Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-1558 2018-05-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio        d.

sprendimu Nr.

 

 

LAIKINŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų konkursų (toliau – projektų konkursai) nuostatai nustato projektų konkursų organizatorių, konkursų tikslą, reglamentuoja konkursų sąlygas, projektų svarstymo ir vertinimo procedūras, konkursų rezultatų paskelbimą, sutarties sudarymą ir atsiskaitymą už lėšas.

2. Projektų konkursų organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projektų konkursai skelbiami periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per vienus metus. Instaliacijų, ekspozicijų ir projektų maksimali trukmė – 9 mėnesiai.

3. Projektų konkursų tikslai – sudaryti galimybes ir suteikti teisę kurti objektus: instaliacijas, ekspozicijas, projektus, indikuojančius miesto prioritetus ir sujungiančius mokslą, meną, verslą bei miestiečius bendrai veiklai kuriant Žaliojo tilto viziją.

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyrius (toliau – Plėtros planavimo skyrius) informaciją apie projektų konkursus skelbia Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

5. Projektai pateikiami Plėtros planavimo skyriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius (telefonas pasiteirauti (8 5) 211 2846).

 

II. KONKURSŲ SĄLYGOS

 

6. Projektų konkursuose turi teisę dalyvauti juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų vadybos ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse (toliau – pareiškėjas (-ai).

7. Projektą sudaro trys dalys: meninės idėjos aprašymas, brėžinys (eskizas) bei viso projekto ir atskirų jo dalių finansavimo sąmata.

8. Konkursai skelbiami periodiškai. Konkursams pareiškėjas (-ai) gali pristatyti ne daugiau kaip du projektus per vienus metus.

9. Konkursams teikiamų projektų tema pasirenkama laisvai, atsižvelgiant į nurodytus projektų konkursų tikslus.

10. Projekto idėjai įgyvendinti gali būti pasirinktos įvairios išraiškos priemonės bei medžiagos.

11. Projektų plotas neturi viršyti Žaliojo tilto buvusių skulptūrinių grupių postamentų ploto. Vykdant projektus, galima panaudoti ne tik postamentų plotą, bet ir patį tiltą, kiek tai netrukdo eismui ir nesukelia grėsmės eismo dalyvių saugumui.

12. Konkursui pareiškėjas (-ai) pateikia šiuos dokumentus:

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto juridinio asmens registravimo pažymėjimo nuorašą ar fizinio asmens tapatybės dokumento nuorašą;

12.2. informaciją apie asmens meninių, technologinių, mokslinių ir kitų instaliacijų, ekspozicijų, projektų vadybos ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse kartu su projektų pavadinimais ir jų įgyvendinimo datomis;

12.3. aiškinamąjį raštą, kuriame turi būti išsamiai išdėstyta projekto meninė idėja, nurodyti projektui pasirinkti menininko (-ų) kūriniai, medžiagos, iš kurių instaliacijos, ekspozicijos, projektai sukurti arba bus kuriami, jų įtvirtinimo ir pristatymo būdai, saugumo užtikrinimo, įrengimo techninės priemonės, projektui įgyvendinti naudotina techninė įranga ir kt;

12.4. instaliacijos, ekspozicijos, projekto brėžinį (eskizą) popieriuje A3 formatu;

12.5. duomenis apie projekto kuratorių (-ius);

12.6. instaliacijos (ekspozicijos) projekto įgyvendinimo veiksmų planą ir etapus;

12.7. pasiūlymus dėl projekto reklamos ir viešųjų ryšių;

12.8. viso projekto ir atskirų jo dalių finansavimo sąmatą – lentelę, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu ar fizinio asmens parašu, kurioje surašytos dalys ir kainų paskirstymas pagal dalis (1 priedas);

12.9. informaciją apie papildomą paramą projektui (reikalingi projekto rėmėjų rašytiniai įsipareigojimai su nurodytu paramos dydžiu).

13. Projektų konkursui dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas projekto devizas (šešių skaitmenų kodas), nurodyta „Laikinų Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų, instaliacijų, ekspozicijų, projektų konkursui“.

14. Dokumentai nepriimami (grąžinami), jeigu jie yra gauti pavėluotai, vokas neužklijuotas.

15. Vilniaus miesto savivaldybės skiriama didžiausia vieno projekto rėmimo suma – iki 15000 (penkiolikos tūkstančių) eurų.

 

III. PROJEKTŲ SVARSTYMAS IR VERTINIMAS

 

16. Projektus vertina. Vilniaus miesto  savivaldybės mero 2018 m. vasario 2 d potvarkiu           Nr. 22-24 sudaryta darbo grupė Žaliojo tilto transformacijos klausimams spręsti (toliau – darbo grupė). Darbo grupė gali pasitelkti skirtingų meno sričių ekspertus. Darbo grupės sekretoriaus funkcijas vykdo Plėtros planavimo skyriaus darbuotojas.

17. Darbo grupės pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia darbo grupės vadovas savo arba 2/3 darbo grupės narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 darbo grupės narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia darbo grupės vadovo balsas. Darbo grupės vadovas  išrenkamas pirmo posėdžio metu.

18. Didžiausia galima skirti projekto vertinimo balų suma – 100 balų. Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

18.1. aukštas meninis pasiūlytų sprendinių idėjos lygis ir originalumas (1–30 balai);

18.2. projekto aktualumas ir reikšmingumas Vilniaus miestui (1–20 balų);

18.3. projekto išskirtinumas, novatoriškumas (1–15 balų);

18.4. turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai (1–15 balų);

18.5. projekto prieinamumas ir sklaida (1–10 balų);

18.6. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (1–10 balų).

            19. Tinkamos projekto išlaidos:

            19.1. skulptūrų (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos) pagaminimas;

            19.2. dizaino kūrinių (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt.) pagaminimas;

            19.3. gatvės meno sukūrimas;

            19.4. tradicinio liaudies meno kūrinių pagaminimas;

            19.5. atminimo įamžinimo ženklų sukūrimas;

            19.6. kitų meno, technologinių ir mokslinių kūrinių sukūrimas / pagaminimas.

            20. Netinkamos projekto išlaidos:

            20.1. kartotinių kūrinių, kurie jau buvo pastatyti arba demonstruoti viešai, eksponavimas;

            20.2. reklaminio ar informacinio pobūdžio dekoravimas, stendų, užrašų pagaminimas;

            20.3. masinės gamybos dizaino elementų pagaminimas;

20.4. ilgalaikio turto (ūkio inventoriaus, baldų, transporto ir ryšio priemonių, kompiuterinės įrangos ir kito inventoriaus, priemonių ir įrangos) įsigijimas;

20.5. patalpų nuomos, komunalinių paslaugų apmokėjimo ir remonto išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;

20.6. apmokėjimo už darbą išlaidos ir atlyginimai (įstaigose dirbantiems darbuotojams);

20.7. degalų  (išskyrus transportavimo) išlaidos;

20.8. maitinimo paslaugos (išskyrus tiesiogiai susijusias su projekto vykdymu);

            20.9. prekių, paslaugų pirkimo iš partnerio išlaidos, kurias skiria projekto partneris.

            21. Darbo grupės nariai projektus vertina kiekvienas atskirai. Įvertinus visus projektus, darbo grupės narių skirti balai sumuojami.

22. Darbo grupė, įvertinusi projektus, per 5 darbo dienas pateikia Administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų finansavimo.

23. Darbo grupės sprendimas pateikiamas protokole, kurį pasirašo darbo grupės vadovas ir sekretorius.

24. Administracijos direktorius, gavęs darbo grupės rekomendacijas, per 10 darbo dienų įsakymu patvirtina finansuojamų projektų sąrašą. Jame nurodomi pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai, projektų įgyvendinimo laikotarpis ir skiriama lėšų suma. Administracijos direktoriaus patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas, taip pat projektai, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

25. Darbo grupė vertina projektus, jeigu pateikti dokumentai atitinka konkurso reikalavimus ir juridinio asmens kvalifikaciją.

 

IV. KONKURSŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS

           

            26. Konkurso rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų paskirstymo projektams pasirašymo dienos.

27. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

28. Konkursui pateikti ekspertų įvertinti projektai negrąžinami.

29. Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus, pasibaigus terminui sunaikinami.

30. Konkurso rezultatai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. SUTARTIES SUDARYMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠAS

 

31. Su pareiškėju, kurio projektui skirtas finansavimas, sudaroma projekto dalinio finansavimo sutartis (toliau – Sutartis) (2 priedas). Sutarties sąmatoje (-ose) nurodytos lėšos pervedamos Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

32. Sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo konkursų rezultatų paskelbimo.

33. Sutartį pasirašo Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

34. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos privalo pateikti Vilniaus miesto savivaldybei visą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją. Laikoma, kad projektui finansuoti Vilniaus miesto savivaldybės skirtos lėšos panaudotos pagal Sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

            34.1. yra pasiekti visi projekto paraiškoje nurodyti siektini projekto rezultatai;

34.2. Savivaldybės skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

35. Jei projekto vykdytojas neįvykdo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar Savivaldybės administracija nustato, kad projekto vykdytojas gautas  lėšas  panaudotojo  netinkamoms projekto išlaidoms, Administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs projekto vykdytoją prieš 20 kalendorinių dienų, ir reikalauti grąžinti visas pagal Sutartį gautas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas Sutartyje nustatytais terminais.

36. Kūrybinės nesėkmės atveju, kada pareiškėjas neįgyvendina projekte ir Sutartyje numatytų darbų, projektui įgyvendinti skirtos lėšos Miesto plėtros departamento reikalavimu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakyme numatytos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos turi būti grąžintos į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą.

37. Pasibaigus instaliacijos, ekspozicijos, projekto eksponavimo terminui, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų savo lėšomis ją išardo (demontuoja). Neįvykdžius šio reikalavimo, Savivaldybės administracija instaliaciją, ekspoziciją, projektą demontuoja ir naudoja savo nuožiūra. Savivaldybės administracijos patirtas išlaidas dėl instaliacijos, ekspozicijos, projekto demontavimo apmoka projekto vykdytojas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOs

 

38. Šie nuostatai keičiami ar pildomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

39. Kaip naudojamos projektų finansavimui skirtos lėšos, kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

___________________

Į pradžią