Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3647 2015-11-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2015 m. lapkričio 13 d. Nr.   30-3647

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 1-1312 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintais Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatais ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m.  lapkričio  12 d.  sprendimu  Nr. 1-2087 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ bei vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą:

1. T v i r t i n u   Leidimų prekiauti (teikti  paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 30-3661 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 16 d.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

                       PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. lapkričio 13 d.

įsakymu Nr. 30-3647

                                              

 

LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE

IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų prekiauti bei teikti paslaugas išdavimo ir panaikinimo tvarką viešosiose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos vietose.

2. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose – dokumentas, fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Asmuo) suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje.

3. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose Asmenims išduodami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 ,,Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, kitais teisės aktais bei dokumentais ir šiuo Aprašu.

4. Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduoda Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius) ir Savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – seniūnijos), kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos).

5. Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas pasirašo Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljono, lauko kavinėje (1 priedas) ir Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu (2 priedas).

Prašymus  ir  pateiktus  dokumentus  priima  ir  užregistruoja  Savivaldybės   administracijos

E. miesto departamento Interesantų aptaranavimo skyriaus darbuotojas (toliau – Interesantų aptaranavimo skyrius) interesantų aptarnavimo darbo vietoje ir perduoda juos Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus darbuotojui. Interesantų aptaranavimo skyrius pareiškėją apie gautą prašymą informuoja pagal Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nuostatas.

6. Seniūnas, o jo nesant seniūno įgaliotas ar jo funkcijas vykdantis vyriausiasis specialistas pasirašo leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos (3 priedas) batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitai veiklai, kuriai netaikomos  Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos.

2016 m. spalio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2415 redakcija

 

7. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (išskyrus leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, kurie išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo organizuoti renginį išleidimo). Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

2017 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-94 redakcija

 

8. Už leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava;

81. Lauko kavinių savininkai, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 13.6 punktu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, gali vykdyti veiklą be leidimo Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka, apribojus eismą tam tikrose Vilniaus miesto gatvių dalyse vasaros sezono metu.

2017 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1898 redakcija

 

9. Leidimai išduodami laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienų metų.

 

II. LEIDIMUI PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) IŠ (NUO) LAIKINOJO ĮRENGINIO, PREKYBAI PRITAITYTO AUTOMOBILIO AR JO PRIEKABOS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

10. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, seniūnijai pateikia šiuos dokumentus:

10.1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas;  fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta, įranga, plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas (rūšis), prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;

10.2. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją, prekiaujant iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos;

10.3. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

11. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas tik seniūno patvirtintose vietose.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

12. Asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos (toliau – įrenginiai), papildomai pateikia:

12.1. suderintą su Miesto plėtros departamentu ir Miesto ūkio ir transporto departamentu paslaugos teikimo vietos projektą;

12.2. įrenginių pavadinimus ir jų naudojimo instrukcijas;

12.3. įrenginių nuosavybės dokumentų arba sutarties su jų savininku nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka;

12.4. įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką).

2016 m. spalio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2415 redakcija

 

121. Asmuo, organizuojantis laipynių, vandens pramogų parko paslaugų veiklą, pateikia įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.

2016 m. spalio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2415 redakcija

 

13. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išduodamas tik tose vietose, kurios yra patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu.

14. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos vietoje, kuri laimėta konkurso būdu, turi pateikti konkurso laimėtojo sutikimą.

15. Seniūnai turi suderinti prekybos (paslaugų teikimo) vietą su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“ ar kita Savivaldybės  įstaiga, jeigu veikla vykdoma įstaigos tvarkomose teritorijose.

16. Seniūnija kontroliuoja, ar Asmuo yra  sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą.

17. Paskutinę ketvirčio dieną (bet ne vėliau kaip pirmąją naujo ketvirčio dieną) seniūnija Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia ataskaitą apie išduotus leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos ir cirko vaidinimų, vandens pramogų parko paslaugų veiklai ir kitai veiklai.

18. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir Savivaldybės tarybos sprendimu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, gali vykdyti veiklą be leidimo prekiauti Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose, jeigu prekiaujama:

18.1. miško gėrybėmis, taip pat  savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;

18.2. sendaikčiais „blusų turguose“ iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių ir (ar) prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.

III. LEIDIMUI PREKIAUTI LAUKO KAVINĖJE GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

19. Leidimai prekiauti lauko kavinėje išduodami, jeigu bus prekiaujama:

19.1. lauko kavinėje prie esamo maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado;

19.2. konkurso tvarka įrengiamoje lauko kavinėje, pasirašius su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo;

19.3. lauko kavinėje, įrengiamoje Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytoje vietoje (ne prie viešojo maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų) žiemos sezono metu arba konkurso tvarka laimėtoje vietoje prekiauti ar teikti įvairias paslaugas (taip pat ir maitinimo).

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

2018 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1006/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

20. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti lauko kavinėje, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:

20.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, lauko kavinės įrengimo vieta, lauko kavinės plotas (kv. m), prekybos laikotarpis;

20.2. lauko kavinės įrengimo projektą, parengtą ir patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyta tvarka:

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

20.2.1. arba galiojančio patvirtinto lauko kavinės, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamos nesudėtingiems statiniams, įrengimo projekto kopiją ar projekto registracijos numerį (Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – IVS „@vilys“);

20.2.2. arba statybą leidžiančio dokumento (Lietuvos Respublikos statybos  leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“) kopiją, jei lauko kavinė pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus priskiriama nesudėtingiems statiniams;

20.2.3. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

201. Lauko kavinių, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamų nesudėtingiems statiniams, įrengimo projektai vertinami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

21. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

22. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

23. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar Asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą, pasirašęs su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo (konkurso tvarka įrengtoms lauko kavinėms).

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

24. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą išduoti leidimą prekiauti lauko kavinėje ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado, neturint sutarties dėl lauko kavinės įrengimo, organizuoja konkurso dėl vasaros lauko kavinės paskelbimo procedūrą.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

25. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

26. Neteko galios.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

IV. LEIDIMUI PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) IŠ KIOSKO IR PAVILJONE GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

27. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko ir paviljone, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:

27.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, prekybos (paslaugų teikimo) vieta; kiosko ar paviljono  plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;

27.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyta tvarka parengtą ir suderintą kiosko ar paviljono projektą (rašytinį pritarimą), kai statomas naujas kioskas ar paviljonas;

27.3. nuomos sutartį, pasirašytą su kiosko ar paviljono savininku (kai veiklą vykdyti nori ne kiosko ar paviljono savininkas).

28. Asmenys, prieš gaudami leidimą, privalo turėti pasirašytą kiosko ar paviljono eksploatavimo sutartį bei būti sumokėję vietinę rinkliavą. Kioskų (paviljonų) sąrašai tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar Asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

29. Leidimas išduodamas ne trumpiau kaip 3 mėnesiams arba iki kiosko ar paviljono eksploatavimo sutarties galiojimo pabaigos.

 

V. LEIDIMUI PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) RENGINIŲ METU GAUTI

REIKALINGI DOKUMENTAI

 

30. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia:

30.1. prašymą, kuriame nurodoma:

30.1.1. juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, įmonės kodas, atsakingo (įgaliotojo) asmens (pateikiant įgaliojimą) vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas: fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas;

30.1.2. renginio pavadinimas, vieta (adresas), trukmė, renginio organizatorius;

30.1.3. pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas, trukmė, prekybos (paslaugų teikimo) vieta ir plotas (kv. m);

30.1.4. prekių asortimentas (paslaugų rūšis);

30.1.5. prekybos (paslaugų teikimo) įranga;

30.2. renginio organizatoriaus sutikimą (pateikti nereikia, jeigu organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga). Renginio organizatoriaus kontaktinius duomenis teikia Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius ir Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius.

31. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo išdavimą, ir kreipiasi į renginio organizatorių dėl sutikimo (jeigu organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga). Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje renginių metu išduodamas renginio trukmės laikui.

32. Asmuo gali prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu be leidimo, jeigu jis Savivaldybės tarybos sprendimu atleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

 

VI. LEIDIMO IŠDAVIMAS, PANAIKINIMAS IR ATSISAKYMAS IŠDUOTI

LEIDIMĄ

 

33. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai (išskyrus leidimus prekiauti renginių metu).

34. Leidimai registruojami IVS „@vilys“.

35. Leidimą gavęs asmuo negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

36. Leidimą praradusiam ir apie tai Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui ar seniūnijai (atsižvelgiant į tai, kas išdavė leidimą) raštu pranešusiam asmeniui išduodamas leidimo dublikatas.

37. Leidimas neišduodamas:

37.1. nepateikus Apraše nurodytų dokumentų;

37.2. kioskų ir paviljonų savininkams nepasirašius kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties ar nevykdant jos sąlygų;

37.3. nesant suderinto ir galiojančio projekto;

37.4. nesumokėjus vietinės rinkliavos mokesčio už leidimo išdavimą;

37.5. nepraėjus vieniems metams nuo leidimo panaikinimo;

37.6. negavus viešosios įstaigos „Vilniaus miesto parkai“ ar kitos Savivaldybės įstaigos sutikimo vykdyti veiklą, jeigu veikla vykdoma įstaigos tvarkomose teritorijose;

37.7. nepasirašius su Savivaldybės administracija sutarties dėl kavinės įrengimo (konkurso tvarka įrengtoms lauko kavinėms) ar nesant Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymo (jeigu bus prekiaujama lauko kavinėse ne prie esamo maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado);

37.8. nesant renginio organizatoriaus sutikimo;

37.9. jeigu vieta reikalinga miesto poreikiams (naujų sklypų planavimui) ir piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui;

37.91. jeigu teritorijoje, kurioje yra vykdoma veikla, bus atliekami remonto darbai;

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1882 redakcija

 

37.10. jei Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas pateikia pagal kompetenciją informaciją apie galiojančią administracinę nuobaudą už Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Tvarkymo ir švaros taisyklių ar reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą;

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1286/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

37.11. kitais teisės aktuose ir Apraše numatytais atvejais.

2018 m. balandžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1286/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

38. Leidimo galiojimas panaikinamas,  kai:

38.1. pateikiamas asmens prašymas panaikinti leidimo galiojimą;

38.2. paaiškėja, jog leidimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys arba suklastoti dokumentai;

38.3. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas pateikia pagal kompetenciją informaciją apie:

38.3.1. asmens du ir daugiau kartų per kalendorinius metus pažeistas Prekybos viešosiose vietose taisykles ar Tvarkymo ir švaros taisykles (paskirta administracinė nuobauda dėl asmens veiklos);

38.3.2. du ir daugiau kartų per kalendorinius metus asmens faktinį naudojimąsi didesniu negu jam leista prekybos plotu, nustatyto prekių asortimento, nustatytos prekybos (paslaugų teikimo) vietos nesilaikymą;

38.3.3. leidimo galiojimo metu gautus pagrįstus skundus (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos, Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus);

38.4. jeigu vieta reikalinga miesto poreikiams (naujų sklypų planavimui) ir piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui.

39. Leidimas panaikinamas Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo ar seniūno įsakymu. Apie leidimo panaikinimą asmuo įspėjamas prieš 30 kalendorinių dienų registruotu laišku, kuriame nurodoma, kad šiam terminui pasibaigus leidimo galiojimas bus panaikintas.

40. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai, įgyvendinant šį Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

________________________________________

 

 

 

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas)

viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

                                1 priedas                    

           

              (Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ  DEPARTAMENTO

VERSLO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

Departamento ir skyriaus duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, kodas 301534654, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

 tel. (8 5)  211 2298, faks. (8 5)  211 2222, el. p. findep@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt

 

 

________________________________________________________________________________

                   (įmonės pavadinimas, kodas,  e. paštas,, telefonas;  fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, e. paštas,, telefonas)

 

________________________________________________________________________________

                                                                (sutarties data ir numeris)

 

LEIDIMAS PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS)  IŠ KIOSKO, PAVILJONE,

                                                           LAUKO KAVINĖJE

                                                                  (reikiamą pažymėti)

 

201    m. ________________d.   Nr. _____

 

 

Prekybos, teikiamų paslaugų vietos adresas _____________________________________________

 

Prekybos statinys (kioskas, paviljonas, lauko kavinė), plotas  (kv. m)_________________________

                                                    

Projekto registracijos numeris ir data__________________________________________________

 

 

 

Leidimas galioja                        nuo 201    m. ____________________d.

 

                                                   iki  201    m. _____________________d.

 

 

 

Vedėjas                               _______________________                    ______________________

                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

         A. V.                                                                                            

 

 

 

 

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas)

viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

                                2 priedas                    

           

                              (Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ DEPARTAMENTO

VERSLO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

Departamento ir skyriaus duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, kodas 301534654, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

 tel. (8 5)  211 2298, faks. (8 5)  211 2222, el. p. findep@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt

 

 

________________________________________________________________________________

                                 (įmonės pavadinimas, kodas,  e. paštas, telefonas;  fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, e. paštas, telefonas)

 

                 

LEIDIMAS PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS)

                                    RENGINIO METU

                                   

201    m. ________________d.   Nr. _____

 

 

Renginio pavadinimas

 

 

Renginio organizatorius

 

 

Prekybos (paslaugos teikimo) vieta

                 (reikiamą pažymėti)

 

Prekybos (paslaugos teikimo) įranga

 

 

Prekybos (paslaugos teikimo) plotas

 

 

 

 

 

 

Leidimas galioja   201    m.                                        d.

 

 

                                                   

 

Vedėjas                               _______________________                    ______________________

                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

         A. V.                                                                                           

 

 

 

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

_________________________________SENIŪNIJA

 

LEIDIMAS PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) IŠ (NUO) LAIKINOJO ĮRENGINIO,  PREKYBAI PRITAIKYTO AUTOMOBILIO AR JO PRIEKABOS

 

201    m. ___________________ d.  Nr.

 

 

 

Juridinio asmens pavadinimas ir kodas, e. paštas, telefonas;

fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, e. paštas, telefonas

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas,

 

      (reikiamą pažymėti)

________________________________________________________________________________

Prekybos  įranga ir plotas,  transporto priemonė, nurodant jos valstybinį  numeris

        (reikiamą pažymėti) _________________________________________________________________________________

Projekto registracijos numeris ir data___________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

(leidimo gavėjo vardas ir pavardė, parašas)

 

Leidimas galioja                        nuo 20    m. _____________________d.

                                                   iki  20    m. _____________________d.

 

 

Seniūnas                               _______________________                   ______________________

                                                  (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

 

 

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

 

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. A16-891/15(3.1.42-PD3)

Vilnius

 

Teisės akto projekto pavadinimas:  Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo projektas (toliau – Projektas).

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vyresnioji specialistė Vida Kutko.

 

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių: 2, 4 ir 6.

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

pildo teisės akto projekto vertintojas

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą (pabraukti)

pildo teisės akto projekto vertintojas

 

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

 

 

 

tenkina

netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

 

Tikslintini Projekto 10.3, 20.2 ir 27.2 papunkčiai nurodant, koks teisės aktas reglamentuoja (nustato) reikalavimus lauko kavinės, kiosko ar kitų Projekte nurodytų įrenginių projekto parengimui (suderinimui).

Projekto 10.3, 20.2 ir 27.2 papunkčiai patikslinti.

tenkina

netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

 

 

tenkina

netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Projekto 6 punkte nepakankamai aiškiai reglamentuoti seniūnijos vyriausiojo specialisto įgaliojimai pasirašyti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas). Siūlytina patikslinti 6 punktą nurodant, kad Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) pasirašo seniūno įgaliotas ar jo funkcijas vykdantis vyriausiasis specialistas.

Projekto 6 punktas patikslintas

 

tenkina

netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

 

 

tenkina

netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Tikslintini Projekto 37.9 ir 38.4 papunkčiai nurodant, kas ir kokiu pagrindu priima sprendimus (nustato) dėl atitinkamos vietos reikalingumo miesto poreikiams.

Projekto 37.9 ir 38.4 papunkčiai patikslinti

tenkina

netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

 

 

tenkina

netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

 

 

tenkina

netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

 

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

 

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

 

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

 

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

 

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

 

9.6. individuali narių atsakomybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenkina

netenkina

 

 

 

 

 

tenkina

netenkina

 

 

tenkina

netenkina

 

 

 

 

 

tenkina

netenkina

 

tenkina

netenkina

 

tenkina

netenkina

 

tenkina

netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

 

 

tenkina

netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

 

 

tenkina

netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

 

 

tenkina

netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

 

 

tenkina

netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

 

 

tenkina

netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

 

 

tenkina

netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės

 

 

tenkina

netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

 

 

tenkina

netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

 

 

tenkina

netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

 

 

tenkina

netenkina

 

 

 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Finansų departamento Verslo licencijavimo ir

leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų

poskyrio vyresnioji specialistė

Vida Kutko

––––––––––––––––––––––––––––––––

(pareigos)                                 (vardas ir pavardė)

 

2015-11-13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(parašas)                                                  (data)

 

 

Teisės akto projekto vertintojas:

Personalo departamento

Etikos ir nusižengimų tyrimų skyriaus

vyriausioji specialistė

Giedrė Ūdraitė

––––––––––––––––––––––––––––––––

(pareigos)                                 (vardas ir pavardė)

 

2015-11-13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(parašas)                                                  (data)

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1882 - 2016-08-11
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMU NR. 30-3647 PATVIRTINTO LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2415 - 2016-10-21
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMU NR. 30-3647 PATVIRTINTO LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-94 - 2017-01-18
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMO NR. 30-3647 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1898 - 2017-08-03
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMO NR. 30-3647 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1006/18(2.1.1E-TD2) - 2018-03-30
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMO NR. 30-3647 ,,DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią