Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1597 2018-07-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 4 d.   Nr. 1-1597

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 puntu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Povilą Poderskį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 2 d. sprendimą Nr. 1-399 Dėl Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. birželio      d.

sprendimu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos tikslus, uždavinius, struktūrą, funkcijas, darbo organizavimą, kontrolę ir atsakomybę.

2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, mero potvarkiais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Tarybos veiklos reglamentas), taip pat Nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Administracijos santykiai su valstybės institucijomis, teismais, kitomis savivaldybėmis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

4. Administracijos savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Taryba, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymas, Tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.

5. Administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su Savivaldybės herbu ir  pavadinimu „Vilniaus miesto savivaldybės administracija“ bei antspaudų be Savivaldybės herbo. Administracijos direktorius, kaip vykdomoji institucija, turi herbinį antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius“. Už antspaudų saugojimą ir naudojimo tvarkos nustatymą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

6. Administracija yra biudžetinė įstaiga. Administracijos buveinės adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, juridinio asmens kodas 188710061. Administracija yra paramos gavėja.

         

 

 

 

 

ii sKYRIUS

 administracijos veiklos tikslai ir uždaviniai

 

7. Administracijos veiklos sritis yra įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, Tarybos sprendimų įgyvendinimas, įstatymų numatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas Savivaldybės teritorijoje ir Administracijos vidaus administravimas.

8. Administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams.

9. Administracijos veiklos uždaviniai iškeltiems tikslams pasiekti yra užtikrinti:

9.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;

9.2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

9.3. Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;

9.4. veiklos skaidrumą;

9.5. bendruomenės ir atskirų Savivaldybės gyventojų interesų derinimą;

9.6. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

9.7. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;

9.8. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

 

III SKYRIUS

 ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

10. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. kreiptis į valstybės administravimo subjektus;

10.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių informaciją bei duomenis, kurių reikia Administracijos uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti;

10.3. pagal savo kompetenciją pasitelkti įstaigų, įmonių, organizacijų atstovus bei sudaryti darbo grupes sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

10.4. pagal įgaliojimą atstovauti Savivaldybei visuose teismuose, bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis ar užsienio valstybių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ar nustatančius savivaldybių funkcijas, dėl parengtų projektų pareikšti savo pasiūlymus ir pastabas;

10.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su fiziniais bei juridiniais asmenimis;

10.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą savo uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms atlikti;

10.8. ginti teisme pažeistas teises bei teisėtus interesus.

11. Administracija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

iv SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR STRUKTŪRA

 

12. Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią sudaro Administracijos struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir Administracijos filialai – seniūnijos (struktūriniai teritoriniai padaliniai).

13. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną Administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.

14. Administracijos direktorius yra vykdomoji institucija ir Administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.

15. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

16. Administracijos direktoriaus pavaduotojai į pareigas skiriami Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

17. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojams) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojų) tarnybinius nusižengimus.

18. Administracijos direktorių, vadovaudamasis Tarybos veiklos reglamentu, leidžia kasmetinių ir tikslinių atostogų, taip pat komandiruoja Lietuvoje ir į užsienį meras. Administracijos direktoriaus pareigas, kai jo nėra, eina mero paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Administracijos direktoriaus pavaduotojus atostogų ir į komandiruotes leidžia Administracijos direktorius.

19. Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, Nuostatai ir pareigybės aprašymas.

20. Administracijos direktorius:

20.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

20.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

20.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, Administracijos
filialų – seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

20.4. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;

20.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

20.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Savivaldybės įmonių vadovus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų įstatymų ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

20.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

20.8. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

20.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;

20.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

20.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

20.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

20.13. teikia tvirtinti Tarybai Savivaldybės bendrąjį planą ar Savivaldybės dalių bendruosius planus;

20.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

20.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

20.16. organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

20.17. Tarybos nustatyta tvarka Savivaldybės vardu pasirašo sutartis.

21. Detalesnės Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų funkcijos nustatomos Tarybos sprendimu patvirtintuose pareigybių aprašymuose.

22. Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuruojamos veiklos sritys nustatomos Administracijos direktoriaus įsakymu.

23. Administracijai teismuose atstovauja Administracijos direktorius, jo pavaduotojai arba Administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

24. Administracijos struktūriniai padaliniai turi antspaudus su savo pavadinimais ir dokumentų blankus.

25. Administracijos struktūrinių padalinių  tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, struktūrą ir darbo organizavimą reglamentuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti Administracijos padalinių nuostatai.

26. Departamentui vadovauja direktorius.

27. Skyriui vadovauja vedėjas.

28. Skyrių gali sudaryti poskyriai. Poskyriams vadovauja poskyrių vedėjai arba vadovai.

29. Administracijos filialui – seniūnijai vadovauja seniūnas.

30. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariais.

31. Administracijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas.

32. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.

33. Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojai ir Administracijos struktūrinių padalinių vadovai atstovauja Administracijai savo kompetencijos klausimais arba įgalioja atstovauti savo pavaldinius.

 

v SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS

 

34. Administracija:

34.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

34.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;

34.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

34.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

34.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organuose;

34.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

34.7. atlieka Tarybos narių, Tarybos ir mero sekretoriato, mero ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

34.8. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

34.9. vykdo socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su Savivaldybės nuosavybės ar kita valdymo ir naudojimo teise valdomu turtu.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1872 redakcija

  

vi SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

35. Administracijos veiklos planavimas:

35.1. Administracija savo veiklą planuoja metams;

35.2. Administracijos, Administracijos filialo – seniūnijos metiniai veiklos planai yra Savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga Administracija, Administracijos filialas – seniūnija, įgyvendinimą detalizuojantys dokumentai, kurie rengiami atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatomus joms skirti asignavimus;

35.3. pagrindinės veiklos kryptys yra nurodomos Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoje, kuriai pritaria Taryba.

36. Administracijos darbo tvarką, struktūrinių padalinių darbo laiką, personalo atsakomybę, teises ir pareigas nustato Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės.

37. Administracijos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimai:

37.1. Administracijos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimai organizuojami kartą per savaitę tuo pačiu laiku dalyvaujant Savivaldybės merui, mero pavaduotojams, Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojams (toliau – Administracijos vadovybė). Pasitarimo dieną ir laiką nustato Administracijos vadovybė. Kiti pasitarimai organizuojami pagal poreikį;

37.2. pasitarimuose dalyvauja Administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys. Pasitarimuose gali dalyvauti ir kiti kviesti asmenys;

37.3. pasitarimų metu struktūrinių padalinių vadovai atsiskaito už pavedimų vykdymą, apžvelgia praėjusios savaitės svarbiausius darbus, informuoja apie artimiausius darbus, Tarybos komitetams pateiktus klausimus ir komitetų šiais klausimais priimtus sprendimus, pateikia kitą aktualią Administracijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams informaciją.

38. Klausimus kartu su sprendimų projektais svarstyti Tarybai pateikia Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojai, Administracijos struktūrinių padalinių vadovai. Tarybos sprendimų projektus pagal savo kompetenciją rengia Administracijos struktūriniai padaliniai. Jeigu teikiamas sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie sprendimo projekto pridedamas to dokumento lyginamasis variantas. Jeigu teikiamas sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pripažinimo netekusiu galios (negaliojančiu), prie sprendimo projekto pridedama to dokumento kopija.

39. Tarybos sprendimų projektai, mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus įsakymai rengiami ir teikiami derinti vadovaujantis Tarybos sprendimu patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklėmis.

40. Struktūrinių padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už jų padalinių parengtų Tarybos sprendimų projektų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą.

41. Jeigu Savivaldybės mero potvarkiu ar Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija arba darbo grupė iškilusioms problemoms spręsti, rengėjas kartu pateikia tvirtinti ir jos darbo reglamentą (nuolatinės komisijos – nuostatus), kuriame (kuriuose) nustatyti komisijos arba darbo grupės įgaliojimai, funkcijos ir atsakomybė.

 

vii SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

42. Administracijos veiklą kontroliuoja Taryba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pagal savo kompetenciją. Administracijos finansinė veikla kontroliuojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Administracijos struktūrinių padalinių veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos vadovybė, o Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos vadovybė ir Administracijos struktūrinių padalinių, kurių reguliavimo sričiai jos priskirtos, vadovai.

44. Administracijos vidaus auditą atlieka Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, metiniu vidaus audito tarnybos veiklos planu ir Administracijos direktoriaus pavedimais.

45. Administracijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

46. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs struktūrinio padalinio, kuriame dirba, vadovui ir atskaitingi Administracijos direktoriui ir (ar) struktūrinį padalinį kuruojančiam Administracijos direktoriaus pavaduotojui.

47. Administracijos struktūrinių padalinių vadovai pagal savo kompetenciją užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą jiems pavaldžiuose padaliniuose, jų reguliavimo sričiai priskirtose įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir operatyviai imasi priemonių trūkumams pašalinti.

48. Pagal Tarybos sprendimus Tarybos ir mero sekretoriatas formuoja pavedimus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje. Jeigu Tarybos sprendime nenurodytas konkretus vykdytojas, už Tarybos sprendimo vykdymą yra atsakinga Administracijos vadovybė. Sprendimų vykdymą kontroliuoja Administracijos direktorius.

 

viii SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

49. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant merui, turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

50. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, etatus ir personalą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto ir archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe, bei Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymą.

51. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

52. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos padalinyje, atsakingame už dokumentų valdymą, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

53. Administracijos struktūrinio padalinio reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos struktūrinio padalinio nuostatai.

 

IX SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

55. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos sprendimu.

56. Administracija reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Tarybos sprendimu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Administracijos vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

58. Už Nuostatų reikalavimų vykdymo užtikrinimą atsako Administracijos direktorius.

______________________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1872 - 2019-01-09
DĖL TARYBOS 2018-07-04 SPRENDIMO NR. 1-1597 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
Į pradžią