Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30- 3355/18(2.1.1E-TD2) 2018-10-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
HAKATONŲ RENGINIŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATAI (6 PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018  m.       d.

įsakymu Nr.      

 

 

HAKATONŲ RENGINIŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Hakatonų renginių rėmimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja hakatonų renginių įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus renginių paraiškų teikėjams, dokumentų teikimo tvarką, paraiškų svarstymo, finansavimo tvarką, finansavimą gavusių organizacijų įsipareigojimus ir jų vykdymo patikrinimą.

2. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius E. miesto departamento teikimu skelbia hakatonų renginių rėmimo konkursą (toliau – konkursas).

3. Konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos E. miesto departamentas. 

4. Konkurso tikslas – skatinti hakatonų renginių atsiradimą ir inovacijas Vilnius mieste,  remti Vilniaus miestui reikšmingus renginius, susijusius su informacinėmis technologijomis
(toli
au – IT), siekti suburti  specialistus, turinčius nestandartinių idėjų, mėgstančius kurti.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. skatinti pažangių technologijų ir inovacijų plėtrą;

5.2. skatinti hakatonų renginių atsiradimą Vilniaus mieste;

5.3. skatinti alternatyvius ir inovatyvius sprendimus IT srityje.

 

II SKYRIUS

 KONKURSO PASKELBIMO IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

6. Apie konkursą organizatorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Skelbime nurodoma ši informacija:

6.1. konkurso organizatorius;

6.2. konkurso pavadinimas;

6.3. konkurso tikslas, uždaviniai;

6.4. konkurso paraiškų priėmimo būdas;

6.5. konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

6.6. telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

7. Su konkurso nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje paslaugos.vilnius.lt. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas E. miesto departamentas.

8. Įgyvendinant konkursą gali būti organizuojami hakatonai, kūrybiškumo ir gebėjimo įgijimo renginiai, IT srities renginiai, kurie teikia naudą Vilniaus miestui ir organizuojami Vilniaus mieste.

9. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų juridinės formos.

10. Siekiant palengvinti dokumentų tvarkymą, paraiškos teikiamos internetu naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema svetainėje paslaugos.vilnius.lt.

11. Renginys negali būti skaidomas dalimis. Vienam renginiui įgyvendinti gali būti teikiama tik viena paraiška. Negali būti teikiamos kelios paraiškos to paties renginio atskiroms dalims įgyvendinti.

12. Tas pats pareiškėjas konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 2 paraiškas.

13. Pateikta konkurso paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir griežtai jų laikysis, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, jam nėra iškelta bankroto byla, nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

14. Paraiškos nenagrinėjamos, kai:

14.1. pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;

14.2. neįformintos pagal konkurso nuostatus (nepateikus visų 16 punkte nurodytų dokumentų);

14.3. pareiškėjai Savivaldybei nepateikė anksčiau finansuotų projektų įvykdymo ataskaitų;

14.4. paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse;

14.5. Savivaldybė turi duomenų, kad pareiškėjas neatitinka nuostatų 13 punkto reikalavimų.

 

III SKYRIUS

 REIKALAVIMAI PARAIŠKOS TURINIUI

 

15. Pareiškėjas privalo parengti ir per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą  (būtina užsiregistruoti paslaugos.vilnius.lt puslapyje) pateikti elektroninę konkurso paraišką pagal nustatytą formą.

16. Renginio paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

            17. Dokumentai pateikiami tokia tvarka: konkurso paraiška (1 priedas – pildoma tiesiogiai svetainėje), renginio sąmata (2 priedas, pridėti), renginio pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija (pridėti priedą), renginio partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo sumos skyrimo (pridėti priedą), anksčiau Savivaldybės finansuotų projektų įvykdymo ataskaita (jei pareiškėjas anksčiau dalyvavo ir gavo Savivaldybės finansavimą projektui) (pridėti priedą).

18. Paraišką su priedais per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

19. Konkurso paraiškoje nurodomi hakatono renginio tikslai, uždaviniai, renginio data, renginio tikslinės grupės dydis.

20. Teikti paraiškas dėl renginių finansavimo galima tik tiems renginiams, kurie įvyko 60 dienų iki paraiškos registravimo Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemoje dienos ir būsimiems planuojamiems renginiams, kurie įvyks iki 2018 m. gruodžio 1 d. Teikiant paraišką apie įvykusį renginį, būtina pateikti renginio viešinimą patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, įvykusio renginio skelbimo nuorodą, skrajutės, pranešimai spaudoje ir pan.).

21. Renginio sąmatoje būtina nurodyti visas su renginio veiklos įgyvendinimu susijusias išlaidas: bendrą renginio vertę, turimas pareiškėjo lėšas arba numatomas gauti iš kitų finansavimo šaltinių lėšas. Būtina atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Savivaldybės. Prašant tik Savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. Maksimali suma, prašoma iš Vilniaus miesto savivaldybės vienam renginiui, yra 5000 (penki tūkstančiai) Eur.

22. Finansuojami renginiai, kurie organizuojami Vilniaus mieste.

23. Konkursui negali būti teikiamos paraiškos, kurių tikslas yra:

23.1. atostogos ir turizmas;

23.2. pelno gavimas.

24. Taip pat konkursui negali būti teikiamos paraiškos, kurios:

24.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

24.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

24.3. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia teisės aktais nustatytą tvarką. 

 

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

25. Paraiškų priėmimo terminas yra iki 2018 m. gruodžio 1 d., elektronines paraiškas sutikrina E. miesto departamento paskirtas darbuotojas (toliau – koordinatorius). Koordinatorius patikrina pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateiktas projektas atitinka šių nuostatų reikalavimus.

26. Per 3 darbo dienas nuo paraiškų gavimo E. miesto departamentas išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka šių nuostatų 15–22 punktų reikalavimų, pranešimus nurodydamas paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu. Organizacijos per 2 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus nuostatuose nustatyta tvarka elektroniniu paštu ar per elektroninių paslaugų valdymo sistemą nurodydamos – „Trūkstami paraiškos dokumentai“.

27. Paraiškos, neatitikusios nuostatų 15–22 punktuose nurodytų reikalavimų, toliau nevertinamos. Vadovaudamasis šių nuostatų 15–22 punktais koordinatorius turi teisę iš karto atmesti konkursui pateiktas paraiškas.

28.Koordinatoriaus  elektroniniu  paštu  pareiškėjui   siunčiami   klausimai,   prašymai, susiję  su  paraiškos  teikimu konkursui, laikomi oficialiais.

29. Tinkamai pateiktos (atitinkančios šių nuostatų 15–22 punktus) paraiškos perduodamos vertinti Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytai hakatonų renginių rėmimo konkurso paraiškų vertinimo ir lėšų skirstymo komisijai (toliau – komisija).

30. Komisiją sudaro šeši Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai.

31. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijos pirmininkas savo arba 2/3 komisijos narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Pirmininkas išrenkamas pirmo posėdžio metu.

32. Komisijos sekretoriaus pareigas eina E. miesto departamento direktoriaus paskirtas darbuotojas.

33. Kol nepriimtas galutinis komisijos nutarimas dėl lėšų paskirstymo renginiams ir nepasirašytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, komisijos nariai ir E. miesto departamento darbuotojai negali platinti informacijos apie nutarimus.

34. Komisija paskirsto lėšas renginiams ir lėšų paskirstymo įsakymo projektą teikia pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

35. Komisijos nariai prieš pradėdami pirmąjį posėdį pasirašo pasižadėjimą, kad komisijos narys nėra asmeniškai suinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju nusišalina nuo projekto, dėl kurio yra asmeniškai suinteresuotas, jo nevertina ir vertinimo metu nedalyvauja posėdyje.

             36. Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.

             37. Informaciją apie konkurso vykdymą teikia atsakingas E. miesto departamento darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys kartu su konkurso informacija ir terminais  yra skelbiami  interneto svetainėse  www.vilnius.lt ir www.atviras.vilnius.lt.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

38. Renginiai vertinami pagal šiuos kriterijus:

38.1. renginio aktualumas, reikšmingumas, inovatyvumas;

38.2. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas;

38.3. turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai;

38.4. projekto įtraukimas ir jo prieinamumas;

 38.5. projekto masiškumas bei dalyvių skaičius;

 38.6. renginio išskirtinumas, novatoriškumas.

 

VI SKYRIUS

IŠLAIDŲ FINANSAVIMAS

 

39. Finansuojamos gali būti tik su konkurso tikslo įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Pareiškėjo patirtos išlaidos nuo paraiškos registravimo Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemoje iki sutarties sudarymo yra laikomos pareiškėjo rizika.

40. Vykdant konkursui teikiamas paraiškoje nurodytas veiklas, išlaidos gali būti skirtos šioms reikmėms:

40.1. sumokėti už  darbą  pagal  autorines sutartis (ne daugiau kaip 38 Eur už 1 val.);

40.2. sumokėti už paslaugas pagal paslaugų sutartis;

40.3. sumokėti už paslaugas ir darbą, būtiną renginiui įgyvendinti;

40.4. patalpų nuomai ir išlaikymui (šildymas, elektros energija, vandentiekis, kanalizacija, apsauga ir pan.) (ne daugiau kaip 30 procentų skiriamos sumos);

40.5. transporto nuomai ir išlaikymui (degalai, tepalai ir pan.), sumokėti už transporto bilietus (ne daugiau kaip 20 procentų skiriamos sumos);

40.6. ryšių išlaidoms (telefonas, faksas, paštas) (ne daugiau kaip 30 procentų skiriamos sumos);

40.7. kopijavimo, vertimo, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidoms;

40.8. renginio dalyviams apgyvendinti;

40.9. renginio dalyviams maitinti;

40.10. kitoms išlaidoms (ne daugiau kaip 20 procentų skiriamos sumos);

40.11. garso ir vaizdo įrangos nuoma (ne daugiau kaip 30 procentų skiriamos sumos).

41. Netinkamos finansuoti išlaidos:

41.1. ūkio inventoriui ir baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti, priemonėms ir įrangai, kuri nesusidėvi per vienus metus, o jos vieno vieneto vertė yra 500 Eur ir daugiau;

41.2. parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki paraiškos pateikimo, pvz.: paraiškos rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.);

41.3. tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidoms;

41.4. Lietuvos Respublikos gyventojų tarptautinėms kelionėms lėktuvu (jei neįrodoma, kad skrydžio išlaidos bus mažesnės už kitus įmanomus išlaidų variantus);

41.5. visos išlaidos renginiui įgyvendinti už Lietuvos Respublikos ribų.

 

VII SKYRIUS

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

 42. Rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

43. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.atviras.vilnius.lt.

 44. Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus, o pasibaigus terminui sunaikinami.

45. Konkurso rezultatai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES PASIRAŠYMAS, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMAS

 

46. Hakatonų renginių rėmimo konkurso sutartis (toliau – sutartis) (5 priedas) turi būti pasirašyta per 7 darbo dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo interneto svetainėse www.vilnius.lt ir www.atviras.vilnius.lt. Sutartį pasirašo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius ir renginio vykdytojas.

 47. Sutarties priede kaip neatskiriama sutarties dalis pateikiama Savivaldybės skirto finansavimo sąmata.

48. Iki gruodžio 21 d. turi būti pateikta:

48.1. renginio įvykdymo ataskaita (3 priedas), prie ataskaitos privaloma pridėti turimą rašytinę ir vaizdinę medžiagą apie renginio įgyvendinimą;

48.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 patvirtinta forma Nr. 2;

48.3. renginio įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas, patvirtintas organizacijos antspaudu ir pasirašytas organizacijos vadovo (6 priedas).

49. Renginio vykdymo metu keičiant daugiau kaip 20 procentų sutarties priede pateiktos sąmatos lėšų tarp sąmatos eilučių, būtina E. miesto departamentui pateikti prašymą tikslinti sąmatą (4 priedas). Per 5 darbo dienas apsvarsčius prašymą ir jam pritarus, pareiškėjui grąžinamas vienas prašymo egzempliorius su žyma „Suderinta“. Nepritarus projekto prašymui pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu.

50. Finansuojamų renginių vykdytojai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) nurodyti, kad Savivaldybė yra projekto rėmėja, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis Grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais.

51. Teikdamas  paraišką  konkursui  pareiškėjas  sutinka,  kad su konkursu susijusi  informacija,   pateikta  paraiškoje  (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti paviešinta.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Šie nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

53. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei E. miesto departamentas kontroliuoja, kaip naudojamos projektų finansavimui skirtos lėšos.

__________________________________

 

Į pradžią