Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-218 2015-10-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2013-07-10 SPRENDIMO NR. 1-1312 „DĖL PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2013-07-10 SPRENDIMO NR. 1-1312 „DĖL PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 14 d. Nr. 1-218

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintas Prekybos viešosiose vietose taisykles:

1.1. Išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Asmenys prekiauti viešosiose vietose gali tik turėdami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose (toliau – leidimas), jeigu Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nenustatyta kitaip.“

1.2. Išdėstyti 11 punktą taip:

„11. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai pritaikyti automobiliai ir priekabos bei lauko kavinės įrengiami pagal patvirtintą projektą, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato reikalavimą, kad atitinkamas įrenginys gali būti įrengiamas tik pagal projektą.“

1.3. Išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Prekybą vykdantys ir paslaugas teikiantys asmenys privalo:

13.1. užtikrinti, kad laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, transporto priemonės ir lauko kavinės būtų švarios, tvarkingos ir estetiškos;

13.2. užtikrinti tvarką ir švarą prekybos ir paslaugų teikimo vietose;

13.3. pasibaigus darbo dienai sutvarkyti prekybos ar paslaugų teikimo vietą.“

1.4. Išdėstyti 19 punktą taip:

„19. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktoriaus) patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka.“

1.5. Išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Prekiauti viešosiose vietose galima nuo 6 val. iki 24 val. Prekybos ir paslaugų teikimo laiką renginio metu ir vasaros lauko kavinėse (įrengiamose konkurso būdu) nustato Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo atskiru įsakymu.“

1.6. Išdėstyti 25–28 punktus taip:

„25. Prekiauti iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų leidžiama vietose, kurių tikslūs adresai (ribos) patvirtinti Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu. Pasibaigus darbo dienai, pardavėjai privalo sutvarkyti prekybos vietą ir išvežti prekybai pritaikytus automobilius ir priekabas.

26. Leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (be prekybos vietos projekto):

26.1. prekiaujantiems Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka;

26.2. spalio 1 d.–lapkričio 2 d. prekiauti prie kapinių;

26.3. jei prekiaujama renginių metu.

27. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, per 7 kalendorines dienas nuo leidimo galiojimo pabaigos laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, lauko kavinės ir pritaikyti automobiliai ar priekabos privalo būti pašalinti. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (atstatyta).

28. Išdavus leidimą prekiauti  (teikti paslaugas) renginių metu, leidimą gavęs asmuo privalo iškart po renginio išardyti ir išvežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 16 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                           Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Į pradžią