Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3554/18(2.1.1E-TD2) 2018-11-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-09 ĮSAKYMO NR. 30-376 „DĖL VILNIAUS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-09 ĮSAKYMO NR. 30-376 „DĖL VILNIAUS BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 19 d.   Nr. 30- 3554/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 30-376 Dėl Vilniaus bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso nuostatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 9 d.

įsakymu Nr. 30-376

(Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. lapkričio   d.

įsakymo Nr. 30-

redakcija)

 

 

VILNIAUS MIESTO BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos (toliau – Bendruomenių rėmimo programos) projektų konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) biudžeto lėšų Bendruomenių rėmimo programos projektams įgyvendinti skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. Šiais nuostatais įgyvendinama Vilniaus miesto savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa.

2. Bendruomenių rėmimo programų projektų konkurso (toliau – konkursas) organizatorė – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu ir kitais teisės aktais, Bendruomenių rėmimo programos projektų finansavimui lėšas numato Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

3. Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų vietos bendruomenių kultūros, meno, sveikatingumo, sporto, aplinkotvarkos, bendruomeniškumo stiprinimo projektų finansavimas skatinant:

3.1. Lietuvos valstybės, Vilniaus miesto sukakčių minėjimą ir įprasminimą;

3.2. vietos bendruomenės kultūros paveldo, tradicinės kultūros procesų išsaugojimą;

3.3. vietos bendruomenių iniciatyvų, kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą;

3.4. vietos bendruomenių veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;

3.5. aplinkos tvarkymo ir gražinimo iniciatyvas;

3.6. vietos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir sporto iniciatyvas;

3.7. vietos bendruomenės narių kaimyninių ryšių stiprinimą;

4. Konkurso uždavinys – organizuoti vietos bendruomenių iniciatyvų konkursą.

 

III SKYRIUS

KONKURSO PASKELBIMO IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

5. Apie konkursą organizatorius paskelbia Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

6. Skelbime nurodoma ši informacija:

6.1. konkurso organizatorius;

6.2. konkurso pavadinimas;

6.3. konkurso tikslas, uždaviniai;

6.4. konkurso paraiškų priėmimo būdas;

6.5. konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

6.6. telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

7. Su konkurso nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje www.vilnius.lt. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas Savivaldybės administracijos atstovas.

            8. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos (asociacijos), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, (toliau – pareiškėjas), kurių įstatuose numatyta bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio organizavimas skatinant kultūros sklaidą, sveiką gyvenseną, buriant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių narius.

9. Projektas negali būti skaidomas dalimis. Vienam projektui įgyvendinti gali būti teikiama tik viena paraiška. Negali būti teikiamos kelios paraiškos to paties projekto atskiroms dalims įgyvendinti.

10. Pareiškėjas konkursui gali pateikti vieną paraišką.

11. Pateikta konkurso paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir griežtai jų laikysis, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, nėra likviduojamas, nesustabdyta ar nenutraukta jo veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, taip pat nepradėti teisminiai procesai dėl pareiškėjo veiklos nutraukimo, nemokumo ar bankroto.

12. Nenagrinėjamos paraiškos:

12.1. pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;

12.2. neįformintos pagal konkurso nuostatus (nepateikus visų 15 punkte nurodytų dokumentų);

12.3. kurių pareiškėjai nepateikė Vilniaus miesto savivaldybei anksčiau finansuotų projektų įvykdymo ataskaitų;

12.4. jei paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse, nesilaikydamas nustatytos formos ir pildymo tvarkos.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO PARAIŠKOS TURINYS IR ĮFORMINIMAS

 

13. Pareiškėjas privalo parengti ir elektroniniu būdu per interneto svetainę www.vilnius.lt  (paraiškos teikimui yra būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą.

14. Projekto paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

15. Dokumentai pateikiami tokia tvarka: konkurso paraiška ir sąmata (1 priedas), kurias užpildo pareiškėjas, turintis teisę pasirašyti, projekto pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija, išrašo iš Juridinių asmenų registro kopija (pridėti priedus).

16. Konkurso paraiškoje nurodomi projekto tikslai, uždaviniai, projekto įgyvendinimo terminai, išsamus veiklų aprašymas, pagrindžiamas projekto aktualumas, projekto tikslinės grupės dydis, projekto vykdytojų patirtis įgyvendinant to paties tipo projektus, projekto inovatyvumas (ne daugiau kaip 3 puslapiai).

17. Projekto sąmatoje būtina nurodyti visas su projekto veiklų įgyvendinimu susijusias išlaidas: bendrą projekto vertę, sumą, prašomą iš Vilniaus miesto savivaldybės. Rekomenduojama maksimali suma, prašoma iš Vilniaus miesto savivaldybės vienam projektui, yra 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

 

 

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

18. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, elektronines paraiškas tikrina Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas (toliau – koordinatorius). Koordinatorius patikrina pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateiktas projektas atitinka šių nuostatų reikalavimus. Vadovaudamasis šių nuostatų 12 ir 15 punktais koordinatorius turi teisę atmesti konkursui pateiktas paraiškas.

19. Tinkamai pateikti (atitinkantys šių nuostatų 15 punktą) projektai perduodami vertinti Bendruomenių rėmimo programos projektų lėšų skirstymo komisijai (toliau – komisija). Ši komisija sudaroma Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu, kuriame nurodomas konkretus komisijos narių skaičius, narių rotacija, kadencijų skaičius ir trukmė.

20. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijos pirmininkas savo arba 2/3 komisijos narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Pirmininkas išrenkamas pirmo posėdžio metu.

21. Kol nepriimtas galutinis komisijos nutarimas dėl lėšų paskirstymo projektams ir nepasirašytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, komisijos nariai negali platinti informacijos apie nutarimus.

22. Komisija, vadovaudamasi šių nuostatų 26 punkte pateiktais vertinimo kriterijais, paskirsto lėšas projektams ir lėšų paskirstymo įsakymo projektą teikia pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

23. Komisijos nariai prieš pradėdami pirmąjį posėdį pasirašo patvirtinimą, kad komisijos narys nėra asmeniškai suinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju nusišalina nuo projekto, dėl kurio yra asmeniškai suinteresuotas, ir jo nevertina.

24. Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.

25. Informaciją apie Bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso vykdymą teikia koordinatorius, kurio kontaktiniai duomenys kartu su konkurso informacija ir terminais yra skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

26. Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

26.1. projekto aktualumas ir reikšmingumas;

26.2. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas;

26.3. projekto prieinamumas ir vietos bendruomenės narių įtraukimas į projekto rengimą ir vykdymą;

26.4. projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos;

26.5. projekto veiklų dalyvių skaičius;

26.6. renginio išskirtinumas ir masiškumas;

26.7. projekto nauda vietos bendruomenei ir gyventojų telktumo skatinimui;

26.8. projekto išliekamoji vertė ir įtaka bendruomenės narių aplinkos kokybės gerinimui;

26.9. projekto veiklos turi vykti bendruomeninės organizacijos (pareiškėjo) narių gyvenamojoje teritorijoje.

 

VII SKYRIUS

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

27. Netinkamos finansuoti išlaidos:

27.1. ilgalaikis turtas (ūkio inventorius, baldai, transporto ir ryšio priemonės, kompiuterinė, medicinos įranga ir kitas inventorius, priemonės ir įranga, kuri nenusidėvi per vienus metus);

27.2. patalpų remonto išlaidos;

27.3. apmokėjimo už darbą išlaidos ir atlyginimai, išskyrus leidžiamas finansuoti administracines išlaidas iki 10 procentų;

27.4. kai maitinimo paslaugos sudaro daugiau kaip 50 procentų projekto vertės;

27.5. kai projekto galutinio rezultato įvykdymo terminas persikelia į kitus metus.

 

VIII SKYRIUS

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

28. Rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

29. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

30. Konkursui pateikti projektai negrąžinami.

31. Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus..

32. Konkurso rezultatai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRUS

SUTARTIES PASIRAŠYMO, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS

TEIKIMO SĄLYGOS

 

33. Bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso sutartis (4 priedas) turi būti pasirašyta per 3 mėnesius nuo konkurso rezultatų paskelbimo interneto svetainėje www.vilnius.lt.

34. Gali būti finansuojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

35. Skiriamos lėšos negali būti panaudotos kitai programai, kitam projektui finansuoti.

36. Sutarties priede kaip neatskiriama sutarties dalis pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės skirto finansavimo sąmata.

37. Įvykdžius projektą per 30 darbo dienų koordinatoriui turi būti pateikta:

37.1. projekto įvykdymo ataskaita (2 priedas);

37.2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija) patvirtinta forma Nr. 2);

37.3. projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (5 priedas).

38. Finansuojamo renginio organizatoriai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje nurodyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra renginio rėmėja, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais.

 

 

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Bendruomenių rėmimo programos projektų lėšų skirstymo komisijos sekretoriaus funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos darbuotojas.

40. Komisijos nariai už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant šiuos nuostatus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Šie nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

42. Kaip naudojamos projektų finansavimui skirtos lėšos, kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

______________

 

Į pradžią