Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1498 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2015-10-14 SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL LEIDIMO TEIKTI <br> PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE<br> IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-10-14 SPRENDIMO NR. 1-217 „DĖL LEIDIMO TEIKTI

PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. balandžio 25 d.   Nr. 1-1498

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 1-217 „Dėl Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašą:

1.1. išdėstyti 8.3 papunktį taip:

       „8.3. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduotą 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur dydžio įsigaliojusią leidimo sąlygų vykdymo garantiją, kuri galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau negu leidimas;“

1.2. išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Konkurso laimėtojui sumokėjus konkurso metu pasiūlytą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį metams ir vietinę rinkliavą, išduodamas leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais. Vietinė rinkliava mokama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatuose nurodytus dydžius, atsižvelgiant į teritorijos plotą, nurodytą konkurso dokumentuose ir projekte, ir leidimo galiojimo trukmę. Savivaldybės tarybai patvirtinus naujus vietinės rinkliavos dydžius, taikomi nauji rinkliavos dydžiai. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į vieną iš šių sąskaitų:

- Luminor Bank, AB LT 64 4010 0510 0360 9875;

- AB SEB bankas LT89 7044 0600 0807 1612,

ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (kodas 188710061) nurodant kaip lėšų gavėją.“;

1.3. išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Tuo atveju, kai leidimas išduodamas ne visam laimėtam laikotarpiui, iki leidimo galiojimo pabaigos turi būti pateiktas prašymas kitam leidimui gauti ir sumokėta vietinė rinkliava už laikotarpį, kuriam prašoma išduoti leidimą. Iki leidimo galiojimo pabaigos nepateikus prašymo ir nesumokėjus vietinės rinkliavos ir (ar) paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – konkurso komisija) turi teisę priimti sprendimą šiai vietai skelbti naują konkursą. Apie šį konkurso komisijos sprendimą konkurso laimėtojui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso komisijos sprendimo priėmimo dienos.“;

1.4. išdėstyti 17 punktą taip:

„17. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus jį 15 punkte išvardytais atvejais, konkurso laimėtojas privalo savo lėšomis išmontuoti įrenginius, sutvarkyti teritoriją ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo leidimo galiojimo pasibaigimo ar jo panaikinimo ir sutvarkytą teritoriją pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas). Konkurso laimėtojas, nesutvarkęs teritorijos, turi atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Tais atvejais, jei konkurso laimėtojas neatlygina šių išlaidų ar yra panaikinamas leidimas, Savivaldybė be išankstinio pranešimo įgauna teisę pasinaudoti leidimo sąlygų vykdymo garantija ar užstatu (depozitu). Savivaldybei pasinaudojus leidimo sąlygų vykdymo užtikrinimo garantija arba užstatu (depozitu), esant prašymui teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, konkurso laimėtojas privalo per 10 kalendorinių dienų nuo pasinaudojimo momento pateikti Savivaldybei naują 870 Eur dydžio mokėjimo pavedimą, patvirtinantį užstato (depozito) pervedimą, arba tokio pat dydžio įsigaliojusią leidimo sąlygų vykdymo garantiją.“;

1.5. išdėstyti 25 punktą taip:

25. Konkurso laimėtojas turi teisę konkurso būdu laimėtoje viešojoje vietoje (pramoginių įrenginių išdėstymo plane pažymėtose ir nustatyta tvarka suderintose vietose) leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose galiojimo laikotarpiu teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui pramoginiai įrenginiai išmontuojami ir išvežami per Aprašo 17 punkte nurodytą terminą. Konkurso komisija, gavusi suinteresuoto pramoginių įrenginių įrengimu asmens prašymą arba Savivaldybės iniciatyva, turi teisę šiai teritorijai (jos daliai) skelbti kitą (naują) konkursą laikotarpiui, kuriam nėra konkurso laimėtojui išduotų ir minėtoje teritorijoje (jos dalyje) galiojančių leidimų.“;

1.6. išdėstyti 1 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.7. išdėstyti 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Pavesti Turto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

 

(Prašymo išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą forma)

_________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

__________________________________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUI

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

20___m.________________________d.

Vilnius

 

Prašau išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą

 

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti pramoginių įrenginių įrengimo vietą ir veiklos terminą, neviršijant paskelbto laiko)

 

_______________________________________________________________________________________________.

 

PRIDEDAMA:

1. Suderintas pramoginių įrenginių išdėstymo projektas.

2. Galiojantis veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisas.

3. Mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur užstato (depozito) pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) Eur dydžio įsigaliojusi leidimo sąlygų vykdymo garantija, kuri galiotų 30 dienų ilgiau negu leidimas.

4. Sutartis su elektros energijos tiekėju.

5. Sutartis dėl atliekų tvarkymo.

6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava ir paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

7. Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pateikti prašymą juridinio asmens vardu.

                                                                                   

______________________________                             ______________________                                 (parašas)                                                                                         (vardas, pavardė)

 

                                                        

Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą forma)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO DEPARTAMENTO

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIUS

 

L E I D I M A S

TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

20___ - ___ - ____ Nr.

 

Išduotas __________________________________________________________________________

                 (juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

_________________________________________________________________________________

Pramoginių įrenginių įrengimo vieta _________________________________________________________.

Užimamas (apmokestinamas) teritorijos plotas, nurodytas konkurso laimėtojo pasiūlyme _______________________________________________________________.

Pramoginių įrenginių eksploatavimo laikas nuo 20___m._______________d. iki 20___m.______________ d.

Konkurso laimėtojas įsipareigoja:

1. Įrengti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. Eksploatuoti pramoginius įrenginius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, kitų teisės aktų reikalavimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos patvirtinta vietų schema ir pramoginių įrenginių išdėstymo projektu.

3. Projekte pažymėtoje teritorijoje ir jai priskirtose apibrėžto ploto prieigose tvarkyti ir palaikyti švarą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka.

4. Teritorijoje, kurioje eksploatuojami pramoginiai įrenginiai, įrengti šiukšlių dėžes, konteinerius, kilnojamuosius tualetus (jei nėra stacionarių), priešgaisrines priemones, kiekvieną dieną valyti teritoriją.

5. Sumokėti faktines išlaidas už komunalines paslaugas.

6. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir konkurso sąlygų.

7. Nenaudoti megafonų, neviršyti ribinių triukšmo dydžių, netrikdyti viešosios rimties, laikytis higienos normų.

8. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, panaikinus leidimą arba nutraukus jo galiojimą prieš terminą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius, sutvarkyti teritoriją ir pagal aktą ją perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  seniūnijai (kurios teritorijoje sumontuoti pramoginiai įrenginiai). Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, dirvožemis (danga) nepažeistas (sutvarkytas). Nesutvarkius teritorijos, atlyginti teritorijos sutvarkymo išlaidas. Neatlyginus šių išlaidų, jos be išankstinio pranešimo bus padengtos iš leidimo sąlygų vykdymo garantijos ar užstato (depozito) lėšų.

9. Užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atlyginti iš savo veiklos atsiradusią žalą.

11. Garantuoti, kad pramoginius įrenginius prižiūrės, sumontuos, išmontuos asmenys, turintys atitinkamą privalomą kvalifikaciją tokiai įrangai prižiūrėti sumontuoti, išmontuoti.

12. Griežtai laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos apraše nurodytų reikalavimų.

13. Leidimo galiojimas sustabdomas Vilniaus miesto administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu tuo atveju, jeigu leidimo turėtojas per 3 darbo dienas nuo įgaliotos įstaigos eksperto išvados, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti, išdavimo nepateikia jos kopijos Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui, jeigu tokios išvados turėjimo būtinybė yra numatyta Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, ir (ar) pramoginio įrenginio paso kopijų.

14. Leidimas panaikinamas pažeidus jo 1, 2, 5 ar 6 punktų reikalavimus ir (ar) Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo 15.1–15.9 papukčiuose nurodytais atvejais ir tvarka.

15. Konkurso laimėtojas, gavęs pranešimą apie leidimo 3, 4 ir (ar) 7 punktų pažeidimus, turi juos pašalinti per nustatytą terminą. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą leidimas panaikinamas, o pramoginių įrenginių veikla turi būti nedelsiant nutraukiama. Konkurso laimėtojui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą, Savivaldybės administracija įgauna teisę pasinaudoti užstatu (depozitu) arba leidimo sąlygų vykdymo garantija.

 

 

 

Leidimą gavo įgaliotas asmuo:

 

                    _________________           _________________________

                                                                                 (parašas ir data)                          (vardas, pavardė)

 

Leidimas galioja: nuo 20___m._________________ d.

                             iki   20___m._________________ d.

 

 

Leidimą išdavė:

 

__________________________        _________________  _________________________

    (pareigos)                                          (parašas)                               (vardas, pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią