Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1075 2016-05-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1636 „DĖL VILNIAUS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1636 „DĖL VILNIAUS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2016 m. gegužės 9 d. Nr.   30-1075

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 30-1636 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo tvarkos aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

                                                                                                               PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. 30-1636

(Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. gegužės 9 d.

įsakymo Nr. 30-1075

                                                                                                                redakcija)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau –Savivaldybės programa) įgyvendinimo administratoriaus (toliau – Administratorius) vykdomas funkcijas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1242 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys atitinka sąvokas ir apibrėžtis, nurodytas Įstatyme, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (toliau – Programa), Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677.

 

II. ADMINISTRATORIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS

 

4. Atlikti statybos rangos darbų,  techninio projekto rengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimus bei pasirašyti sutartis.

5. Organizuoti atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą, įskaitant kreditavimo sutarties su bankais ar kitomis kredito įstaigomis dėl lengvatinio kredito atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (statybos techninei priežiūrai vykdyti ir (ar) statybos rangos darbams pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą atlikti) Administratoriaus vardu patalpų savininkų naudai sudarymą.

6. Priimti atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu atliktus statybos darbus, pasirašyti statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus atstovaujant patalpų savininkams.

7. Prireikus įtraukti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) atstovą į viešųjų pirkimų procedūras.

8. Administruoti butų ir kitų patalpų savininkų įmokas, susijusias su daugiabučio namo atnaujinimu (modernizavimu).

9. Pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir Savivaldybės administracijos gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, susijusius su atnaujinimo (modernizavimo) procesu, atliktus namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; jeigu patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

10. Per 5 darbo dienas, įvykus statybos rangos darbų, techninio projekto rengimo, techninės priežiūros paslaugų pirkimams, informuoti Savivaldybės administraciją apie viešųjų pirkimų rezultatus.

11. Suteikti Savivaldybės administracijos prašymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas visą informaciją, susijusią su Savivaldybės programa.

12. Parengti ir kiekvieną savaitę pateikti Savivaldybės administracijai rašytines atskaitas apie Savivaldybės programos įgyvendinimo rezultatus, kokybinius ir kiekybinius rodiklius, problemas, su kuriomis susiduriama ir kokiomis priemonėmis jos sprendžiamos, pagal pateiktą Savivaldybės administracijos formą.

13. Parengti ir ne vėliau kaip iki priešpaskutinės kiekvienos mėnesio darbo dienos pateikti Savivaldybės administracijai rašytines ataskaitas apie gautus patalpų savininkų skundus (prašymus) bei jų sprendimo rezultatus.

14. Bendradarbiauti su viešojo pirkimo būdu išrinktais tiekėjais, koordinuoti jų veiklą ir teikti veiklai būtiną informaciją.

15. Tikrinti viešojo pirkimo būdu išrinktų tiekėjų paslaugų rezultatų kokybę, vizuoti paslaugų atlikimo aktus ir teikti derinti Savivaldybės administracijai.

16. Sudaryti sąlygas tikrinti įgyvendinamą Savivaldybės programą kontrolės institucijoms (Europos Komisijos auditoriams, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir kitoms kompetentingoms institucijoms).

17. Savo lėšomis padengti nuostolius, atsiradusius dėl Administratoriaus kaltės.

18. Atlikti kitus darbus, pavedamus Savivaldybės adminiastarcijos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Aprašas gali būti keičiamas parengus naują arba pakeitus esamą Savivaldybės programą.

 

________________________________________

 

 

 

Į pradžią