Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-496 2016-06-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DARBO SUTARTIES SU VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORE JELENA SIROTINA NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DARBO SUTARTIES SU VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DIREKTORE JELENA SIROTINA NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU

 

2016 m. birželio 15 d. Nr. 1-496

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies             21 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnio 1 dalimi, 141 straipsnio
1 ir 2 dalimis, 177 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus 2016 m. gegužės 4 d. siūlymą nutraukti neterminuotą darbo sutartį Nr. 63-D, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti darbo sutartį su Vilniaus lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktore
Jelena Sirotina 2016 m. rugpjūčio 31 d. šalių susitarimu.

2. Išmokėti atleidimo dieną Jelenai Sirotinai priklausantį darbo užmokestį, 6 (šešių) mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

            3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių:

            3.1. nutraukti darbo sutartį su Jelena Sirotina;

            3.2. sudaryti Vilniaus lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ reikalų perdavimo komisiją.

4. Pavesti Vilniaus lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Žanai Cepur eiti direktoriaus pareigas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., iki konkurso tvarka bus paskirtas įstaigos direktorius, mokant 30 proc. priedą prie tarnybinio atlyginimo.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią