Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1529 2018-05-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2013-07-10 SPRENDIMO NR. 1-1312 „DĖL PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2013-07-10 SPRENDIMO NR. 1-1312 „DĖL PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 9 d.   Nr. 1-1529

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 1-1312 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. 1-1312 ,,Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“:

1.1. papildyti 3 punktu ir jį išdėstyti taip:

,,3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti ir patvirtinti viešąsias vietas, kuriose leidžiama prekiauti naudotomis prekėmis (sendaikčiais).“

1.2. išdėstyti Prekybos viešosiose vietose taisyklių 4 punkto antrąją pastraipą taip:

Viešoji vieta – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti, patikėjimo teise valdoma arba Savivaldybei perduota pagal panaudos sutartį teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą ne Savivaldybei naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.“

 1.3. papildyti Prekybos viešosiose vietose taisykles 44 punktu ir išdėstyti jį taip:

,,44. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šių Taisyklių nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“;

 1.4. papildyti Prekybos viešosiose vietose taisykles 45 punktu ir išdėstyti jį taip:

„45. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai įgyvendinant šias Taisykles gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą atsakingas yra Turto departamento direktorius.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

Į pradžią