Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-606 2017-03-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-13 ĮSAKYMO NR. 30-487 ,,DĖL PRITARIMO LAUKO KAVINIŲ, LAUKO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ IR PREKYBOS KIOSKŲ (PAVILJONŲ) ĮRENGIMO PROJEKTAMS <br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-13 ĮSAKYMO NR. 30-487 ,,DĖL PRITARIMO LAUKO KAVINIŲ, LAUKO PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ IR PREKYBOS KIOSKŲ (PAVILJONŲ) ĮRENGIMO PROJEKTAMS

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 2017 m. kovo 23 d. Nr.  30-606

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-2873 patvirtinto Pasiūlymų Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, pateiktų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybės veiklos leidimų prekiauti ir įrengti reklamą srityse, įgyvendinimo priemonių plano 1.4 ir 1.5 punktus,

k e i č i u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 30-487 patvirtintą Pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašą:

1.  3 punkte vietoj sakinio „Projektų architektūrinės dalies brėžiniai turi atitikti Lietuvos standartizacijos departamento nustatytus brėžinių įforminimo standartus ir statybos techninio reglamento STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ reikalavimus“ įrašau „Projektų architektūriniai, meniniai, konstrukciniai, inžineriniai sprendiniai turi būti profesionalūs, šiuolaikiški, estetiški, darnūs ir derantys prie urbanistinės aplinkos ir kraštovaizdžio. Projektuojami Kavinių, Prekybos vietų ir Kioskų projektai turi atitikti projektuojamo objekto paskirtį, projektuojama įranga, konstrukcijos, baldai turi atitikti dizaino, higienos ir saugos reikalavimus, nustatytus normatyviniuose dokumentuose. Projekto architektūrinės dalies brėžiniai turi atitikti Lietuvos standartizacijos departamento nustatytus bendruosius brėžinių įforminimo standartus ir statybos techninio reglamento „STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus“.

            2. 4 punkte vietoj žodžiųKavinių ir Prekybos vietų projektai“ įrašau žodžius „Kavinių, Prekybos vietų ir Kioskų projektai“.

            3. II skyriaus pavadinimą išdėstau taip:

„LAUKO KAVINĖS ĮRENGIMO PROJEKTO PATEIKIMAS, TIKRINIMAS, PRITARIMAS PROJEKTUI“

4. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Asmuo, pageidaujantis suderinti lauko kavinės projektą, Miesto plėtros departamentui pateikia nustatytos formos prašymą (1 priedas) ir Kavinės projektą (2 egz.), kurį sudaro:

5.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma objekto paskirtis, įrengimo vieta, plotas, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos ir kt., projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);

5.2. situacijos schema, lauko kavinės planas su pagrindiniais matmenimis (M1:500, M1:1000) ir lauko kavinės aptarnavimo bloko (jei projektuojamas) koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), atliktas ant topografinio inžinerinio plano (išduoda Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyrius);

5.3. architektūriniai brėžiniai: lauko kavinės planas, fasadai, įrangos detalės (M1:20, M1:50, M1:100 ar M1:200);

5.4. lauko kavinės estetinio vaizdo sprendiniai (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas);

5.5. lauko kavinės įrangos, lauko baldų pavyzdžiai (išmatavimai, fotonuotraukos, eskizai);

5.6. maitinimo paslaugas teikiančios įmonės patalpų, prie kurių projektuojama lauko kavinė, planas (kadastrinių matavimų planas) ir patalpų nuosavybės dokumentai arba patalpų nuomos sutartis, jei maitinimo paslaugas teikianti įmonė nėra tų patalpų savininkė (šių dokumentų nereikia konkurso būdu įrengiamoms lauko kavinėms);

5.7. konkurso vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti laimėtojo sutarties su Savivaldybės administracija registracijos numeris (sutarties kopija) arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl leidimo įrengti lauko kavinę nustatytoje vietoje numeris (įsakymo kopija), jeigu lauko kavinė įrengiama ne prie maitinimo paslaugas teikiančios įmonės patalpų;

5.8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento įgaliotų specialistų rašytiniai pritarimai, jei projektuojamos lauko kavinės įranga (kavinės aptarnavimo blokas, lengvų konstrukcijų terasa, pakyla ir pan.) patenka į gatvės raudonųjų linijų zoną ir/ar gali įtakoti eismo saugumą;

5.9. inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rašytiniai pritarimai konkurso būdu įrengiamos lauko kavinės planui, jei projektuojama lauko kavinės įranga (kavinės aptarnavimo blokas, lengvų konstrukcijų terasa, pakyla ir pan.) patenka į teritorijoje esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonas.“

5. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Miesto plėtros departamentui teikiamus lauko kavinės projekto dokumentus, susegtus į bylas (2 egz.), priima Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.“

6. Išdėstau 7 punktą taip:

„7. Kavinės projekto ir su projektu pateiktų dokumentų (5 punktas) tikrinimo procedūros ir eilės tvarka Miesto plėtros departamente:

7.1. Plėtros planavimo skyriaus specialistas – tikrina ar pateikti visi privalomi lauko kavinės projekto dokumentai (5 punktas); nagrinėja projekto dokumentus ir sprendinius siekdamas nustatyti kavinės įrengimo nurodytoje vietoje galimybę ir būdą; tikrina, ar projekto architektūriniai ir estetiniai sprendiniai atitinka projektuojamo objekto paskirtį; tikrina projekto atitiktį konkurso nuostatoms ir sąlygoms, jei lauko kavinė įrengiama konkurso būdu; tikrina, ar projektuojamo objekto vietoje nėra suderinto ir galiojančio kito lauko kavinės projekto;

7.2. Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistas – nagrinėja pateiktus dokumentus pagal kuruojamas Savivaldybės seniūnijų teritorijas; tikrina, ar projektuojama kavinė nepatenka į fizinių ar juridinių asmenų valdomus žemės sklypus, saugotinas teritorijas, ar projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, ar nepažeidžia detaliųjų planų (jeigu jie parengti) sprendinių; įvertina lauko kavinės funkcinius bei kompozicinius ryšius atsižvelgdamas į gretimus objektus;

7.3. Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas (kai kavinė projektuojama kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje) – tikrina, ar Kavinės projektiniai sprendiniai neprieštarauja kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, ar nepažeidžia kultūros paveldo vietovės ir/ar objekto vertingųjų savybių;

7.4. Statybos dokumentų skyriaus specialistas – tikrina, ar projektuojamos lauko kavinės įranga (kavinės aptarnavimo blokas, lengvų konstrukcijų terasa, pakyla ir pan.) nepatenka į kitų statinių apsaugos zonas, ar nėra išduoti kiti statybos  leidimai derinamo objekto zonoje“.

7. 9 punkte išbraukiu žodžius „dokumentus priima Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius)“.

8. 10 punkte vietoj žodžių „Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui Leidimų išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka“ įrašau žodžius „E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam Asmeniui. Atsiimdamas projektą, Asmuo turi pasirašyti Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.“

9. Išdėstau 13 punktą taip:

„13. Prekybos vietos projekto ir su projektu pateiktų dokumentų (12 punktas) tikrinimo procedūros ir eilės tvarka Miesto plėtros departamente:

13.1. Plėtros planavimo skyriaus specialistas – tikrina, ar pateikti visi privalomi projekto dokumentai; nagrinėja, ar projekto architektūriniai ir estetiniai sprendiniai atitinka projektuojamo objekto paskirtį; tikrina projekto atitiktį konkurso nuostatams ir sąlygoms, jei objektas įrengiamas konkurso būdu; tikrina, ar projektuojamo objekto vietoje nėra suderinto ir galiojančio kito Prekybos vietos projekto;

13.2. Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistas – nagrinėja pateiktus dokumentus pagal kuruojamas Savivaldybės seniūnijų teritorijas; tikrina, ar projektuojamas objektas nepatenka į fizinių ar juridinių asmenų valdomus žemės sklypus, saugotinas teritorijas, ar projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, ar nepažeidžia detaliųjų planų (jeigu jie parengti) sprendinių; įvertina objekto funkcinius bei kompozicinius ryšius atsižvelgdamas į gretimus objektus;

13.3. Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas (kai objektas projektuojamas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje) – tikrina, ar projektiniai sprendiniai neprieštarauja kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, ar nepažeidžia kultūros paveldo vietovės ir/ar objekto vertingųjų savybių;

13.4. Statybos dokumentų skyriaus specialistas – tikrina, ar objektas įrengiamas konkurso būdu, ar nepatenka į kitų statinių apsaugos zonas, ar nėra išduoti kiti statybos  leidimai derinamo objekto zonoje.“.

10. Išdėstau 19 punktą taip:

„19. Kiosko projekto ir su projektu pateiktų dokumentų (18 punktas) tikrinimo procedūros ir eilės tvarka Miesto plėtros departamente:

19.1. Plėtros planavimo skyriaus specialistas – tikrina, ar pateikti visi privalomi projekto dokumentai; nagrinėja projekto dokumentus ir sprendinius, siekdamas nustatyti kiosko tipą ir jo įrengimo nurodytoje vietoje galimybę; tikrina, ar projekto architektūriniai ir estetiniai sprendiniai atitinka Savivaldybės tipiniam kioskui „Vilnius“ keliamus reikalavimus;

19.2. Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistas – nagrinėja pateiktus dokumentus pagal kuruojamas Savivaldybės seniūnijų teritorijas; tikrina, ar projektuojamas kioskas nepatenka į fizinių ar juridinių asmenų valdomus žemės sklypus, saugotinas teritorijas, ar projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, ar nepažeidžia detaliųjų planų (jeigu jie parengti) sprendinių; įvertina kiosko funkcinius bei kompozicinius ryšius atsižvelgdamas į gretimus objektus;

19.3. Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas (kai kioskas projektuojamas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje) – tikrina, ar kiosko įrengimo projektiniai sprendiniai neprieštarauja kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, ar nepažeidžia kultūros paveldo vietovės ir/ar objekto vertingųjų savybių;

19.4. Statybos dokumentų skyriaus specialistas – tikrina, ar projektuojamas kioskas nepatenka į kitų statinių apsaugos zonas, ar nėra išduoti kiti statybos  leidimai derinamo objekto zonoje“.

11. Išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

Pritarimo lauko kavinių,

lauko prekybos (paslaugų teikimo)

vietų ir prekybos kioskų (paviljonų)

įrengimo projektams tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo pritarti lauko kavinės, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietos ar

prekybos kiosko (paviljono) įrengimo projektui forma)

 

 

______________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas ir kodas, didžiosiomis raidėmis)

_____________________________________________________________________________________

(adresas)

_____________________________________________________________________________________

(telefono Nr.)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamentui

 

 

prašymas

pritarti  LAUKO KAVINĖS, LAUKO PREKYBOS VIETOS AR KIOSKO ĮRENGIMO PROJEKTUI

 

20____ m. ______________________ d.

Vilnius

 

 

Prašau pritarti

_______________________________________________________________________________ ,

(objekto pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(adresas)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(užsakovas)

 

_______________________________________________________________________________ .

(projektą parengė)

 

                                                _______________                  ______________________________

                                                       (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią