Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2178/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą


            PATVIRTINTA

            Vilniaus miesto savivaldybės 

            administracijos direktoriaus

            2018 m. birželio           d.

            įsakymu Nr. 30-

 

VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE TERITORIJOJE

KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1.  Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato  viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas, kurios konkurso metu ir jam įvykus (pasirašant su konkurso laimėtojais sutartį, derinant projektinius siūlymus, forminant dokumentus leidimui išduoti) negali būti koreguojamos ir keičiamos, išskyrus išimtinius dėl tam tikrų aplinkybių susidariusius atvejus viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietai paslinkti (patraukti). Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkursų vykdymo komisijos leidimu viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietos gali būti pakoreguotos ne daugiau kaip 100 metrų atstumu nuo numatytų senamiesčio ir jo prieigų zonoje ir ne daugiau kaip 300 metrų atstumu likusiose vietose.

            2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

            3. Konkursą vykdo viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo konkursų vykdymo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (rengia skelbimo projektą, organizuoja komisijos posėdžius, vykdo pateiktų konkursinių pasiūlymų dokumentų inventorizavimą, susirašinėjimą su konkurso dalyviais, rengia informaciją ir kt.) atlieka Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyrius (toliau – Skyrius).

            4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis   Planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje planu iki 2020 metų ir schema, viešosiose vietose, kurios nustatytos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, konkurso būdu atrinkti operatorių, kuris įrengs ir eksploatuos  elektromobilių įkrovimo prieigas dešimt metų su galimybe pratęsti kokybišką paslaugų teikimą penkiems metams.  

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

            6. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, šiuos konkurso nuostatus su priedais ir sutarties formą.

            7. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti ir eksploatuoti konkurso būdu sąrašą, Skyrius parengia skelbimą konkursui ir jį pateikia Komisijai bei organizuoja Komisijos posėdį dėl konkurso skelbimo.

            8.  Komisija patvirtina konkurso skelbimo tekstą ir įpareigoja Skyrių konkurso skelbimą įdėti į Savivaldybės interneto svetainę ir kitas informavimo priemones.

            9.     Konkurso skelbime turi būti nurodyta:

            9.1.  trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

            9.2.  vietų  elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti sąrašas;

            9.3.  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo terminas;

            9.4.  paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            9.5.  konkurso   dalyvių   paraiškų   pateikimo  vieta,  adresas,  už  konkurso  organizavimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir darbo laikas;

            9.6.  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

            9.7.  kita informacija, kurią nusprendžia skelbti Komisija.

 

                                                  III SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

10. Konkurso dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais bei Technine specifikacija ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame voke (ant kurio neturi būti jokių žymių, leidžiančių nustatyti dalyvį), ant tokio voko nurodoma tik pageidaujama  elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo vietų grupė. Vokas, ant kurio bus nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, prekės ženklas ar kitas žymėjimas (ženklas), leidžiantis identifikuoti ar numanyti konkurso dalyvį, neatplėšiamas ir grąžinamas voką atsiimti atvykusiam konkurso dalyviui arba jam atvykus dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame plėšiami vokai. Apie nepriimtą grąžinamą voką konkurso dalyvis turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu jo kontaktinis adresas yra žinomas neatplėšus voko, nurodant, kad voką jis taip pat gali atsiimti ir komisijos posėdyje, kuriame bus atplėšiami kiti vokai, jeigu toks konkurso dalyvis nepageidauja iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymą pagal reikalavimus užpildytame voke. Jeigu tokio konkurso dalyvio kontaktinis adresas nenustatytas, apie pateiktą neatplėšiamą ir grąžinamą voką nurodoma Komisijos posėdžio, kuriame buvo plėšiami kiti vokai, protokole. Kiekvienai  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupei dokumentai pateikiami atskirame voke.

11.      Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti pasirašyti  juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Konkursiniame pasiūlyme esančių dokumentų (su priedais) kopijos turi būti sunumeruotos ir patvirtintos teisės aktų numatyta tvarka. Išimtis taikoma konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios pridedamas ir originalas, ir teisės aktų numatyta tvarka patvirtinta kopija.

12.        Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            12.1.    juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pasirašyta nustatytos formos paraiška (1 priedas), kurioje nurodoma:

            12.1.1.  juridinio asmens adresas, vadovo ir kontaktinio (ar įgalioto) asmens vardas, pavardė, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;

12.1.2.  pageidaujama elektromobilių  įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupė iš konkurso skelbime nurodytų vietų sąrašo;

12.1.3. įsipareigojimas laimėjus konkursą nurodytoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje įrengti ir eksploatuoti elektromobilių įkrovimo prieigas pagal Skyriaus parengtą  Techninę specifikaciją;

            12.2.    išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (santrauka);

12.3.   mokėjimo pavedimas, patvirtinantis 1000 (vieno tūkstančio) Eur užstato (depozito) pervedimą į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią Luminor Bank, AB banke (kodas 40100), arba Lietuvoje įregistruoto ir veikiančio banko išduotą 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio garantiją (elektronine ar popierine forma) konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti (3 priedas);

12.3.1.    banko garantijai keliami šie reikalavimai:

12.3.1.1. pateiktoje garantijoje turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymo galiojimo garantijos forma pateikta 3 priede;

12.3.1.2. garantiją suteikęs bankas privalo per 5 darbo dienas sumokėti Savivaldybės administracijai garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavęs Savivaldybės administracijos pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudamas, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 12.3.3 papunktyje nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą;

12.3.2.     Savivaldybės administracija grąžina pasiūlymo galiojimo užtikrinimą esant bent vienai iš šių sąlygų:

12.3.2.1.  pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

12.3.2.2.  įsigalioja sutartis;

12.3.2.3.  nutraukiamos konkurso procedūros;

12.3.3.    konkurso dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

12.3.3.1.  konkurso dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

12.3.3.2. laimėjęs teisę nurodytoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje įrengti ir eksploatuoti elektromobilių įkrovimo prieigas konkurso dalyvis atsisako sudaryti elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo sutartį pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą. Jei iki Savivaldybės administracijos  nurodyto laiko nepasirašo elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo  sutarties, laikoma, kad konkurso dalyvis atsisakė sudaryti elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo  sutartį;

12.3.3.3.  konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atrinktas įrengti ir eksploatuoti  elektromobilių įkrovimo prieigas pasirinktoje viešųjų elektromobilių įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje, per 5 darbo dienas nuo nurodytoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje įrengimo ir eksploatavimo elektromobilių įkrovimo prieigų sutarties pasirašymo dienos neperveda sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos;

12.4. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška (4 priedas) su planuojamu taikyti elektromobilių krovimo kainos dydžiu eurais. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama  elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupė ir užrašytas pavadinimas ,,Elektromobilių krovimo kaina“;

12.5.     atskirame užklijuotame ir užantspauduotame (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateikti:

12.5.1. planuojamos įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės Projektiniai pasiūlymai kiekvienai vietai ir aiškinamasis raštas (medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.). Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės Projektiniai pasiūlymai privalo būti parengti pagal Skyriaus parengtą Techninę specifikaciją;

12.5.2.  planuojamų įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje, jas įvardinant (didelės galios krovos vietų  įrengimo numatymas neprivalomas);

12.5.3. ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupė ir užrašytas pavadinimas ,,Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų ____ grupės Projektinis pasiūlymas“.

13.  Konkurso dalyviai gali teikti pasiūlymus visoms trims elektromobilių  įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėms. Pasiūlymai kiekvienai elektromobilių  įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupei teikiami atskirai.

            14. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

            15. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki Komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

            16. Skyrius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

IV SKYRIUS

KONKURSINIŲ PASIŪLYMŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

17. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, Komisija tą pačią dieną atvirame Komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) apžiūri pateiktus vokus, ar jie užklijuoti, nepažeisti, ir juos atplėšusi preliminariai peržiūri ir fiksuoja konkurso dalyvių pateiktus dokumentus. Posėdžio metu užklijuoti vokai su planuojamų  viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų  Projektiniais pasiūlymais bei planuojamomis įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kw didelės galios krovos vietomis perduodami vertinti Komisijos protokoliniu nutarimu sudarytai viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų projektų ekspertų komisijai (toliau – Ekspertų komisija). Surašomas Komisijos protokolas dėl konkursinių pasiūlymų vokų atplėšimo, kuriame nurodoma, kokių konkurso dalyvių ir kokioms pageidaujamoms  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėms pateikti posėdžio metu atplėšti vokai, kiek ir kokių konkurso dalyvių vokų su viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų Projektiniais pasiūlymais perduodama Ekspertų komisijai ir įpareigojimas Skyriui atlikti detalų dokumentų inventorizavimą, nurodant pateiktų dokumentų pavadinimus, lapų skaičių, pastabas. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas, visi konkurso Komisijos posėdyje dalyvavę nariai ir sekretorius.

18.  Konkurso vertinimo kriterijai – viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų Projektinis pasiūlymas, parengtas pagal Miesto ūkio ir transporto departamento operatorių parinkimo elektromobilių  įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje pirkimo techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija), planuojamų įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje, jas įvardinant ir planuojamą taikyti kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietos elektromobilių krovimo elektromobilių krovimo 60 minučių kainos dydį eurais bei planuojamą taikyti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 30 minučių kainos dydį eurais.

            19.     Pirmasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            19.1.  Skyrius, patikrinęs visus dokumentus, kurie yra įdėti į pagrindinį konkursinio pasiūlymo voką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, dienos parengia konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo medžiagą, kurioje nurodomi pateiktų dokumentų pavadinimai, lapų skaičius, pastabos ir ją pateikia Komisijos nariams;

            19.2. Komisijos sprendimu gali būti paprašyta konkurso dalyvio papildomai pateikti ar patikslinti konkursui pateiktus dokumentus, išskyrus šių nuostatų 12.4 punkte nurodytą dokumentą. Nuostatų 12.5 punkte nurodytus planuojamos elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinius pasiūlymus Komisijos sprendimu gali būti paprašyta patikslinti, jeigu konkursinį pasiūlymą įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas nurodytos elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės vietose pateikė tik vienas konkurso dalyvis. Dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami;

19.3.  konkurso dalyviai gali neplanuoti įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje.

20.     Antrasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

20.1. elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinių pasiūlymų atitiktis Skyriaus parengtai Techninei specifikacijai, siūlomų eismo organizavimo ir saugos sprendinių efektyvumas bei planuojamos teikti elektromobilių krovos prieigų eksploatavimo paslaugos aprašymas. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinius pasiūlymus vertina Ekspertų komisija;

20.2. elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektiniai pasiūlymai vertinami pagal šiuos kriterijus:

20.2.1. atitiktis  Techninei specifikacijai;

20.2.2. eismo organizavimo ir saugos sprendiniai;

20.2.3. planuojamos teikti eksploatavimo paslaugos aprašymas;

20.3. Ekspertų komisija per 10 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai ir jai perduodami vokai su  planuojamų  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektiniais pasiūlymais dienos įvertina elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinius pasiūlymus nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgdama į jų atitiktį šių nuostatų 20.2 punkte nurodytiems kriterijams, surašo protokolą ir pateikia Komisijai:

 20.3.1.  visų komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas balų vidurkis.  Siekiant palengvinti vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas, 10 balų skalė padalinta į kokybinius intervalus:

 

Vertinimas

Balas

 

Nepatenkinamai

0

Blogai

1-2

Silpnai

3-4

Patenkinamai

5-6

Gerai

7-8

Puikiai

9-10

 

20.3.2.  reikalavimai Projektinio pasiūlymo vertinimui:

Vertinimas

Aprašymas

Nepatenkinamai (0 balų)

Projektinis pasiūlymas nepateiktas arba pateiktas nesivadovaujant Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, nepateikta eismo organizavimo schema, nepasiūlyti eismo saugos sprendiniai, nepateiktas planuojamos teikti eksploatavimo paslaugos aprašymas;

Blogai (1-2 balai)

Projektinis pasiūlymas nesuderintas su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, nesusieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose, atskiros Projektinio siūlymo dedamosios dalys prieštarauja vieni kitoms.  Eismo saugos sprendiniai ir siūlomas eismo organizavimas nedera su esamu eismo organizavimu. Krovos prieigų eksploatavimo paslaugų aprašymas formalus ir neįtikinamas.

Silpnai (3-4 balai)

Projektiniame pasiūlyme nenurodyta planuojamų darbų seka, projekto įgyvendinimo etapai, eksploatavimo paslaugų aprašymas nepilnai atspindi įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą. Eismo saugos sprendiniai ir siūlomas eismo organizavimas neužtikrina saugų įvažiavimą/išvažiavimą prie elektromobilių krovos prieigos.

Projektiniame pasiūlyme nepateiktos galimos su paslaugų kokybišku ir savalaikiu atlikimu susijusios rizikos, nepilnai užtikrintos elektromobilio įkrovimo vartotojų prieigos prie įkrovimo stotelių. 

Patenkinamai (5-6 balai)

Pateiktas Projektinis pasiūlymas nepilnai atitinka Užsakovo poreikius, jame yra prieštaravimų ar trūkumų. Projektiniame pasiūlyme numatyta ne visa pilnaverčiam statinio eksploatavimui reikalinga infrastruktūra: lauko inžineriniai tinklai, gerbūvio sutvarkymo darbai, kelio inžineriniai statiniai, ženklinimas, kiti krovimo stotelei aptarnauti reikalingi sprendiniai.

Nepilnai pateikti eismo saugos sprendiniai ir siūlymai saugiam eismo organizavimui, aprašytas numatomas eksploatavimo paslaugų organizavimas neišsamus, su daliniais techninės specifikacijos nuostatų neatitikimais ir negarantuoja kokybiško įkrovimo paslaugos teikimo 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę.

Gerai (7-8 balai)

Projektinis pasiūlymas aiškus, sklandus, aprašymas išsamus, bet nevisiškai atitinka Skyriaus parengtas  Techninės specifikacijos sąlygas, siūlomas eismo organizavimas ir numatomi eismo saugumo sprendiniai iš esmės nekeičia esamo eismo organizavimo, lengvai įgyvendinami. Aprašytas numatomas eksploatavimo paslaugų organizavimas galimai maksimaliai užtikrins kokybišką įkrovimo paslaugos teikimą 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę.

Puikiai (9-10 balai)

Projektinis pasiūlymas parengtas profesionaliai, išsamiai ir idealiai atitinka Skyriaus parengtas  Techninės specifikacijos sąlygas. Pasiūlytas eismo organizavimas šalia numatomos įrengti elektromobilių įkrovimo prieigos užtikrina saugų eismo organizavimą. Aprašytas elektromobilių įkrovimo prieigų eksploatavimo paslaugų organizavimas numato visų elektromobilių vairuotojų ir valdytojų kokybišką aptarnavimą 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę.

 

20.4. jeigu Ekspertų komisija nustato, kad konkurso dalyvio pateiktas  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinis siūlymas iš esmės neatitinka Skyriaus parengtos Techninei specifikacijos sąlygų, konkursinis pasiūlymas gali būti nenagrinėjamas arba, jeigu konkursinį pasiūlymą įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas nurodytos elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės vietose pateikė tik vienas konkurso dalyvis, Komisijos sprendimu gali būti paprašyta parengti iš naujo arba patikslinti planuojamų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės vietų projektinius pasiūlymus.

            21. Į trečiąjį vertinimo etapą patenka tie konkurso dalyvių pateikti elektromobilių įkrovimo prieigų konkursiniai pasiūlymai, kurie atitinka šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytus reikalavimus ir kurių pateikti  elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektiniai pasiūlymai įvertinti 6 ir daugiau balų. Neplanuojant įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje įtakos patekimui į trečiąjį vertinimo etapą neturi.

            22.   Trečiasis konkursinių pasiūlymų vertinimo etapas:

            22.1. Komisija  per 15 darbo dienų nuo komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami konkursinių pasiūlymų vokai, privalo išnagrinėti kiekvieno konkurso dalyvio pateiktus dokumentus, Komisijos posėdyje apibendrinti  pirmojo (dokumentų inventorizavimo)  ir antrojo (elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės Projektinių pasiūlymų bei planuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius vertinimo) atlikto vertinimo rezultatus, patvirtinti konkurso dalyvius, kurie pereina į galutinį vertinimo etapą ir atplėšti pateiktus vokus su planuojamu taikyti elektromobilių krovimo kainos dydžiais. Komisija sudaro pasiūlymų eilę pagal nustatytus  kriterijus:

 

Vertinimo kriterijai

Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris

Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

Pirmas kriterijuselektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės elektromobilių krovimo kainos dydis (K) (žr. konkurso sąlygų  22.3 punktą).

 

X =  60

1.

Pirmas parametrasplanuojamas taikyti kintamos srovės vidutinės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 60 minučių kainos dydis (P1) (žr. konkurso sąlygų  22.3.1 punktą).

L1= 0,6

 

2.

Antras parametrasplanuojamas taikyti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 30 minučių kainos dydis (P2) (žr. konkurso sąlygų  22.3.2 punktą).

L2= 0,4

 

Antras kriterijusplanuojamų įrengti nuolatinės srovės didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje (T2) (žr. konkurso sąlygų 22.4 punktą)

 

Y2 = 15

Trečias kriterijusProjektinis pasiūlymas, kuris vertinamas atsižvelgiant į: elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės projektinių pasiūlymų atitiktį Skyriaus parengtai  Techninei specifikacijai, siūlomų eismo organizavimo ir saugos sprendinių efektyvumą bei planuojamos teikti elektromobilių krovos prieigų eksploatavimo paslaugos aprašymą (toliau – Projektinis pasiūlymas) (T3) (žr. konkurso sąlygų 22.5 punktą)

 

Y3 = 25

   

22.2. vertinimo kriterijų balai (B) apskaičiuojami sudedant konkurso dalyvio pasiūlymo kainos K ir kitų kriterijų (T) balus:

B = K + T;

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

          T = T2 + T3;

Kriterijaus (K) balai apskaičiuojami sudedant šio kriterijaus parametrų (Ps) balus:

K = (P1 + P2) * X                    

22.3. pirmo kriterijaus, elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupės elektromobilių krovimo kainos dydis (K) balai apskaičiuojami sudedant jo parametrų įvertinimų balus ir sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio koeficiento (X = 60). 

Pirmo kriterijaus balai apskaičiuojami pagal šią formulę: 

K = (P1 + P2) * X;

X – lyginamojo svorio koeficientas (X = 60).

 

22.3.1. Pirmo kriterijaus (K) Pirmo parametro  (planuojamo taikyti kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 60 minučių kainos dydžio) (P1) įvertinimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Kriterijaus parametro įvertinimas (P1) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (L1 = 0,6);

Geriausia parametro reikšme laikomas mažiausias planuojamas taikyti kintamos srovės           22 kW vidutinės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 60 minučių kainos dydis eurais.

22.3.2. Pirmo kriterijaus (K) Antro parametro  (planuojamo taikyti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 30 minučių kainos dydžio) (P2) įvertinimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Kriterijaus parametro įvertinimas (P2) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (L2 = 0,4);

Geriausia parametro reikšme laikomas mažiausias planuojamas taikyti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietos elektromobilių krovimo 30 minučių kainos dydis eurais.

22.4.  Antro kriterijaus  balai (T2) (planuojamų įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje), apskaičiuojami pagal formulę:

           

kur:   T2n – konkretaus konkurso dalyvio pasiūlymo įvertinimas pagal nurodytą kriterijų (balai);

 T2pas – konkurso dalyvio pasiūlytų įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje

T2max – didžiausias iš visų konkurso dalyvių pasiūlytų įrengti nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW didelės galios krovos vietų skaičius pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje;

            Y2 – lyginamojo svorio koeficientas (Y2 = 15);

22.5. Trečias kriterijus -  Projektinį pasiūlymas, (T3)  vertinamas ekspertinio vertinimo būdu, vertinimui sudarytos Ekspertų komisijos narių skiriamais balais. Projektinį pasiūlymą, Ekspertų komisija įvertina  nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgiant į konkurso dalyvių pateikiamus aprašymus. Kiekvienas pasiūlymų vertinimo ekspertų komisijos narys, vertindamas kriterijaus atitikimą reikalavimams, suteikia tam tikrą balą. Visų Ekspertų komisijos narių suteikti balai yra sumuojami ir apskaičiuojamas balų vidurkis.    

  Projektinis pasiūlymas (T3)  įvertintas  balais, apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

kur:   T3n – konkretaus konkurso dalyvio Projektinio pasiūlymo įvertinimas pagal nurodytą kriterijų (T3)  (balais);

T3pas – konkurso dalyvio pateikto Projektinio pasiūlymo Ekspertų komisijos narių suteikti balų vidurkis; 

T3max – didžiausias iš visų konkurso dalyvių pateiktų Projektinių pasiūlymų Ekspertų komisijos narių suteikti balų vidurkis;

Y3 – lyginamojo svorio koeficientas (Y3 = 25).

Komisija  vertinimo balus įrašo į vertinimo formą (5 priedas).

22.6. konkurso laimėtojas nustatomas pagal surinktą didžiausią bendrą vertinimo balų sumą (B). Jei surenkama vienoda didžiausia bendra vertinimo balų suma, laimi tas konkurso dalyvis, kuris numatė įrengti didesnį skaičių nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kw didelės galios krovos vietų pasirinktoje elektromobilių  įkrovimo  prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėje, o jeigu vietų skaičius vienodas – pasiūlė mažesnę elektromobilių krovimo 30 minučių, esant vienodoms 60 minučių kainą (toliau – Kaina), o jeigu Kaina vienoda, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio pateikti Projektiniai pasiūlymai   įvertinti didžiausiu balu, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis kuris anksčiau pateikė konkursinio pasiūlymo dokumentų voką (nustatoma pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką);

22.7. konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurso dalyvis, jeigu jo paraiška, pateikti dokumentai ir įvertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus atitinka visus šių nuostatų reikalavimus;

22.8. konkurso vertinimo rezultatai ir laimėtojas įrašomi komisijos posėdžio protokole.

23. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmesti kaip netinkami visi pateikti konkursiniai pasiūlymai, konkursas laikomas neįvykusiu ir skelbiamas naujas konkursas. Komisija gali priimti sprendimą nebeskelbti konkurso.              

24. Skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką, tačiau ne trumpiau kaip penkerius metus po konkurso pabaigos.

25. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo trečiojo konkursinių pasiūlymų vertinimo etapo komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

26. Patvirtinus konkurso laimėtoją (-us), Skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus, o konkurso laimėtojus apie sutarties elektromobilių įkrovimo prieigų vietų grupei įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

27. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su patvirtintais konkurso rezultatais, turi teisę pateikti pretenziją teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

28. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais elektromobilių įkrovimo prieigų vietų grupei įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 15 darbo  dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui:

            28.1.  mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie 2000 (dviejų tūkstančių) Eur pervedimą dešimties metų laikotarpiui sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  Luminor Bank, AB banke (kodas 40100), (konkurso dalyviui 2000 Eur užstatas (depozitas) grąžinamas po dešimties metų, išskyrus sutarties sąlygų nevykdymo atvejus.

            28.2. Lietuvoje įregistruoto ir veikiančio banko garantiją (6 priedas), išduotą 2000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti dešimčiai metų kiekvienai  elektromobilių  įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų  įrengimo grupei. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti dešimt metų. Konkurso laimėtojas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį 2 (du) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas sekantiems dvejiems Sutarties galiojimo metams. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas su pratęsimais negali būti trumpesnis nei 10 metų. Šiuo atveju konkurso laimėtojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Savivaldybės administracija pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi konkurso laimėtojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

29. Jeigu per šių nuostatų 28 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas, arba atplėšus vokus atsiima savo konkursinį pasiūlymą, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti konkurso dalyviui 1000 (vieno tūkstančio) Eur užstato (depozito), pervesto į 12.3 punkte nurodytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą, arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruoto  ir veikiančio banko garantija, išduota  1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti.

30. Egzistuojant šių nuostatų 29 punkte nurodytoms aplinkybėms arba jeigu konkurso laimėtojas, pasirašęs sutartį, per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, pateikia prašymą ją nutraukti arba Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia sutartį, Komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po konkurso laimėtojo, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti  elektromobilių įkrovimo prieigas tose pačiose vietose, arba tokio nesant skelbti naują konkursą  elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti šiose elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo vietų grupėse.  

________________________________________________

  

Į pradžią