Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3071 2017-11-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO ĮGALIOJIMŲ IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES FORMOS TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO ĮGALIOJIMŲ IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES FORMOS TVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 30-3071

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 24 straipsnio 4 dalimi ir 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 ir 2 dalimis, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais bei Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. Nr. D1-22:

1. Į g a l i o j u  Savivaldybės vyriausiąjį architektą (Miesto plėtros departamento direktorių), jo nesant (ligos, komandiruotės ar atostogų metu) jį pavaduojantį departamento direktoriaus pavaduotoją Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu:

1.1.  pritarti arba motyvuotai nepritarti projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai;

1.2. pritarti arba motyvuotai nepritarti naujos statybos, rekonstravimo, paskirties keitimo atvejais visuomenei svarbaus statinio/statinio dalies ar statinio/statinio dalies, kai nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, projektiniams pasiūlymams;

1.3. informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą bei apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

1.4. teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų ir dalyvauti viešame susirinkime svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus.

2. T v i r t i n u   projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formą (pridedama).

3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-3071 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO ĮGALIOJIMŲ IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES FORMOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią