Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1950 2019-02-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 6 d.   Nr. 1-1950

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 nutarimu Nr. 768, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Pavirtinti Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Įpareigoti E. miesto departamentą, įvertinus priėmimo mokytis aktualijas, tobulinti informacinę sistemą asmenų prašymams mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priimti.

3. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai yra atsakingi už 1 punktu patvirtinto aprašo įgyvendinimą.

4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 1-1366 „Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“.

5. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

Dokumento priedai:
1-1950 - DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią