Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1899 2017-08-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LAUKO KAVINIŲ PREKYBOS BE LEIDIMŲ VIETŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAUKO KAVINIŲ PREKYBOS BE LEIDIMŲ VIETŲ TVIRTINIMO

 

 2017 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 30-1899

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimu   Nr. 1-1312 patvirtintų Prekybos viešosiose vietose taisyklių 26 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-1657 patvirtintų  Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų 13.6 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 30-3647 patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu:

1. T v i r t i n u lauko kavinių prekybos be leidimų vietas, šiltuoju metu apribojus eismą savaitgalio dienomis šių Vilniaus miesto gatvių važiuojamosiose dalyse pagal parengtas teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas lauko kavinėms laikinai įrengti gatvių važiuojamosiose dalyse (toliau – prekybos vieta):

     1.1. Gedimino prospekto dalyje tarp Vilniaus ir T. Vrublevskio gatvių (eismas ribojamas visus metus, nuo penktadienio 19 val. iki pirmadienio 4 val.);

     1.2. Savičiaus gatvėje (eismas ribojamas nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., nuo penktadienio 19 val. iki pirmadienio 4 val.).

2017 m. lapkričio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2929 redakcija

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. prekybą šio įsakymo 1 punktu patvirtintose prekybos vietose vietose gali vykdyti maitinimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys, vykdantys veiklą šio įsakymo 1 punkte patvirtintose vietose arba nuo patvirtintų vietų nutolę atstumu, leidžiančiu aptarnauti lankytojus iš stacionarios kavinės, restorano ar baro;

2.2. lauko kavinės patvirtintose prekybos vietose savo veiklą gali pradėti kiekvienos savaitės penktadienį nuo 19 val. ir dirbti Prekybos viešosiose vietose taisyklių nustatytu laiku iki sekmadienio 24 val. Jei lauko kavinės veikla gali trukdyti toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku vyksiančiam renginiui, lauko kavinės veikla galima tik susitarus su renginio organizatoriumi. Informacija apie organizuojamus renginius ir jų organizatorius skelbiama viešai http://www.vilnius.lt/isoreirenginiai/;

2017 m. rugpjūčio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1972 redakcija

 

            2.3. lauko kavinė turi būti įrengta ir prekybos įranga parinkta vadovaujantis teritorijų architektūrinėmis specialiosiomis sąlygomis lauko kavinėms įrengti gatvių važiuojamosiose dalyse;

2.4. prekybos vietose turi būti palaikoma tvarka ir švara, o pabaigus prekiauti prekybos vieta turi būti sutvarkyta;

2.5. dviračių takai turi būti laisvi.

3. P a v e d u:

3.1. Miesto plėtros departamentui parengti šio įsakymo 1 punkte patvirtintų vietų teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas lauko kavinėms įrengti gatvių važiuojamosiose dalyse neužstatant dviračių takų ir paskelbti jas Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 18 d.;

            3.2. Miesto ūkio ir transporto departamentui užtikrinti šio įsakymo 1 punktu patvirtintų lauko kavinių vietų ženklinimą bei šias vietas žyminčių nuorodų pastatymą ir eismo apribojimą šio įsakymo 2.2 punkte nustatytais laikotarpiais;

3.3. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui:

3.3.1. maitinimo paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims teikti informaciją apie lauko kavinių prekybos vietas ir prekybos jose tvarką;

3.3.2. vykdyti lauko kavinių prekybos vietų stebėseną (monitoringą) bei rengti lauko kavinių prekybos be leidimų vietų pakeitimus;

3.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriui skelbti informaciją apie lauko kavinių prekybos vietas ir prekybos jose tvarką Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

            4. N u s t a t a u, kad:

            4.1. šis įsakymas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos;

            4.2. už šio įsakymo vykdymo kontrolę atsakingas yra Turto departamento direktorius.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1972 - 2017-08-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1899 „DĖL LAUKO KAVINIŲ PREKYBOS BE LEIDIMŲ VIETŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2105 - 2017-08-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1899 „DĖL LAUKO KAVINIŲ PREKYBOS BE LEIDIMŲ VIETŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2929 - 2017-11-21
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-03 ĮSAKYMO NR. 30-1899 „DĖL LAUKO KAVINIŲ PREKYBOS BE LEIDIMŲ VIETŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią