Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2916/18(2.1.1E-TD2) 2018-08-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL REKOMENDUOJAMŲ KRITERIJŲ VAIKŲ PIRMUMO TEISEI NAUDOTIS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠOMIS NUSTATYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDUOJAMŲ KRITERIJŲ VAIKŲ PIRMUMO TEISEI NAUDOTIS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠOMIS NUSTATYMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.   Nr. 30- 2916/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu
Nr. 1-583 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 8 punktu:

1.      N u s t a t a u  šiuos rekomenduojamus lygiaverčius kriterijus dėl vaikų pirmumo teisės naudotis neformaliojo vaikų švietimo lėšomis:

1.1.          vaikams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programą Vilniaus miesto savivaldybėje;

1.2.         vaikams iš socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančių šeimų;

1.3.          vaikams iš socialinę pašalpą ir (ar) paramą gaunančių šeimų;

1.4.          vaikams, kuriems paskirta nuolatinė arba laikinoji globa;

1.5.          vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

1.6.          vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksiu (turi būti pridedami skenuoti tai patvirtinantys dokumentai);

1.7.          ilgesnį laiką (ilgiau nei metus) užsiėmimus lankantiems ir (ar) išskirtinius gebėjimus turintiems vaikams;

1.8.          naujai pradedantiesiems lankyti vaikams;

1.9.          vidutinius specialiuosius poreikius ir (ar) negalią turintiems vaikams.

2.      P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

Į pradžią