 2804+ 599+ 2265+ 267= 15117 Eur

 

                I = 15117 Eur

                                 I                15117

     Tsąl =   ––––––  =  –––––––––   =   0,0434

                                Ssąl            350000

 

,,Tsąl ≤ Tmax = 0,0434 Eur/kv. m“;

 

1.15. VIII skyriaus „Administruojamo namo administravimo tarifo apskaičiavimas2 eilutę ir 3 lentelę išdėstyti taip:

 

„T=  Tsąl  x  k1  x  k2 = 0,0434 x  k1  x  k2    Eur/kv. m

 

Administravimo tarifo priklausomybė nuo pastato  ilgaamžiškumo (3 lentelė):

                                                                                                                                                 3 lentelė

  Pastato amžius

Koeficientas k1

Tarifas įvertinus ilgaamžiškumą  Tsąl (Tmax) Eur

iki 10 metų

 

 

0,7

 

 

0,0304

10–20 metų

 

0,9

 

 

0,0391

20–35 metai

 

0,95

 

 

0,0411

daugiau kaip 35 m.

 

1

 

 

0,0434

 

1.16. VIII skyriaus „Administruojamo namo administravimo tarifo apskaičiavimas 7 ir 8 eilutes išdėstyti taip:

„Administruojamo namo tarifo apskaičiavimas:

 

Tn =  0,0434  x  k1  x  kEur/kv. m.

 

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią