Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-217 2015-10-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 14 d. Nr. 1-217

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu
ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu
Nr. A1-45 patvirtintų Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių 9 punktu,
Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui vadovaujantis Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo 5 punktu, nustatyti pramoginių įrenginių įrengimo vietų ribas ir plotą atitinkamose
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintose viešosiose vietose skelbiant Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursą.

3. Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursą vykdyti vadovaujantis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais konkurso nuostatais.

4. Laikyti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. 1-1068 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 16 d.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

            PATVIRTINTA

            Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

            2015 m. spalio 14 d.

            sprendimu Nr. 1-217

 

 

LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme ir Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse vartojamas sąvokas.

3. Aprašas taikomas tik tiems pramoginiams įrenginiams, kurie nurodyti Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių 2 punkte.

4. Leidimai teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išduodami:

4.1. pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso laimėtojams, kai paslaugas pramoginiais įrenginiais planuojama teikti aprašo 5 punkte išvardytose viešosiose vietose;

4.2. operatoriams, pageidaujantiems teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais renginių, vykstančių 5 punkte išvardytose viešosiose vietose, metu.

5. Viešąja vieta šiame Apraše yra laikoma gatvė, aikštė, skveras, parkas, miškas, paplūdimys, poilsio aikštelė, vandens telkinys ir gretima teritorija, ir kitos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintos viešos žmonių susibūrimo vietos.

6. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas yra apmokestinamas vietine rinkliava vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

 

II. LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE KONKURSO LAIMĖTOJUI IŠDAVIMAS

 

7. Pramoginiai įrenginiai viešosiose vietose, išvardytose 5 punkte, ne renginių, vykstančių jose, metu gali būti įrengiami ir eksploatuojami tik laimėjus konkursą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus patvirtintais Pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkurso nuostatais.

8. Konkurso laimėtojas, prieš pradėdamas montuoti pramoginį įrenginį, privalo gauti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduodamą leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose. Konkurso laimėtojas, norėdamas gauti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą (toliau – leidimas) (2 priedas), pateikia E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (toliau – Interesantų aptarnavimo skyrius) prašymą išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą (toliau – prašymas) (1 priedas), kuris registruojamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – IVS „@vilys“). Prie prašymo prideda šiuos dokumentus (kai pramoginiai įrenginiai ne statiniai):

8.1. suderintą su Miesto plėtros departamentu ir Miesto ūkio ir transporto departamentu pramoginių įrenginių išdėstymo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:

8.1.1. aiškinamasis raštas;

8.1.2. pramoginių įrenginių išdėstymas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

8.1.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;

8.1.4. vizualizacija;

8.2. įsigaliojusį Veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu leidimas (draudimo polisas turi galioti visą pramoginių įrenginių buvimo laimėtoje vietoje laiką, nesvarbu, kokia pramoginių įrenginių veikimo (eksploatacijos) sezono kalendoriniuose metuose trukmė);

8.3. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduotą 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur dydžio įsigaliojusią leidimo sąlygų vykdymo garantiją, kuri galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau negu leidimas;

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

8.4. sutartį su elektros energijos tiekėju, sudarytą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą sutartį dėl atliekų tvarkymo;

8.6. mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose nurodytu dydžiu, apskaičiuotu atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose ir projekte, ir leidimo galiojimo trukmę.

9. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius), gavęs 8 punkte nurodytą prašymą ir visus 8.1–8.6 punktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Interesantų aptarnavimo skyriuje dienos išduoda leidimą laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

91. Užstatas (depozitas) ar leidimo sąlygų vykdymo garantija konkurso laimėtojui grąžinami per 30 kalendorinių dienų po leidimo galiojimo pabaigos. Konkurso laimėtojui (pramoginių įrenginių rengėjui) pažeidus bet kurią leidimo sąlygą, Savivaldybė įgauna teisę pasinaudoti užstatu (depozitu) ar leidimo sąlygų vykdymo garantija.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

10. Konkurso laimėtojas pramoginį įrenginį gali įrengti ir naudoti Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nustatyta tvarka.

11. Jeigu remiantis Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis konkurso laimėtojas privalo gauti įgaliotos įstaigos eksperto išvadą dėl įrenginio tinkamumo saugiai naudoti, jis per 3 darbo dienas nuo tokios išvados gavimo dienos privalo ją ir pramoginio įrenginio paso kopijas pateikti Licencijavimo ir leidimų skyriui. Jeigu konkurso laimėtojas šios pareigos nevykdo, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu stabdo leidimo galiojimą.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

12. Konkurso laimėtojui sumokėjus konkurso metu pasiūlytą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį metams ir vietinę rinkliavą, išduodamas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais. Vietinė rinkliava mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatuose nurodytus dydžius, atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose ir projekte, ir leidimo galiojimo trukmę. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

- Luminor Bank, AB LT 64 4010 0510 0360 9875;

- AB SEB bankas LT89 7044 0600 0807 1612,

ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (kodas 188710061) nurodant kaip lėšų gavėją.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

13. Tuo atveju, kai leidimas išduodamas ne visam laimėtam laikotarpiui, iki leidimo galiojimo pabaigos turi būti pateiktas prašymas kitam leidimui gauti ir sumokėta vietinė rinkliava už laikotarpį, kuriam prašoma išduoti leidimą. Iki leidimo galiojimo pabaigos nepateikus prašymo ir nesumokėjus vietinės rinkliavos ir (ar) paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – konkurso komisija) turi teisę priimti sprendimą šiai vietai skelbti naują konkursą. Apie šį konkurso komisijos sprendimą konkurso laimėtojui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso komisijos sprendimo priėmimo dienos.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

14. Kai leidimas neišduodamas, Licencijavimo ir leidimų skyrius per 9 punkte nurodytą terminą raštu praneša apie atsisakymo jį išduoti priežastis: pateikti ne visi dokumentai (negaliojantys ir (ar) netinkami, t. y. netinkamai įforminti, prieštarauja teisės aktams arba duomenys neatitinka tikrovės), nurodyti 8 punkte.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

15. Licencijavimo ir leidimų skyrius, priėmęs sprendimą neišduoti leidimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo išsiuntimo konkurso laimėtojui dienos teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui įsakymo projektą dėl konkurso rezultatų panaikinimo. Leidimas panaikinamas:

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

15.1. jeigu pramoginių įrenginių rengėjas nevykdo 9 punkte numatytų reikalavimų, apie leidimo panaikinimą raštu įspėjus jį ne vėliau kaip prieš dvi savaites;

15.2. jeigu pramoginių įrenginių rengėjas (leidimo gavėjas) raštu kreipiasi į Savivaldybę dėl leidimo panaikinimo;

15.3. jeigu pramoginiai įrenginiai nepradedami eksploatuoti ilgiau kaip per 2 (du) mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos;

15.4. jeigu pramoginių įrenginių eksploatacija nutraukiama (nevykdoma) (pramoginiai įrenginiai išardomi ir (ar) išvežami) ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus žiemos sezoną arba kitą konkurso metu nelaimėtą laikotarpį;

15.5. pramoginių įrenginių rengėjas pramoginius įrenginius eksploatuoja neturėdamas galiojančios įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad pramoginiai įrenginiai yra tinkami saugiai naudoti, arba įrengia įrenginius, statinius, jų dalis ar konstrukcijas, pagal savo paskirtį ir (ar) savybes nereikalingus pramoginiams įrenginiams eksploatuoti;

15.6. nustatoma (paaiškėja), kad pramoginiai įrenginiai įrengti nesilaikant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir (ar) statybos techniniuose reglamentuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

15.7. nustatoma (paaiškėja), kad pramoginių įrenginių rengėjas nustatyta tvarka neužtikrina priešgaisrinės saugos ir (ar) lankytojų gyvybės ir sveikatos apsaugos;

15.8. nustatoma (paaiškėja), kad pramoginių įrenginių rengėjas pradėjo eksploatuoti pramoginius įrenginius be galiojančio veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso arba pramoginius įrenginius eksploatuoja neturėdamas galiojančio veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso;

15.9. nustatoma (paaiškėja), kad pramoginiai įrenginiai įrengti (pramoginių įrenginių rengėjas naudoja (užima) teritoriją) už apmokestinamos ir suteiktos naudoti pramoginiams įrenginiams eksploatuoti teritorijos ribų.

16. Leidimą panaikinus esant bent vienai iš 15 punkte nurodytų priežasčių, sumokėta vietinė rinkliava ir paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis negrąžinami.

17. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus jį 15 punkte išvardytais atvejais, konkurso laimėtojas privalo savo lėšomis išmontuoti įrenginius, sutvarkyti teritoriją ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo leidimo galiojimo pasibaigimo ar jo panaikinimo ir sutvarkytą teritoriją pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas). Konkurso laimėtojas, nesutvarkęs teritorijos, turi atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Tais atvejais, jei konkurso laimėtojas neatlygina šių išlaidų ar yra panaikinamas leidimas, Savivaldybė be išankstinio pranešimo įgauna teisę pasinaudoti leidimo sąlygų vykdymo garantija ar užstatu (depozitu). Savivaldybei pasinaudojus leidimo sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija arba užstatu (depozitu), esant prašymui teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, konkurso laimėtojas privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikti Savivaldybei naują 870 Eur dydžio mokėjimo pavedimą, patvirtinantį užstato (depozito) pervedimą, arba tokio pat dydžio įsigaliojusią leidimo sąlygų vykdymo garantiją.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

III. LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMAS RENGINIŲ METU

 

18. Pramoginiai įrenginiai ne konkurso būdu gali būti įrengiami ir eksploatuojami tik renginių, vykstančių teisės aktų nustatyta tvarka viešosiose vietose, metu ir tokių renginių teritorijoje.

19. Pramoginių įrenginių savininkas, prieš pradėdamas montuoti pramoginį įrenginį, privalo gauti Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduodamą leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose. Pramoginių įrenginių savininkas, norintis įrengti ir eksploatuoti pramoginius įrenginius viešosiose vietose renginių metu, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki renginio turi pateikti Interesantų aptarnavimo skyriui prašymą išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginių metu (3 priedas), kuris registruojamas IVS „@vilys“. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

19.1. renginio organizatoriaus sutikimas, kad renginio metu renginio teritorijoje būtų teikiamos pramoginių įrenginių paslaugos;

19.2. suderintas su Miesto plėtros departamentu, Miesto ūkio ir transporto departamentu ir renginio organizatoriumi pramoginių įrenginių išdėstymo projektas (toliau – projektas), kurį sudaro:

19.2.1. aiškinamasis raštas;

19.2.2. pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;

19.2.3. pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;

19.2.4. vizualizacija;

19.3. veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas, galiojantis iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginių metu (toliau – leidimas renginių metu)
(4 priedas);

19.4. dokumentai, patvirtinantys būtiną elektros energijos kiekio užtikrinimą (prisijungimą prie elektros tiekimo šaltinio);

19.5. mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimą.

20. Pramoginis įrenginys gali būti pradėtas naudoti įgaliotos įstaigos ekspertui išdavus išvadą, kad pramoginis įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.

21. Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs 19 punkte išvardytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įregistravimo Interesantų aptarnavimo skyriuje dienos išduoda leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu (iki renginio pabaigos), rengėjui sumokėjus vietinę rinkliavą už visą leidimo galiojimo terminą, arba motyvuotai raštu atsisako išduoti leidimą. Leidimas neišduodamas, jeigu pateikti ne visi dokumentai (negaliojantys ir (ar) netinkami, t. y. netinkamai įforminti, prieštarauja teisės aktams arba duomenys neatitinka tikrovės).

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

22. Vietinė rinkliava renginių metu už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimą mokama vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatais. Leidimas renginių metu neišduodamas, jeigu pramoginių įrenginių rengėjas pramoginius įrenginius eksploatuoja nesilaikydamas leidimo renginių metu sąlygų ir (ar) teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

23. Leidimo galiojimas sustabdomas Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

24. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, pramoginių įrenginių savininkas (operatorius) privalo savo lėšomis nedelsdamas išmontuoti įrenginius ir sutvarkyti teritoriją, kuri turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (atstatytas). Pramoginių įrenginių savininkas (operatorius), nesutvarkęs teritorijos, turi atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Konkurso laimėtojas turi teisę konkurso būdu laimėtoje viešojoje vietoje (pramoginių įrenginių išdėstymo plane pažymėtose ir nustatyta tvarka suderintose vietose) leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui pramoginiai įrenginiai išmontuojami ir išvežami per Aprašo 17 punkte nurodytą terminą. Konkurso komisija, gavusi suinteresuoto pramoginių įrenginių įrengimu asmens prašymą arba Savivaldybės iniciatyva, turi teisę šiai teritorijai (jos daliai) skelbti kitą (naują) konkursą laikotarpiui, kuriam nėra konkurso laimėtojui išduotų ir minėtoje teritorijoje (jos dalyje) galiojančių leidimų.

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

 

26. Jeigu pramoginių įrenginių savininkas neįvykdo Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose reikalavimų, Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyrius surašo faktinių duomenų patikrinimo aktą.

27. Atsisakymas išduoti kurį nors leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose gali būti skundžiamas Savivaldybės administracijos direktoriui per 5 darbo dienas nuo atsisakymo išduoti leidimą gavimo dienos, o Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl skundo dėl atsisakymo išduoti leidimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

28. Asmenys už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

 

(Prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą forma)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUI

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

20___m.________________________d.

Vilnius

 

Prašau išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą

 

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti pramoginių įrenginių įrengimo vietą ir veiklos terminą, neviršijant paskelbto laiko)

 

_______________________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA:

1. Suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas.

2. Galiojantis veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas.

3. Mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur dydžio įsigaliojusi leidimo sąlygų vykdymo garantija, kuri galiotų 30 dienų ilgiau negu leidimas.

4. Sutartis su elektros energijos tiekėju.

5. Sutartis dėl atliekų tvarkymo.

6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava ir paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

7. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pateikti prašymą juridinio asmens vardu.

                                                                                   

______________________________                             ______________________                                 (parašas)                                                                                         (vardas, pavardė)

 

 

 

 


Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

2018 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1498 redakcija

 

 

 

(Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

L E I D I M A S

TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

20___ - ___ - ____ Nr.

 

Išduotas __________________________________________________________________________

                 (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

_________________________________________________________________________________

Pramoginių įrenginių įrengimo vieta _________________________________________________________.

Užimamas (apmokestinamas) teritorijos plotas, nurodytas konkurso laimėtojo pasiūlyme _______________________________________________________________.

Pramoginių įrenginių eksploatavimo laikas nuo 20___m._______________d. iki 20___m.______________ d.

Konkurso laimėtojas įsipareigoja:

1. Įrengti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. Eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, kitų teisės aktų reikalavimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos patvirtinta vietų schema ir pramoginių įrenginių išdėstymo projektu.

3. Projekte pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka.

4. Teritorijoje, kurioje eksploatuojami pramoginiai įrenginiai, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną valyti teritoriją.

5. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

6. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir konkurso sąlygų.

7. Nenaudoti megafonų, neviršyti ribinių triukšmo dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų.

8. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, panaikinus leidimą arba nutraukus jo galiojimą prieš terminą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius, sutvarkyti teritoriją ir pagal aktą ją perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas). Nesutvarkius teritorijos, atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Neatlyginus šių išlaidų, jos be išankstinio pranešimo bus padengtos iš leidimo sąlygų vykdymo garantijos ar užstato (depozito) lėšų.

9. Užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

11. Garantuoti, kad pramoginius įrenginius prižiūrės, sumontuos, išmontuos asmenys, turintys atitinkamą privalomą kvalifikaciją tokiai įrangai prižiūrėti sumontuoti, išmontuoti.

12. Griežtai laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos apraše nurodytų reikalavimų.

13. Leidimo galiojimas sustabdomas Vilniaus miesto administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.

14. Leidimas panaikinamas pažeidus jo 1, 2, 5 ar 6 punktų reikalavimus ir (ar) Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo 15.1–15.9 papukčiuose nurodytais atvejais ir tvarka.

15. Konkurso laimėtojas, gavęs pranešimą apie leidimo 3, 4 ir (ar) 7 punktų pažeidimus, turi juos pašalinti per nustatytą terminą. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą leidimas panaikinamas, o pramoginių įrenginių veikla turi būti nedelsiant nutraukiama. Konkurso laimėtojui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą, Savivaldybės administracija įgauna teisę pasinaudoti užstatu (depozitu) arba leidimo sąlygų vykdymo garantija.

 

 

 

Leidimą gavo įgaliotas asmuo:

 

                    _________________           _________________________

                                                                                 (parašas ir data)                          (vardas, pavardė)

 

Leidimas galioja: nuo 20___m._________________ d.

                             iki   20___m._________________ d.

 

 

Leidimą išdavė:

 

__________________________        _________________  _________________________

    (pareigos)                                          (parašas)                               (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

 

(Prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu forma)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

 LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUI

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE RENGINIO METU

 

20___m.________________________d.

Vilnius

 

Prašau išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu

 

_______________________________________________________________________________________________ (nurodyti renginį, pramoginių įrenginių organizavimo vietą, plotą ir veiklos terminą)

 

_______________________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA:

1. Renginio organizatoriaus sutikimas.

2. Suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas.

3. Galiojantis veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas.

4. Dokumentas, patvirtinantis būtiną elektros energijos kiekio tiekimo užtikrinimą (prisijungimą prie elektros tiekimo šaltinio).

5. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais tik renginių metu išdavimą.

6. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pateikti prašymą juridinio asmens vardu.

 

______________________________                             ______________________                                                               (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1062 redakcija

 

 

(Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

 

 

L E I D I M A S

TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE RENGINIO METU

 

20___ - ___ - ____ Nr.

 

 

Išduotas _________________________________________________________________________

                 (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

renginio ___________________________________________________________________ metu.                                                              (renginio pavadinimas, vieta)

 

Renginio organizatorius ____________________________________________________________________________.

Pramoginių įrenginių įrengimo vieta ____________________________________________________________________________.

Užimamas (apmokestinamas) teritorijos plotas ____________________________________.

Pramoginių įrenginių eksploatavimo laikas nuo 20___m._______________d. iki 20___m.______________ d.

Pramoginių įrenginių savininkas įsipareigoja:

1. Įrengti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. Eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu.

3. Projekte pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Nenaudoti megafonų, netrikdyti viešosios rimties, neviršyti leistino triukšmo lygio, užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, laikytis higienos normų ir kitų teisės aktų.

7. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba nutraukus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkyti teritoriją. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas).

8. Garantuoti, kad pramoginius įrenginius prižiūrės, sumontuos, išmontuos asmenys, turintys atitinkamą privalomą kvalifikaciją tokiai įrangai prižiūrėti, sumontuoti, išmontuoti.

9. Griežtai laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos apraše nurodytų reikalavimų.

10. Leidimo galiojimas sustabdomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.

11. Jeigu pramoginių įrenginių savininkas neįvykdo šio leidimo reikalavimų, leidimas panaikinamas, o pramoginių įrenginių veikla turi būti nedelsiant nutraukta.

 

 

 

Leidimą gavo įgaliotas asmuo:

                    _________________           _________________________

                                                                                (parašas ir data)                           (vardas, pavardė)

 

 

 

Leidimas galioja: nuo 20___m._________________ d.

                             iki   20___m._________________ d.

 

 

Leidimą išdavė:

 

__________________________        _________________  _________________________

        (pareigos)                                      (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1062 - 2017-08-16
DĖL TARYBOS 2015-10-14 SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1498 - 2018-04-25
DĖL TARYBOS 2015-10-14 SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL LEIDIMO TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią