Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1062 2017-08-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2015-10-14 SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL LEIDIMO TEIKTI <br> PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE<br> IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-10-14 SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL LEIDIMO TEIKTI

PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d.   Nr. 1-1062

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 1-217 patvirtintą Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą:

1.1. išdėstyti 8.3 punktą taip:

       „8.3. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią AB DNB banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos ar draudimo bendrovės išduotą 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur dydžio įsigaliojusią leidimo sąlygų vykdymo garantiją, kuri galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau negu leidimas;“

       1.2. išdėstyti 9 punktą taip:

„9. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius), gavęs 8 punkte nurodytą prašymą ir visus 8.1–8.6 punktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Interesantų aptarnavimo skyriuje dienos išduoda leidimą laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.“;

1.3. papildyti 91 punktu:

„91. Užstatas (depozitas) ar leidimo sąlygų vykdymo garantija konkurso laimėtojui grąžinami per 30 kalendorinių dienų po leidimo galiojimo pabaigos. Konkurso laimėtojui (pramoginių įrenginių rengėjui) pažeidus bet kurią leidimo sąlygą, Savivaldybė įgauna teisę pasinaudoti užstatu (depozitu) ar leidimo sąlygų vykdymo garantija.“;

1.4. išdėstyti 11 punktą taip:

„11. Jeigu remiantis Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis konkurso laimėtojas privalo gauti įgaliotos įstaigos eksperto išvadą dėl įrenginio tinkamumo saugiai naudoti, jis per 3 darbo dienas nuo tokios išvados gavimo dienos privalo ją ir pramoginio įrenginio paso kopijas pateikti Licencijavimo ir leidimų skyriui. Jeigu konkurso laimėtojas šios pareigos nevykdo, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu stabdo leidimo galiojimą.“;

1.5. išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Konkurso laimėtojui sumokėjus konkurso metu pasiūlytą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį metams ir vietinę rinkliavą, išduodamas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais. Vietinė rinkliava mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatuose nurodytus dydžius, atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose ir projekte, ir leidimo galiojimo trukmę. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

- AB DNB bankas LT 64 4010 0510 0360 9875;

- AB SEB bankas LT89 7044 0600 0807 1612;

- Nordea Bank, AB, LT75 2140 0300 0367 9641,

ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (kodas 188710061) nurodant kaip lėšų gavėją.“;

1.6. išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Tuo atveju, kai leidimas išduodamas ne visam laimėtam laikotarpiui, iki leidimo galiojimo pabaigos turi būti pateiktas prašymas kitam leidimui gauti ir sumokėta vietinė rinkliava už laikotarpį, kuriam prašoma išduoti leidimą. Iki leidimo galiojimo pabaigos nepateikus prašymo ir nesumokėjus vietinės rinkliavos ir (ar) paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio, Investicijų plėtros komisija (toliau – komisija) turi teisę priimti sprendimą šioje vietoje skelbti naują konkursą. Apie šį komisijos sprendimą  konkurso laimėtojui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos.“;

1.7. išdėstyti 14 punktą taip:

„14. Kai leidimas neišduodamas, Licencijavimo ir leidimų skyrius per 9 punkte nurodytą terminą raštu praneša apie atsisakymo jį išduoti priežastis: pateikti ne visi dokumentai (negaliojantys ir (ar) netinkami, t. y. netinkamai įforminti, prieštarauja teisės aktams arba duomenys neatitinka tikrovės), nurodyti 8 punkte.“;

1.8. išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Licencijavimo ir leidimų skyrius, priėmęs sprendimą neišduoti leidimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo išsiuntimo konkurso laimėtojui dienos teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui įsakymo projektą dėl konkurso rezultatų panaikinimo. Leidimas panaikinamas:“;

1.9. išdėstyti 17 punktą taip:

„17. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus jį 15 punkte išvardytais atvejais, konkurso laimėtojas privalo savo lėšomis išmontuoti įrenginius, sutvarkyti teritoriją ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo leidimo galiojimo pasibaigimo ar jo panaikinimo ir sutvarkytą teritoriją pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas). Konkurso laimėtojas, nesutvarkęs teritorijos, turi atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Tais atvejais, jei konkurso laimėtojas neatlygina šių išlaidų ar yra panaikinamas leidimas, Savivaldybė be išankstinio pranešimo įgauna teisę pasinaudoti leidimo sąlygų vykdymo garantija ar užstatu (depozitu). Savivaldybei pasinaudojus leidimo sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija arba užstatu (depozitu), esant prašymui teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, konkurso laimėtojas privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikti Savivaldybei naują 870 Eur dydžio mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie užstato (depozito) pervedimą arba tokio pat dydžio įsigaliojusią leidimo sąlygų vykdymo garantiją.“;

1.10. išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs 19 punkte išvardytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų įregistravimo Interesantų aptarnavimo skyriuje dienos išduoda leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu (iki renginio pabaigos), rengėjui sumokėjus vietinę rinkliavą už visą leidimo galiojimo terminą, arba motyvuotai raštu atsisako išduoti leidimą. Leidimas neišduodamas, jeigu pateikti ne visi dokumentai (negaliojantys ir (ar) netinkami, t. y. netinkamai įforminti, prieštarauja teisės aktams arba duomenys neatitinka tikrovės).“;

1.11. išdėstyti 23 punktą taip:

„23. Leidimo galiojimas sustabdomas Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.“;

1.12. išdėstyti 25 punktą taip:

25. Konkurso laimėtojas turi teisę konkurso būdu laimėtoje viešojoje vietoje (pramoginių įrenginių išdėstymo plane pažymėtose ir nustatyta tvarka suderintose vietose) leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui pramoginiai įrenginiai išmontuojami ir išvežami per Aprašo 17 punkte nurodytą terminą. Investicijų plėtros komisija, gavusi suinteresuoto pramoginių įrenginių įrengimu asmens prašymą arba Savivaldybės iniciatyva, turi teisę šiai teritorijai (jos daliai) skelbti kitą (naują) konkursą laikotarpiui, kuriam nėra konkurso laimėtojui išduotų ir minėtoje teritorijoje (jos dalyje) galiojančių leidimų.“;

1.13. išdėstyti Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo 1, 2, 3 ir 4 priedus nauja redakcija (pridedama).

2. Pavesti Turto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                   Gintautas Paluckas

______________

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos         

2017 m. gegužės     d. sprendimo Nr.

redakcija)

 

(Prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą forma)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUI

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

20___m.________________________d.

Vilnius

 

Prašau išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą

 

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti pramoginių įrenginių įrengimo vietą ir veiklos terminą, neviršijant paskelbto laiko)

 

_______________________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA:

1. Suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas.

2. Galiojantis veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas.

3. Mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią AB DNB banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos ar draudimo bendrovės išduota 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur dydžio įsigaliojusi leidimo sąlygų vykdymo garantija, kuri galiotų 30 dienų ilgiau negu leidimas.

4. Sutartis su elektros energijos tiekėju.

5. Sutartis dėl atliekų tvarkymo.

6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava ir paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

7. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pateikti prašymą juridinio asmens vardu.

                                                                                   

______________________________                             ______________________                                         (parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės     d. sprendimo Nr.

redakcija)

 

 

(Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

L E I D I M A S

TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

20___ - ___ - ____ Nr.

 

Išduotas _____________________________________________________________________________

                 (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

____________________________________________________________________________________

Pramoginių įrenginių įrengimo vieta _________________________________________________________.

Užimamas (apmokestinamas) teritorijos plotas, nurodytas konkurso laimėtojo pasiūlyme _______________________________________________________________.

Pramoginių įrenginių eksploatavimo laikas nuo 20___m._______________d. iki 20___m.______________ d.

Konkurso laimėtojas įsipareigoja:

1. Įrengti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. Eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, kitų teisės aktų reikalavimais, Investicijų plėtros komisijos patvirtinta vietų schema ir pramoginių įrenginių išdėstymo projektu.

3. Projekte pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka.

4. Teritorijoje, kurioje eksploatuojami pramoginiai įrenginiai, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną valyti teritoriją.

5. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

6. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir konkurso sąlygų.

7. Nenaudoti megafonų, neviršyti ribinių triukšmo dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų.

8. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, panaikinus leidimą arba nutraukus jo galiojimą prieš terminą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius, sutvarkyti teritoriją ir pagal aktą ją perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas). Nesutvarkius teritorijos, atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Neatlyginus šių išlaidų, jos be išankstinio pranešimo bus padengtos iš leidimo sąlygų vykdymo garantijos ar užstato (depozito) pervestų lėšų.

9. Užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

11. Garantuoti, kad pramoginius įrenginius prižiūrės, sumontuos, išmontuos asmenys, turintys atitinkamą privalomą kvalifikaciją tokiai įrangai prižiūrėti sumontuoti, išmontuoti.

12. Griežtai laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos apraše nurodytų reikalavimų.

13. Leidimo galiojimas sustabdomas Vilniaus miesto administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.

14. Leidimas panaikinamas pažeidus jo 1, 2, 5 ar 6 punktų reikalavimus ir (ar) Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo 15.1–15.9 punktuose nurodytais atvejais ir tvarka.

15. Konkurso laimėtojas, gavęs pranešimą apie leidimo 3, 4 ir (ar) 7 punktų pažeidimus, turi juos pašalinti per nustatytą terminą. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą leidimas panaikinamas, o pramoginių įrenginių veikla turi būti nedelsiant nutraukiama. Konkurso laimėtojui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą, Savivaldybės administracija įgauna teisę pasinaudoti užstatu (depozitu) arba leidimo sąlygų vykdymo garantija.

 

 

 

Leidimą gavo įgaliotas asmuo:

 

                    _________________           _________________________

                                                                                 (parašas ir data)                          (vardas, pavardė)

 

Leidimas galioja: nuo 20___m._________________ d.

                             iki   20___m._________________ d.

 

 

Leidimą išdavė:

 

__________________________        _________________  _________________________

    (pareigos)                                          (parašas)                               (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos           

2017 m. gegužės     d. sprendimo Nr.

redakcija)

 

(Prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu forma)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

 LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUI

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE RENGINIO METU

 

20___m.________________________d.

Vilnius

 

Prašau išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu

 

_______________________________________________________________________________________________ (nurodyti renginį, pramoginių įrenginių organizavimo vietą, plotą ir veiklos terminą)

 

_______________________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA:

1. Renginio organizatoriaus sutikimas.

2. Suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas.

3. Galiojantis veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas.

4. Dokumentas, patvirtinantis būtiną elektros energijos kiekio tiekimo užtikrinimą (prisijungimą prie elektros tiekimo šaltinio).

5. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais tik renginių metu išdavimą.

6. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pateikti prašymą juridinio asmens vardu.

 

______________________________                             ______________________                                                               (parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

 

 

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos          

2017 m. gegužės     d. sprendimo Nr.

redakcija)

 

 

 

(Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose renginio metu forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

 

 

L E I D I M A S

TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE RENGINIO METU

 

20___ - ___ - ____ Nr.

 

 

Išduotas _________________________________________________________________________

                 (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

renginio ___________________________________________________________________ metu.                                                              (renginio pavadinimas, vieta)

 

Renginio organizatorius ____________________________________________________________________________.

Pramoginių įrenginių įrengimo vieta ____________________________________________________________________________.

Užimamas (apmokestinamas) teritorijos plotas ____________________________________.

Pramoginių įrenginių eksploatavimo laikas nuo 20___m._______________d. iki 20___m.______________ d.

Pramoginių įrenginių savininkas įsipareigoja:

1. Įrengti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. Eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais, pramoginių įrenginių išdėstymo projektu.

3. Projekte pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka.

4. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Nenaudoti megafonų, netrikdyti viešosios rimties, neviršyti leistino triukšmo lygio, užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, laikytis higienos normų ir kitų teisės aktų.

7. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba nutraukus jo galiojimą prieš terminą, savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkyti teritoriją. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas).

8. Garantuoti, kad pramoginius įrenginius prižiūrės, sumontuos, išmontuos asmenys, turintys atitinkamą privalomą kvalifikaciją tokiai įrangai prižiūrėti, sumontuoti, išmontuoti.

9. Griežtai laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos apraše nurodytų reikalavimų.

10. Leidimo galiojimas sustabdomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.

11. Jeigu pramoginių įrenginių savininkas neįvykdo šio leidimo reikalavimų, leidimas panaikinamas, o pramoginių įrenginių veikla turi būti nedelsiant nutraukta.

 

 

 

Leidimą gavo įgaliotas asmuo:

                    _________________           _________________________

                                                                                (parašas ir data)                           (vardas, pavardė)

 

 

 

Leidimas galioja: nuo 20___m._________________ d.

                             iki   20___m._________________ d.

 

 

Leidimą išdavė:

 

__________________________        _________________  _________________________

        (pareigos)                                      (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

Į pradžią