Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-3676/18(2.1.1E-TD2) 2018-12-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.                 d.

įsakymu Nr.

 

 

KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO

NUOSTATAI

 

I.                BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja lėšų kultūros rėmimo programų projektams iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. Šiais nuostatais Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė)  įgyvendina mieste veikiančių kultūrinių organizacijų veiklos rėmimą.

2. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso (toliau – konkursas) organizatorius –Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius), veikiantis vadovaudamasis Kultūros skyriaus nuostatais. Konkurso finansavimui lėšas numato Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

 

II. KONKURSO TIKSLAS

 

3. Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros, meno projektų finansavimas siekiant skatinti:

3.1. Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą;

3.2. tautinių bendrijų veiklą;

3.3. etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas;

3.4. šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą;

3.5. kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai;

3.6. naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą;

3.7. jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas;

3.8. kultūros ir meno inovacijas;

3.9. kūrybiškumą.

 

III. KONKURSO UŽDAVINIAI

 

4. Konkurso uždaviniai – organizuoti konkursus šioms programoms:

4.1. vizualieji menai (daugiaplanė meninė veikla, kurioje persipina įvairios atlikimo technikos: tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas ir kt.);

4.2. scenos menai (teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.);

4.3. muzika;

4.4. kinas;

4.5. literatūra ir leidyba (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams);

4.6. etninė kultūra ir mėgėjų menas;

4.7. kūrybinės industrijos;

4.8. atminties kultūros puoselėjimo ir muziejų programa;

4.9. tautinių bendrijų iniciatyvos.

            

IV. KONKURSO PASKELBIMO IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 

5. Apie konkursą organizatorius paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

6. Skelbime nurodoma ši informacija:

6.1. konkurso organizatorius;

6.2. konkurso pavadinimas;

6.3. konkurso tikslas, uždaviniai;

6.4. konkurso paraiškų priėmimo būdas;

6.5. konkurso paraiškų pateikimo data ir laikas;

6.6. atsakingo asmens kontaktiniai telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.

7. Su konkurso nuostatais galima susipažinti interneto svetainėje www.vilnius.lt. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas Kultūros skyriaus specialistas.

8. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias įmones, biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar Vyriausybės biudžeto. Pagal tautinių bendrijų iniciatyvų programą projektus teikti gali tik tos organizacijos, asociacijos ar kitos įstaigos, kurių įstatuose numatyta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo ir sklaidos veikla.

9. Paraiškos konkursui teikiamos tik internetu, naudojantis Savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema svetainėje www.vilnius.lt.

10. Projektas negali būti skaidomas dalimis. Vienam projektui įgyvendinti gali būti teikiama tik viena paraiška. Negali būti teikiamos kelios paraiškos to paties projekto atskiroms dalims įgyvendinti. Pateikus kelias to paties projekto paraiškas vertinama anksčiausiai pateikta paraiška, kitos to pačio projekto paraiškos nevertinamos.

11. Pareiškėjas į vieną programą gali teikti tik po vieną paraišką.

12. Pareiškėjas konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas į  skirtingas programas, nurodytas 4 punkte. Šis nuostatų punktas netaikomas tautinių bendrijų  ir kino programoms, kur pareiškėjai gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas į tą pačią programą. Pareiškėjui pateikus daugiau nei 3 paraiškas, kitos paraiškos nevertinamos. Paraiškos vertinamos pagal anksčiausiai gautas paraiškas atsižvelgus į paraiškos gavimo datą.

13. Pateikta konkurso paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su konkurso nuostatais ir griežtai jų laikysis, taip pat patvirtina, kad per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, nėra likviduojamas, nesustabdyta ar nenutraukta jo veikla, nėra skolingas valstybės institucijoms ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, taip pat nepradėti teisminiai procesai dėl pareiškėjo veiklos nutraukimo, nemokumo ar bankroto.

14. Nenagrinėjamos paraiškos:

14.1. pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;

14.2. neįformintos pagal konkurso nuostatus (nepateikus visos 17 punkte nurodytos informacijos el. paslaugų valdymo sistemoje);

14.3. tų pareiškėjų, kurie nepateikė Savivaldybei anksčiau finansuotų kultūros rėmimo projektų įvykdymo ataskaitų;

14.4. jei paraišką pateikė pareiškėjas, neatitinkantis 8 punkte nustatytų reikalavimų arba paraiška pateikta nesilaikant nustatytos formos ir pildymo tvarkos.

14.5 paraiškos, kurios viršija leistiną paraiškų skaičių nurodytą 12 punkte.

 

V. PROJEKTO PARAIŠKOS TURINYS IR ĮFORMINIMAS

 

15. Pareiškėjas privalo parengti ir elektroniniu būdu per interneto svetainę www.vilnius.lt (paraiškai pateikti būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) užpildyti elektroninę nustatytos formos projekto paraišką.

16. Projekto paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

17. Dokumentai pateikiami tokia tvarka:

17.1. pildoma el. paslaugų sistemoje: konkurso paraiška, kurią užpildo pareiškėjas, turintis teisę pasirašyti, projekto aprašymas, projekto sąmata;

17.2. pridedami skanuoti dokumentai: projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo sumos skyrimo, išskyrus tautinių bendrijų programą.

18. Konkurso aprašyme nurodomi projekto tikslai, uždaviniai, projekto įgyvendinimo terminai, išsamus veiklų aprašymas, pagrindžiamas projekto aktualumas, projekto tikslinės grupės dydis, projekto vykdytojų patirtis įgyvendinant to paties tipo projektus, projekto inovatyvumas (ne daugiau kaip 3 puslapiai).

19. Projekto sąmatoje būtina nurodyti visas su projekto veiklų įgyvendinimu susijusias išlaidas: bendrą projekto vertę, turimas pareiškėjo lėšas arba numatomas gauti iš kitų finansavimo šaltinių lėšas, kurios turi būti ne mažesnės kaip 20 procentų nuo bendros projekto vertės. Taip pat būtina atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Savivaldybės. Prašant tik Savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. Rekomenduojama maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 4000 (keturi  tūkstančiai) eurų. Tautinių bendrijų iniciatyvų programai netaikomas reikalavimas turėti kitų finansavimo šaltinių lėšas, ne mažesnes, kaip 20 procentų nuo bendros projekto vertės.

 

 

VI. PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

20. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, elektronines paraiškas tikrina Kultūros skyriaus vedėjo paskirtas darbuotojas (toliau – koordinatorius), kurio pareigybės aprašyme yra numatyta kultūros rėmimo programų projektų konkurso kuravimo funkcija. Koordinatorius patikrina pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateiktas projektas atitinka nuostatų reikalavimus. Vadovaudamasis šių nuostatų 14 ir 17 punktais koordinatorius turi teisę atmesti konkursui pateiktas paraiškas.

21. Tinkamai pateikti (atitinkantys šių nuostatų 17 punktą) projektai perduodami nagrinėti ir vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai kultūros rėmimo programų projektų konkurso ekspertų vertinimo komisijai (toliau – komisija), kurią sudaro ne mažiau kaip 5 ekspertai, atstovaujantys skirtingoms meno sritims, kuriems už darbą komisijoje atlyginama.

22. Komisijos įvertintus projektus svarsto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 narių sudaryta lėšų skyrimo komisija. Esant poreikiui į lėšų skyrimo komisijos posėdžius gali būti kviečiami 21 punkte nurodytos komisijos atstovai. Lėšų skyrimo komisija patvirtina konkurso laimėtojus, supažindina su lėšų paskirstymo įsakymo projektu Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetą bei teikia įsakymą pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

23. Komisijų pagrindinė veiklos forma – posėdžiai, kuriuos šaukia komisijų pirmininkai savo arba 2/3 komisijų narių iniciatyva. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijų narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Pirmininkas išrenkamas pirmo posėdžio metu.

24. Kol nepriimtas galutinis komisijų nutarimas dėl lėšų paskirstymo projektams ir nepasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, komisijų nariai ir Kultūros skyriaus darbuotojai negali viešinti informacijos apie nutarimus.

25. Komisijų nariai prieš pradėdami pirmąjį posėdį pasirašo patvirtinimą, kad komisijos narys nėra asmeniškai suinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju nusišalina nuo projekto, dėl kurio yra asmeniškai suinteresuotas, ir jo nevertina arba nedalyvauja tolesniame komisijos darbe.

26. Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.

27. Informaciją apie Kultūros rėmimo programų projektų konkurso vykdymą teikia atsakingas Kultūros skyriaus darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys kartu su konkurso informacija ir terminais yra skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

 

 

 

VII. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

28. Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

28.1. projekto meninė ir kultūrinė kokybė – nuo 0 iki 30 balų;

28.2. projekto aktualumas ir reikšmingumas Vilniaus miestui – nuo 0 iki 20 balų;

28.3. sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 20 balų;

28.4. turimi kiti projekto finansavimo šaltiniai (kriterijus netaikomas tautinių bendrijų iniciatyvų programai) – nuo 0 iki 20 balų;

28.5. Projekto įgyvendinimo atitikimas tikslinės auditorijos poreikiams, novatoriškumas, masiškumas (dalyvių skaičius atsižvelgiant į programą),  prieinamumas ir sklaida – nuo 0 iki 10 balų.

 

VIII. NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

29. Netinkamos finansuoti išlaidos:

29.1. ilgalaikis turtas (ūkio inventorius, baldai, transporto ir ryšio priemonės, kompiuterinė įranga ir kitas inventorius, priemonės ir įranga, kuri nenusidėvi per vienus metus ir kurio įsigijimo vertė viršija 500 (penkių šimtų) Eur;

29.2. patalpų remonto išlaidos (pastatų renovacija), meno kūrinių restauravimas ar įsigijimas;

29.3. apmokėjimo už darbą išlaidos ir atlyginimai (įstaigose dirbantiems darbuotojams), išskyrus leidžiamas finansuoti administracines išlaidas (pvz., projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio jei yra samdomi projekto vykdymui, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių) iki 10 procentų nuo bendros projekto vertės;

29.4. kai projekto galutinio rezultato įvykdymo terminas perkeliamas į kitus metus;

29.5. degalų išlaidos (išskyrus transportavimo išlaidos, tarptautinius projektus);

29.6. maitinimo paslaugos (išskyrus numatytas ir tiesiogiai susijusias su projekto vykdymu);

29.7. reklama ir projekto viešinimo išlaidos;

29.8. projektų vykdytojų veiklos ar jų kasdieninės veiklos išlaidos (biuro nuoma ar komunalinės paslaugos), tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;

29.9. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui (partneriui), nuomos;

29.10. prekių, paslaugų pirkimo iš partnerio išlaidos, kurias skiria projekto partneris;

29.11. išlaidos sumokėti už paslaugas asmeniui, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ar dirba įstaigoje, kuri gavo finansavimą;

29.12. spaudos darbai, jeigu kūrinio tiražas leidžiamas pakartotinai.

 

IX. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

30. Rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų paskirstymo projektams pasirašymo dienos.

31. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.vilnius.lt.

32. Konkursui pateikti ekspertų įvertinti projektai negrąžinami.

33. Konkursui pateikti projektai yra saugomi dvejus metus, pasibaigus terminui sunaikinami.

34. Konkurso rezultatai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. SUTARTIES PASIRAŠYMO, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

35. Skyrus finansavimą Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo sutartis (4 priedas) turi būti pasirašyta per 2 mėnesius nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos interneto svetainėje www.vilnius.lt.

36. Gali būti finansuojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

37. Skiriamos lėšos negali būti panaudotos kitai programai ar kitam projektui finansuoti.

38. Sutarties priede kaip neatskiriama sutarties dalis pateikiama Savivaldybės skirto finansavimo sąmata, pasirašyta įstaigos vadovo.

39. Įvykdžius projektą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos turi būti pateikta:

39.1. projekto įvykdymo ataskaita (1 priedas);

39.2. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija) patvirtinta forma Nr. 2);

39.3. projekto įvykdymo lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas (3 priedas).

40. Per nustatytą terminą nepateikus projekto įvykdymo ataskaitos:

40.1. įstaiga privalo grąžinti Savivaldybei gautas lėšas  sutartyje nurodytais terminas;

40.2. naujai pateikti įstaigos projektai nebus nagrinėjami kitame kultūros rėmimo programų projektų konkurse.

41.  Pareiškėjas turi teisę:

41.1. keisti sąmatos eilutėse nurodytas sumas jeigu jų pokytis nėra didesnis nei 30 procentų;

41.2. siekdamas keisti sąmatą daugiau nei 30 procentų arba keisti išlaidų rūšį, projekto vykdytojas turi pateikti Kultūros skyriui prašymą dėl sąmatos tikslinimo kartu su prašymu pateikdamas ir patikslintos sąmatos egzempliorių (2 priedas). Jei šis prašymas netenkinamas, pareiškėjas laikosi sutartyje ir jos prieduose nustatytų įsipareigojimų. Prašymas tikslinti sąmatą teikiamas tik po projekto įgyvendinimo.

42. Finansuojamo renginio organizatoriai įsipareigoja visoje komunikacijos medžiagoje (viešųjų ryšių priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kt. reklamoje) nurodyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra projekto rėmėja, vaizduoti oficialų Vilniaus miesto ženklą. Ženklas turi būti vaizduojamas vadovaujantis grafinio identiteto vadove nustatytais reikalavimais.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Kultūros rėmimo programų projektų ekspertinio vertinimo ir lėšų skirstymo komisijų sekretoriaus funkcijas vykdo Kultūros skyriaus darbuotojas.

44. Šie nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

45. Kaip naudojamos projektų finansavimui skirtos lėšos, kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Kultūros skyrius.

46. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Asmenų veiksmai ir sprendimai, priimti įgyvendinant šiuos nuostatus, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 ____________

 

Į pradžią