Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2408/18(2.1.1E-TD2) 2018-07-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTO RĖMIMO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (7 PRIEDAS)

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2018 m. liepos   d.
įsakymu Nr.

 

 

 

 

 

 

INOVACIJŲ VILNIAUS MIESTUI SKATINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projektų rėmimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projektų įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus projektų paraiškų pareiškėjams, dokumentų teikimo tvarką, paraiškų svarstymo, finansavimo tvarką, finansavimą gavusių organizacijų įsipareigojimus ir jų vykdymo patikrinimą.

2.         Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius E. miesto departamento teikimu skelbia Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projektų rėmimo konkursą (toliau – konkursas).

3.         Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos E. miesto departamentas.

4.         Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų ir inovatyvių projektų finansavimas ir skatinimas. Inovatyvių idėjų kūrimas ir diegimas, sprendžiant Savivaldybės iškeltas problemas ir stiprinant miesto konkurencingumą. Idėja turi būti unikali ir niekur nepublikuota. Turi būti sukurta galimybė iki einamųjų metų pabaigos realizuoti idėjas ir įdiegti veikiančius prototipus. Sprendimas turi būti lengvai tiražuojamas. Idėja turi atitikti pasirinktinai vieną iš nurodytų temų:

4.1.   Pirmo gero įspūdžio sudarymas apie Vilnių tik atvykus į Vilnių (oro uostas, atvykimas iki miesto centro ir t.t.);

4.2.   Grįžtamojo ryšio apie teikiamas paslaugas surinkimas Savivaldybei pavaldžiose įstaigose;

4.3.   Atvira tema, kur dalyviai gali patys pasiūlyti problemą (iššūkį) ir jos sprendimo būdą;

4.4.   Atvira tema, kur dalyviai gali patys pasiūlyti problemą (iššūkį) ir jos sprendimo būdą.

5.         Konkurso uždaviniai:

5.1. skatinti inovatyvių idėjų kūrimą ir diegimą Vilniaus mieste;

5.2. skatinti verslumą ir kūrybiškumą;

5.3. stiprinti iniciatyvų rėmimą ir įtraukti įvairias interesų grupes į Vilniaus miesto problemų sprendimą.

 

II. KONKURSO PASKELBIMO IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

6.         Apie konkursą organizatorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje paslaugos.vilnius.lt. Skelbime nurodoma ši informacija:

6.1. konkurso organizatorius;

6.2. konkurso pavadinimas;

6.3. konkurso tikslas, uždaviniai;

6.4. konkurso paraiškų priėmimo būdas;

6.5. konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

6.6. telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

7.         Su konkurso nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje paslaugos.vilnius.lt. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas E. miesto departamentas.

8.         Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų juridinės formos.

9.        Siekiant palengvinti dokumentų tvarkymą, paraiškos teikiamos internetu naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema svetainėje paslaugos.vilnius.lt.

10.    Pasirinktų temų skaičius neribojamas, tačiau kiekvienai pasirinktai temai gali būti teikiama tik viena atskira paraiška.

11.    Pateikta konkurso paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir įsipareigoja griežtai jų laikysis, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, jam nėra iškelta bankroto byla, nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

12.          Paraiškos nenagrinėjamos, kai:

12.1. pateiktos pasibaigus nustatytam paraiškų pateikimo terminui;

12.2. neįformintos pagal konkurso nuostatus (nepateikus visų 15 punkte nurodytų dokumentų);

12.3. pareiškėjai Savivaldybei nepateikė anksčiau Savivaldybės finansuotų projektų įvykdymo ataskaitų (jei pareiškėjas anksčiau dalyvavo ir gavo Savivaldybės finansavimą projektui);

12.4. paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse;

12.5. Savivaldybė turi duomenų, kad pareiškėjas neatitinka nuostatų 11 punkto reikalavimų.

 

III. REIKALAVIMAI PARAIŠKOS TURINIUI

 

13.     Pareiškėjas privalo parengti ir per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti paslaugos.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą.

14.     Projekto paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

15.     Dokumentai pateikiami tokia tvarka: konkurso paraiška (1 priedas – pildoma tiesiogiai svetainėje), projekto sąmata (2 priedas, pridėti), projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija (pridėti priedą), projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo sumos skyrimo (pridėti priedą), anksčiau Savivaldybės finansuotų projektų įvykdymo ataskaita (jei pareiškėjas anksčiau dalyvavo ir gavo Savivaldybės finansavimą projektui) (pridėti priedą).

16.     Paraišką su priedais per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

17.     Konkurso paraiškoje nurodomi projekto tikslai, uždaviniai, projekto įgyvendinimo terminai, išsamus veiklos aprašymas, pagrindžiamas projekto aktualumas, projekto vykdytojų patirtis įgyvendinant to paties tipo projektus, projekto inovatyvumas.

18.     Projekto sąmatoje būtina nurodyti visas su projekto veiklos įgyvendinimu susijusias išlaidas: bendrą projekto vertę, turimas pareiškėjo lėšas arba numatomas gauti iš kitų finansavimo šaltinių lėšas. Būtina atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Savivaldybės. Prašant tik Savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. Maksimali suma temai prašoma iš Savivaldybės yra:

18.1.        Pirmo gero įspūdžio sudarymas apie Vilnių tik atvykus į Vilnių (oro uostas, atvykimas iki miesto centro ir t. t.) – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur;

18.2.        Grįžtamojo ryšio apie teikiamas paslaugas surinkimas Savivaldybei pavaldžiose įstaigose – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur;

18.3.        Atvira tema, kur dalyviai gali patys pasiūlyti problemą (iššūkį) ir jos sprendimo būdą – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur;

18.4.        Atvira tema, kur dalyviai gali patys pasiūlyti problemą (iššūkį) ir jos sprendimo būdą – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur;

19.         Konkursui negali būti teikiamos programos, kurių tikslas yra:

19.1.   atostogos ir turizmas;

19.2.   pelno gavimas.

20.     Taip pat konkursui negali būti teikiamos programos, kurios:

20.1.   kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

20.2.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

20.3.   bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia teisės aktais nustatytą tvarką.

21.     Konkursui teikiamomis paraiškomis gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno organizacijomis, dirbančiomis konkursui naudingose srityse. Paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas ir pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, pagrindžiančių bendradarbiavimą, kopijos.

 

IV. PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

22.     Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, elektronines paraiškas sutikrina E. miesto departamento paskirtas darbuotojas (toliau – koordinatorius). Koordinatorius patikrina pateiktas paraiškas, įsitikina, ar pateikti visi priedai, pateiktas projektas atitinka šių nuostatų reikalavimus.

23.     Per 4 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos koordinatorius išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka šių nuostatų 14–17 punktų reikalavimų, pranešimus, nurodydamas paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje. Organizacijos per 3 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus nuostatuose nustatyta tvarka el. paštu ar per elektroninių paslaugų valdymo sistemą, nurodydamos – „Trūkstami paraiškos dokumentai“.

24.     Paraiškos, neatitikusios nuostatų 14–17 punktuose nurodytų reikalavimų, toliau nevertinamos. Vadovaudamasis šių nuostatų 14–17 punktais koordinatorius turi teisę iš karto atmesti konkursui pateiktas paraiškas.

25.     Koordinatoriaus el. paštu pareiškėjui siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu konkursui, laikomi oficialiais.

26.     Tinkamai pateiktos (atitinkančios šių nuostatų 14–17 punktus) paraiškos perduodamos vertinti Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Vilniaus miesto konkurencingumo ir inovacijų skatinimo projektų rėmimo konkurso paraiškų ekspertinio vertinimo ir lėšų skirstymo komisijai (toliau – komisija).

27.      Komisiją sudaro 7 asmenys:

27.1. ne mažiau kaip 5 skirtingų sričių ekspertai, kuriuos siūlo E. miesto departamentas.

27.2. ne mažiau kaip 2 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai.

28.     Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijos pirmininkas savo arba 2/3 komisijos narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

29.     Komisijos sekretoriaus pareigas vykdo E. miesto departamento direktoriaus paskirtas darbuotojas.

30.     Kol nepriimtas galutinis komisijos nutarimas dėl lėšų paskirstymo projektams ir nepasirašytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, komisijos nariai ir E. miesto departamento darbuotojai negali platinti informacijos apie nutarimus.

31.     Komisija paskirsto lėšas projektams ir lėšų paskirstymo įsakymo projektą teikia pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

32.     Komisijos nariai prieš pradėdami pirmąjį posėdį pasirašo pasižadėjimą, kad komisijos narys nėra asmeniškai suinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju nusišalina nuo projekto, dėl kurio yra asmeniškai suinteresuotas, jo nevertina ir vertinimo metu nedalyvauja posėdyje.

33.     Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.

34.     Informaciją apie konkurso vykdymą teikia atsakingas E. miesto departamento darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys kartu su konkurso informacija ir terminais yra skelbiami interneto svetainėse www.vilnius.lt ir atviras.vilnius.lt.

 

V. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

35.         Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

 

Vertinimo kriterijai

Maksimalus balų skaičius

1. Pasirinktos temos idėjos inovatyvumas ir išskirtinumas

2

2. Pasirinktos temos atitikimas konkurso keliamiems uždaviniams

12

3. Projekto įtraukimas (įvairių interesų grupių, organizacijų įtraukimas ir kt.) ir jo prieinamumas

4

4.Projekto masiškumas bei dalyvių skaičius

2

5. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas

2

6. Turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai

6

7. Išliekamoji projekto vertė

2

8. Projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos

6

Maksimalus galimas balų skaičius

36

 

VI. IŠLAIDŲ FINANSAVIMAS

 

36.    Finansuojamos gali būti tik su konkurso tikslo įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

37.     Vykdant konkursui teikiamą paraiškoje nurodytą veiklą, išlaidos gali būti skirtos šioms reikmėms:

37.1.   sumokėti už darbą pagal autorines sutartis (ne daugiau kaip 38 Eur už 1 val.);

37.2.   sumokėti už paslaugas ir darbą, būtiną projektui įgyvendinti;

37.3.   patalpų nuomai ir išlaikymui (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.) (ne daugiau kaip 20 procentų skiriamos sumos);

37.4.   transporto nuomai ir išlaikymui (degalai, tepalai ir pan.), sumokėti už transporto bilietus (ne daugiau kaip 20 procentų skiriamos sumos);

37.5.   ryšių išlaidoms (telefonas, faksas, paštas) (ne daugiau kaip 3 procentų skiriamos sumos);

37.6.   kopijavimo, vertimo, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidoms;

37.7.   kitoms išlaidoms (ne daugiau kaip 15 procentų skiriamos sumos).

38.     Netinkamos finansuoti išlaidos:

38.1.   ūkio inventoriui ir baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti, priemonėms ir įrangai, kuri nesusidėvi per vienus metus, o jos vieno vieneto vertė yra 500 Eur ir daugiau;

38.2.   parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki paraiškos pateikimo, pvz.: paraiškos rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.);

38.3.   tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms;

38.4.   Lietuvos Respublikos gyventojų tarptautinėms kelionėms lėktuvu (jei neįrodoma, kad skrydžio išlaidos bus mažesnės už kitus įmanomus išlaidų variantus);

38.5.   visos išlaidos programai įgyvendinti už Lietuvos Respublikos ribų;

39.     Pareiškėjo patirtos išlaidos nuo paraiškos registravimo Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemoje iki sutarties sudarymo yra laikomos pareiškėjo rizika.

 

VII. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

40.     Rezultatai paskelbiami per 3 darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl remiamų projektų sąrašo patvirtinimo  pasirašymo dienos.

41.     Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėse www.vilnius.lt ir atviras.vilnius.lt.

42.     Konkursui pateikti projektai skelbiami interneto svetainėse www.vilnius.lt ir atviras.vilnius.lt.

43.     Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus, pasibaigus terminui sunaikinami.

44.     Konkurso rezultatai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. SUTARTIES PASIRAŠYMO, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMAS

 

45.    Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projektų rėmimo finansavimo sutartis (toliau – sutartis) (5 priedas) turi būti pasirašyta per 3 darbo dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo interneto svetainėse www.vilnius.lt ir atviras.vilnius.lt. Sutartį pasirašo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ir projekto vykdytojas.

46.    Sutarties priede kaip neatskiriama sutarties dalis pateikiama Savivaldybės skirto finansavimo sąmata.

47.    Per 30 darbo dienų po projekto įgyvendinimo turi būti pateikta:

47.1.   projekto įvykdymo ataskaita (3 priedas), prie ataskaitos privaloma pridėti turimą rašytinę ir vaizdinę medžiagą apie programos įgyvendinimą;

47.2.   Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 patvirtinta forma Nr. 2;

47.3.   projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas, patvirtintas organizacijos antspaudu, jei pareigą jį turėti numato teisės aktai ir pasirašytas organizacijos vadovo (6 priedas).

48.    Projekto vykdymo metu keičiant daugiau kaip 20 procentų sutarties priede pateiktos sąmatos lėšų tarp sąmatos eilučių, būtina E. miesto departamentui pateikti prašymo tikslinti sąmatą (4 priedas) 2 egzempliorius. Per 5 darbo dienas apsvarsčius prašymą ir jam pritarus, pareiškėjui grąžinamas vienas prašymo egzempliorius su žyma „Suderinta“. Nepritarus projekto prašymui pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu.

49.     Finansuojamų projektų vykdytojai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) nurodyti, kad Savivaldybė yra projekto rėmėja, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis Grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais.

50.     Teikdamas paraišką konkursui pareiškėjas sutinka, kad su konkursu susijusi informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti paviešinta.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51.     Šie nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

52.     Kaip naudojamos projektų finansavimui skirtos lėšos, kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir E. miesto departamentas.

 

Į pradžią