Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1344 2017-06-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO KOMISIJOS<br> DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO KOMISIJOS

DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

 

 2017 m. birželio 5 d. Nr. 30-1344

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Socialinės globos skyrimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 5 d.

įsakymu Nr. 30-1344

 

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO KOMISIJOS

DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinės globos skyrimo komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Komisijos darbo organizavimą, sprendimų priėmimą ir kitas Komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. A1-94 patvirtintais Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo
3 d. įsakymu Nr. 30-2631 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu,
 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu
Nr. 1-2160 patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu
.

3. Komisijos darbo tikslas – priimti sprendimus dėl socialinės globos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų (toliau – socialinių paslaugų) skyrimo, pratęsimo, sustabdymo arba nutraukimo ir nustatyto mokėjimo už socialines paslaugas dydžio sumažinimo arba atleidimo nuo jo.

4. Komisijos sudėtį, šios Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

5. Komisijos nariai, nagrinėdami asmens, jo šeimos narių, kitų suinteresuotų asmenų prašymus ir kitus socialinėms paslaugoms skirti pateiktus dokumentus ir išvadas, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

6. Komisijos funkcijos:

6.1. išnagrinėti ir įvertinti gyventojų prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo, socialinių darbuotojų pateiktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas apie asmens socialinį ir fizinį savarankiškumą, asmens sveikatos būklę, socialinių paslaugų poreikį, finansinę-turtinę bei socialinę padėtį, šeimos (artimųjų) galimybes rūpintis asmeniu;

6.2. atleisti nuo skirtumo tarp įstaigos nustatytos socialinės globos kainos ir asmens mokamos dalies (kai nėra nustatytas mokestis nuo turto vertės) bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyto maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio sumos mokėjimo.

           

III. KOMISIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

7. Komisijos pareigos:

7.1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše  nustatytais terminais apsvarstyti socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas;

7.2. sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo priimti posėdžio dieną.

8. Komisija turi teisę:

8.1. atsižvelgdama į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, siūlyti skirti asmeniui alternatyvias socialines paslaugas, jeigu jos ir nenurodytos prašyme;

8.2. į Komisijos posėdžius kviesti dėl socialinių paslaugų skyrimo besikreipiantį asmenį, jo šeimos narius, artimuosius, išvadas pateikusius socialinius darbuotojus, kitų susijusių įstaigų ar institucijų atstovus, kai reikalingi papildomi  paaiškinimai asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui,  susijusiam su asmens ar kitų jo šeimos narių gebėjimais, galimybėmis ir motyvacija spręsti socialinės globos klausimus,  pagrįsti;

2017 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2373 redakcija

 

8.3. prašyti pateikti papildomus dokumentus, reikalingus sprendimui priimti.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra uždari, tačiau juose gali būti kviečiami dalyvauti 8.2 punkte nurodyti asmenys ir norą dalyvauti posėdyje pareiškę besikreipiantys dėl socialinių paslaugų skyrimo asmenys.

2017 m. rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2373 redakcija

 

10. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

11. Komisijos posėdžio protokolus pasirašo pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

12. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu, kuriame nurodoma:

12.1. posėdžio data ir vieta;

12.2. posėdyje dalyvavę Komisijos nariai;

12.3. informacija apie pareiškėjus (asmens vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, socialiniai įgūdžiai ir aplinka, asmens poreikių rūšis, priskyrimas socialinei grupei bei šeimos narių galimybės prižiūrėti asmenį namuose).

13. Komisijos posėdžius organizuoja Komisijos sekretorius, kuris gali atlikti ir klausimą pristatančio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) darbuotojo funkcijas.

14. Komisijos sekretorius:

14.1. elektroniniu paštu ar telefonu informuoja Komisijos narius apie posėdžių laiką ir vietą;

14.2. rengia posėdžių darbotvarkę ir protokolus;

14.3. atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą, saugo Komisijai pateiktus dokumentus ir Komisijos posėdžių protokolų originalus;

14.4. pasirašytus ir užregistruotus Komisijos posėdžių protokolus perduoda susipažinti klausimus pristačiusiems Socialinės paramos skyriaus darbuotojams, kurie:

14.4.1. rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir teikia juos pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui;

14.4.2. priėmus sprendimą skirti asmeniui socialines paslaugas,  Socialinės paramos skyriaus darbuotojas Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo pasirašytą sprendimo kopiją per 5 darbo dienas išsiunčiama arba įteikia asmeniui, kuriam skirtos paslaugos.

15. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

16. Komisijos sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

17. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

 

V. PRAŠYMŲ IR ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMO IŠVADŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

18. Komisijai klausimą pristatantis Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, patikrinęs Socialinės paramos centro, laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, psichiatrijos ligoninių ar kito tipo stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus dėl socialinės paslaugų skyrimo, teikia juos Komisijos sekretoriui, kad klausimas būtų įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

19. Komisija, įvertinusi asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, asmens socialinę aplinką, pažymas apie asmens sveikatos būklę, šeimos narių galimybes prižiūrėti asmenį namuose bei vadovaudamasi Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 20 ir 50 punktuose nustatytais terminais, priima sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo, nutraukimo arba sustabdymo.

 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.

21. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

22. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Visa dokumentacija, susijusi su Komisijos veikla, saugoma Komisijos sekretoriaus

darbo vietoje.

24. Asmenų, įgyvendinančių šį aprašą, veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2373 - 2017-09-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-06-05 ĮSAKYMO NR. 30-1344 ,,DĖL SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią