Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-444 2016-05-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 1-444

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu ir 302 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintomis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutarties 21 punktą, numatantį Savivaldybės tarybos teisę patvirtinti maksimalius mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainius ir tarifus, kurių komunalinių atliekų tvarkytojas neturi teisės viršyti, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vienos tonos atliekų priėmimo iš Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifą („vartų“ mokestį) – 71,13 Eur (be PVM).

2. Patvirtinti vienos tonos Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų atvežtų į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginį atliekų tvarkymo veiklos tarifo dydį – 60,92 Eur (be PVM).

3. Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1608 redakcija

 

4. Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1608 redakcija

 

5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“.

6. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 11 d.

sprendimu Nr. 1-444

 

MAKSIMALŪS VIENO KUBINIO METRO

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR ŠALINIMO TARIFAI

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1608 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 11 d.

sprendimu Nr. 1-444

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO

IR ŠALINIMO TARIFAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1608 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 11 d.

sprendimu Nr. 1-444

 

NAUDOJIMOSI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAIS MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1608 redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 11 d.

sprendimu Nr. 1-444

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIų

PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

 

Neteko galios.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1608 redakcija

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1608 - 2018-07-04
DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-444 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią