Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2301 2016-10-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-22 ĮSAKYMO NR. 30-1859 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-22 ĮSAKYMO NR. 30-1859 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

 2016 m. spalio 5 d. Nr.  30-2301

Vilnius

 

 

1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
rugpjūčio 22 d. įsakymą
Nr. 30-1859 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. patvirtintą 1.1 punktu Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašą 71, 72 ir  231 punktais ir juos išdėstau taip:

 „71. Aprašo 4–7 punktų reikalavimai netaikomi, kai planuojama įrengti Savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas tipinio dydžio ir turinio iškabas ir tipinio dydžio ir turinio laikiną nekilnojamojo turto objektų išorinę reklamą (toliau – tipinė išorinė reklama).

72. Pareiškėjas, norintis gauti e. leidimą įrengti tipinę išorinę reklamą (toliau – e. leidimas), elektroninėmis priemonėmis turi užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, kurioje:

72.1. nurodomi: pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, reklamos įrengimo adresas arba vieta (iš sąrašo arba žemėlapio), reklamos skleidimo laikotarpis (iš sąrašo), tipinis projektas (iš sąrašo), reklamos matmenys (iš sąrašo);

72.2. pridedami dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama tipinė išorinė reklama, savininko sutikimą. Kai tipinė išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.

Kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama  tipinė išorinė reklama, savininkas, pažymimas atitinkamas laukelis;

72.3. pateikiamas tipinės išorinės reklamos vaizdas;

72.4. jei objektas, ant kurio yra įrengiama tipinė išorinė reklama, yra kultūros paveldo objektų sąraše, pateikiama spalvota vaizdo nuotrauka;

72.5. patvirtinamas susipažinimas su reikalavimais tipinės išorinės reklamos įrengimui;

72.6. patvirtinamas pateiktų duomenų teisingumas. Už pateiktus melagingus duomenis atsakomybę prisiima pareiškėjas.

231. Aprašo 71 ir 72 punktuose nurodytais atvejais, sumokėjus vietinę rinkliavą už leidimo įrengti tipinę išorinę reklamą išdavimą (toliau – vietinė rinkliava), išduodamas e. leidimas, kuriame nurodoma:

231.1. e. leidimą išduodanti institucija;

231.2. e. leidimo išdavimo data;

231.3. e. leidimo numeris;

231.4. e. leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė;

231.5. tipinės išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);

231.6. tipinės išorinės reklamos matmenys;

231.7. tipinės išorinės reklamos plotas;

231.8. tipinis projektas;

231.9. tipinės išorinės reklamos vaizdas;

231.10. e. leidimo galiojimo laikotarpis;

231.11. sumokėta vietinės rinkliavos suma.“;

1.2. 1.5 punktu ir jį išdėstau taip:

1.5.  e. leidimo įrengti tipinę išorinę reklamą formą.“

2. P a v e d u  Finansų departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                                  Arvydas Darulis

pavaduojantis Administracijos direktorių

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-2301 - DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-22 ĮSAKYMO NR. 30-1859 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO (PRIEDAS)
Į pradžią