Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-670/19 2019-03-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 20 d.   Nr. 30- 670/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u   pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti veiklos nuostatus.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. 30-1859 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                                  d.

įsakymu Nr.

 

KOMISIJOS IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTUI VERTINTI VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis.

2. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija išorinės reklamos projektui vertinti (toliau – Komisija) vertina išorinės reklamos (toliau – reklamos) projektus, jų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 01A-41-786  „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano (toliau – reklamos specialiojo plano) sprendiniams ir Taisyklių reikalavimams ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui (toliau – vykdomoji institucija) siūlymus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Taisyklėmis ir šiais Nuostatais. Nuostatus įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme ir Taisyklėse minimas sąvokas.

 

II. KOMISIJOS SUDĖTIS

 

5. Komisijai vadovauja pirmininkas. Komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo Komisijos pirmininko pareigas, kai šis negali jų vykdyti dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų, išvykimo į tarnybinę komandiruotę ar kitų svarbių priežasčių.

6. Komisijos pirmininkas (jo nesant – pavaduotojas):

6.1. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

6.2. pasirašo Komisijos protokolus;

6.3. atstovauja Komisijai;

6.4. kviečia į Komisijos posėdžius kitus Savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie padėtų įvertinti, ar reklamos projektai atitinka įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus.

7. Komisijos narių dalyvavimas posėdžiuose yra privalomas. Jei Komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jo nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį. Nesant Komisijos nario, jį gali pavaduoti tos pačios įstaigos ar padalinio vadovo paskirtas kitas darbuotojas.

8. Komisijos sekretorius:

8.1. sudaro Komisijos posėdžių darbotvarkes;

8.2. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

8.3. tvarko ir saugo Komisijos posėdžių dokumentus.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie vyksta kiekvieną savaitę. Posėdžiai yra vieši, juose gali dalyvauti reklaminės veiklos subjektai, kurių reklamos projektai vertinami tame posėdyje, bei kitų visuomeninių organizacijų, dirbančių reklamos srityje, atstovai. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos narys privalo nuolat laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir nusišalinti nuo klausimų, kurių sprendimų rezultatais jis gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas, svarstymo, fiziškai nedalyvaujant posėdyje.

10. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kiekvieno Komisijos posėdžio pateikia Komisijos pirmininkui ir nariams sudarytą posėdžio darbotvarkę ir reklamos projektus.

11. Jeigu pareiškėjas per pastaruosius 6 mėnesius pateikia tokį patį reklamos projektą, dėl kurio Komisija teikė siūlymą vykdomajai institucijai dėl leidimo neišdavimo ir leidimas nebuvo išduotas, toks projektas neteikiamas Komisijai pakartotinai svarstyti. Tokiu atveju Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikiamų dokumentų Leidimui išduoti gavimo dienos, apie tai elektroninėmis priemonėmis praneša pareiškėjui.

 

IV. REKLAMOS PROJEKTŲ VERTINIMAS IR KOMISIJOS SPRENDIMŲ DĖL SIŪLYMŲ TEIKIMO VYKDOMAJAI INSTITUCIJAI PRIĖMIMAS

 

12. Komisija, vertindama reklamos projektus, svarstomais klausimais priima sprendimus dėl siūlymų vykdomajai institucijai teikimo ir įformina juos Komisijos posėdžio protokole. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu, dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

13. Komisija posėdyje gali priimti vieną iš šių sprendimų:

13.1. siūlyti vykdomajai institucijai išduoti leidimą;

13.2. siūlyti vykdomajai institucijai neišduoti leidimo, nurodant priežastis;

13.3. pakeisti ankstesnį Komisijos sprendimą ir teikti naują siūlymą vykdomajai institucijai;

13.4. atidėti reklamos projekto vertinimą, nurodant atidėjimo priežastis.

14. Komisija neigiamai vertina reklamos projektus šiais atvejais:

14.1. jei numatoma įrengti reklama neatitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnyje nustatytų reklamos įrengimo reikalavimų;

14.2. jei pažeidžiamos reklamos specialiojo plano nuostatos;

14.3. jei pažeidžiami kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų ar Taisyklių reikalavimai.

15. Kai posėdyje dalyvaujantis Komisijos narys nepritaria Komisijos narių daugumos sprendimui teikti siūlymą vykdomajai institucijai išduoti arba atsisakyti išduoti Leidimą, jis gali raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie Komisijos posėdžio protokolo. Atskiroji nuomonė pateikiama Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos.

16. Komisijos posėdžio protokolas registruojamas ir Komisijos siūlymai pateikiami vykdomajai institucijai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos.

17. Komisijos siūlymuose vykdomajai institucijai turi būti išsamiai nurodyta kokių teisės aktų ar jų dalies projektas neatitinka ir kokie siūlymai teikiami pareiškėjui, kad neatitiktys būtų pašalintos.

 

____________________________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                                  d.

įsakymu Nr.

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimo įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) ir elektroninio leidimo įrengti tipinę išorinę reklamą    (toliau – e. leidimas) išdavimo, įspėjimo apie galimą leidimo ir e. leidimo (toliau – leidimai) galiojimo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad leidimai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, kitų įstatymų, norminių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus ir atitiktų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 01A-41-786  „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinius.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme ir Taisyklėse minimas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

4. Pareiškėjas leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) turi pateikti:

4.1. paraišką gauti leidimą (1 priedas), kurioje nurodoma:

4.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

4.1.2. išorinės reklamos (toliau – reklama) plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus. Įrengiant tūrinių elementų reklamą, reklamos plotas skaičiuojamas pagal reklamos (užrašo, prekės ženklo, logotipo, emblemos, grafinio vaizdo ar pan.) labiausiai nutolusius taškus. Jeigu įrengiamos dvi arba daugiau to paties pareiškėjo reklamos, reklamos plotas sumuojamas;

4.1.3. reklamos įrengimo adresas, vieta;

4.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

4.1.5. informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

4.1.6. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas;

4.1.7. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;

4.1.8. turimo leidimo išdavimo data ir numeris (kai baigiasi turimo leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują leidimą);

4.2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Kai reklama įrengiama ant daugiabučių ir gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, pateikiami Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantys šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą (Teisės aktų nustatyta tvarka įformintų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pasirašytų protokolų kopijos);

4.3. reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai planuojama įrengti reklamą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus tipinio dydžio ir turinio reklamos įrengimo projektus (toliau – tipinis projektas). Projektą sudaro:

4.3.1. aiškinamasis raštas;

4.3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

4.3.3. reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

4.3.4. reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

4.3.5. reklaminio įrenginio projektas;

4.3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

4.4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);

4.5. jei reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.

5. Aprašo 4.4 papunkčio nuostatos netaikomos tais atvejais, kai leidimą išduodanti institucija sudaro Komisiją išorinės reklamos projektui vertinti (toliau – Komisija), kurios veikloje dalyvauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų institucijų atstovai.

6. Paraiška registruojama Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – DVS „@vilys“).

7. Aprašo 4–6 punktų reikalavimai netaikomi, kai planuojama įrengti reklamą pagal tipinius projektus, gaunant e. leidimą.

8. Pareiškėjas, norintis gauti e. leidimą, per kontaktinį centrą turi užpildyti elektroninę formą, kurioje:

8.1. nurodomi pareiškėjo (juridinio asmens) duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, reklamos įrengimo adresas arba vieta (iš sąrašo arba žemėlapio), reklamos skleidimo laikotarpis (iš sąrašo), tipinis projektas (iš sąrašo);

8.2. pridedami dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Kai reklama įrengiama ant daugiabučių ir gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, pateikiami Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantys šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą (Teisės aktų nustatyta tvarka įformintų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pasirašytų protokolų kopijos);

Kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas, pažymimas atitinkamas laukelis;

8.3. pateikiamas būsimos reklamos vaizdas;

8.4. jei objektas, ant kurio yra įrengiama reklama, yra kultūros paveldo objektų sąraše, pateikiama spalvota vaizdo nuotrauka;

8.5. patvirtinamas susipažinimas su reikalavimais reklamos įrengimui;

8.6. patvirtinamas pateiktų duomenų teisingumas. Už pateiktus melagingus duomenis atsakomybę prisiima pareiškėjas.

9. Kai dėl išorinės reklamos įrengimo Savivaldybės administracija organizuoja konkursus, taikomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų konkursų nuostatų ir Aprašo reikalavimai.

 

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ GAVIMAS IR TIKRINIMAS

 

 

10. Savivaldybės administracijos:

10.1. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius (toliau – Interesantų aptarnavimo skyrius), gavęs pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, įkelia juos į DVS „@vilys“ ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų.

10.2. Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Viešosios tvarkos skyrius) Prevencijos ir teisenos poskyris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar projekte pateikti ir reklamoje planuojami naudoti užrašai ir ženklai (jei numatyta ženklą naudoti reklamoje) atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, ar laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimų, ir apie patikrinimo rezultatus informuoja Komisiją;

10.3. Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius) Reklamos poskyris ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo dienos, patikrina, ar tinkamai ir pagal reikalavimus pateikta informacija ir dokumentai, nurodyti Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ir 4.5 papunkčiuose, ir, nustatęs, kad pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

11. Jei pareiškėjo pateikti dokumentai ir informacija atitinka Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ir 4.5 papunkčių reikalavimus, projektas teikiamas vertinimui artimiausiame Komisijos posėdyje.

 

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO VERTINIMAS, KOMISIJOS SIŪLYMO TEIKIMAS IR SIŪLYMO GALIOJIMAS

 

12. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija vertina reklamos projektus, jų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų, Savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 786 patvirtinto Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendiniams ir Taisyklių reikalavimams ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl leidimų išdavimo ar neišdavimo Komisijos veiklos nuostatuose nustatyta tvarka.

13. Jeigu pareiškėjas per pastaruosius 6 mėnesius pateikia tokį patį projektą, dėl kurio buvo priimtas sprendimas neišduoti leidimo, toks projektas neteikiamas Komisijai pakartotinai vertinti. Tokiu atveju Licencijavimo ir leidimų skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos, paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

14. Licencijavimo ir leidimų skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio protokolo registravimo dienos paraiškoje nurodytu būdu praneša pareiškėjui apie Komisijos siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

15. Pareiškėjui leidimas (2 forma) turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais.

16. Leidimas, kurį elektroniniu parašu pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, išduodamas DVS „@vilys“ ir paskelbiamas per Licencijų informacinę sistemą interneto svetainėje https://www.licencijavimas.lt. Leidimas, išduotas Sistemoje ir paskelbtas Licencijų informacinėje sistemoje, laikomas išduotu, kitos formos dokumentai nerengiami ir neišduodami.

17. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

18. Leidime nurodoma:

18.1. leidimą išduodanti institucija;

18.2. leidimo numeris;

18.3. reklaminės veiklos subjekto, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);

18.4. reklamos įrengimo adresas (vieta);

18.5. reklamos plotas;

18.6. pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris;

18.7. leidimo galiojimo terminas;

18.8. leidimo išdavimo data.

19. Kai leidimo turėtojas numato keisti reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data ir Aprašo 4.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą.

20. Aprašo 19 punkte nurodytu atveju Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyris ir Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Aprašo reikalavimams ir tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

21. Likus ne daugiau kaip 40 darbo dienų, bet ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, leidimą išduodančiai institucijai Apraše nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame Aprašo punkte nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

22. Aprašo 8 punkte nurodytu atveju, sumokėjus vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą (toliau – vietinė rinkliava), išduodamas e. leidimas, kuriame nurodoma:

22.1. e. leidimą išduodanti institucija;

22.2. e. leidimo išdavimo data;

22.3. e. leidimo numeris;

22.4. e. leidimo turėtojo duomenys: (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

22.5. reklamos įrengimo adresas (vieta);

22.6. reklamos matmenys;

22.7. reklamos plotas;

22.8. tipinis projektas;

22.9. reklamos vaizdas;

22.10. e. leidimo galiojimo laikotarpis;

22.11. sumokėta vietinės rinkliavos suma.

23. Kai Aprašo 4 punkte ir 8.2 papunktyje nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

24. Leidimai neišduodami Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

25. Už leidimų išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-1713 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ nustatyta tvarka.

26. Duomenys apie išduotus leidimus kaupiami DVS „@vilys“ ir skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje (interneto svetainė https://www.licencijavimas.lt).

 

 

VI SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

27. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

28. Apie sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą leidimą išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

29. Leidimo turėtojas turi ištaisyti leidimą išduodančios institucijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, per leidimą išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą pranešti leidimą išdavusiai institucijai.

30. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

31. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą leidimą išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Savivaldybės teritorijoje reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka Viešosios tvarkos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcija arba Aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

33. Leidimų turėtojai, pažeidę reklamos įrengimo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 


 

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

2019 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-927/19 redakcija

 

(Paraiškos gauti leidimą įrengti išorinę reklamą forma)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(adresas korespondencijai)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi))

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

 

PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 _____ m. ____________________ d.

Vilnius

 

Prašome išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą.

 

Išorinės reklamos (toliau – reklama) plotas ______________ kv. m.

 

Reklamos įrengimo adresas, vieta: _____________________________     _____________________

                                                                         gatvės pavadinimas                              pastato nr. arba vietos koordinatės

 

Reklamos skleidimo laikotarpis:

 

________________ metai arba nuo 20__ m._______________ d. iki 20__ m._______________ d.

(sveikas skaičius nuo 1 iki 10,                                                                   (skleidimo laikotarpis, kai įrengiama reklama, kuri nėra iškaba)

      kai įrengiama iškaba)

 

Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas):

 

_______________________________________________________________________________ .

                                                                                dokumento pavadinimas, išdavimo data ir numeris

 

Pareiškėjas YRA / NĖRA (tinkamą žodį pabraukti) žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas.

 

Turimo Leidimo įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) išdavimo data ir numeris (kai baigiasi turimo Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują Leidimą):

 

20__ m.__________________________ d.  Nr. ___________________________

                                   turimo leidimo išdavimo data                                                          turimo leidimo numeris

 

Pranešimus norėčiau gauti elektroninio pašto adresu ______________________@__________,

 

per atstumą   per kontaktinį centrą

 

PRIDEDAMA:

Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama reklama, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Kai reklama įrengiama ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, pateikiami Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantys savininkų sprendimai dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą (Teisės aktų nustatyta tvarka įformintų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pasirašytų protokolų kopijos).

Reklamos įrengimo projektas (išskyrus atvejus, kai reklama įrengiama pagal tipinį projektą), ____ lapai (-ų).

Saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimas (jei reklama įrengiama saugomoje teritorijoje), ____ lapai (-ų).

Objektus eksploatuojančių subjektų rašytiniai sutikimai (jei reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ____ lapai (-ų).

 

 

_______________________________    _________________________________

                             (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame už pasitikėjimą ir pateiktą informaciją.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų valdytoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5)  211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt).

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas), įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir panaikinti leidimo galiojimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d, įsakymu Nr. 30-670/19 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, taip pat Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Jūsų duomenys Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi 15 metų. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime suteikti Jums paslaugos.

Jūsų duomenys bus teikiami valstybės įmonei Registrų centrui (V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius,
el. p.
info@registrucentras.lt), taip pat kitoms institucijoms ir asmenims, turintiems teisę gauti šią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipdamasis raštu teisės aktų nustatyta tvarka turite teisę prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius) ar pasikonsultuoti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir teisių įgyvendinimą www.vilnius.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Leidimo įrengti išorinę reklamą forma)

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

Leidimo numeris _______________

 

Reklaminės veiklos subjekto, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys:

 

________________________________________________________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

 

________________________________________________________________________________________________________________________

telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi)

 

Išorinės reklamos (toliau – reklama) įrengimo adresas (vieta):

 

______________________________________       _______________________________________

                           gatvės pavadinimas                                                                    pastato nr. arba vietos koordinatės

 

Reklamos plotas ______________ kv. m.

 

Pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris ____________________ .

 

Leidimas galioja nuo 20___m.__________________d. iki 20___ m. _________________d.

 

Leidimo išdavimo data 20 ____ m. ____________________ d.

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-927/19 - 2019-04-16
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-20 ĮSAKYMO NR. 30-670/19 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią