Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1882 2016-08-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMU NR. 30-3647 PATVIRTINTO LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-13 ĮSAKYMU NR. 30-3647 PATVIRTINTO LEIDIMŲ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

 2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr.  30-1882

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 30-3647 patvirtintą Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą:

1. Išdėstau 7 punktą taip:

„7. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (išskyrus leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, kurie išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos.“

2. Laikau netekusiais galios 10.3, 20.2.3, 20.2.3.1, 20.2.3.2, 20.2.3.3, 20.2.3.4, 20.2.3.5, 20.2.3.6, 20.2.3.7, 21, 22, 25 ir 26 punktus.

3. Išdėstau 11 punktą taip:

,,11. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas tik seniūno patvirtintose vietose.“

4. Išdėstau 19.3 punktą taip:

„19.3. lauko kavinėje, įrengiamoje Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytoje vietoje (ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado) žiemos sezono metu.“

5. Išdėstau 20.2 punktą taip:

„20.2. lauko kavinės įrengimo projektą, parengtą ir patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyta tvarka:“.

6. Papildau 20straipsniu ir jį išdėstau taip:

,,201. Lauko kavinių, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamų nesudėtingiems statiniams, įrengimo projektai vertinami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.“

7. Išdėstau 23 ir 24 punktus taip:

„23. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar Asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą, pasirašęs su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo (konkurso tvarka įrengtoms lauko kavinėms).

24. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą išduoti leidimą prekiauti lauko kavinėje ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado, neturint sutarties dėl lauko kavinės įrengimo, organizuoja konkurso dėl vasaros lauko kavinės paskelbimo procedūrą.“

8. Išdėstau 28 punktą taip:

,,28. Asmenys, prieš gaudami leidimą, privalo turėti pasirašytą kiosko ar paviljono eksploatavimo sutartį bei būti sumokėję vietinę rinkliavą. Kioskų (paviljonų) sąrašai tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar Asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą.“

9. Papildau 37.91 punktu ir jį išdėstau taip:

,,37.91. jeigu teritorijoje, kurioje yra vykdoma veikla, bus atliekami remonto darbai;“.

10. P a v e d u  Finansų departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

Į pradžią