Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-35 2019-05-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2017-11-22 SPRENDIMO NR. 1-1236 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2017-11-22 SPRENDIMO NR. 1-1236 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 15 d.   Nr. 1-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.   Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 1-1236 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisykles:

1.1. išdėstyti 11 bei 12 punktus taip:

11. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, kuriems mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taisyklių 8.1 papunktyje nustatyta tvarka, nustatomi tokie mokesčio tarifai:

11.1. juridiniams asmenims (išskyrus atvejus, nustatytus 11.2 papunktyje), garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms bei fiziniams asmenims – 2,5 proc. mokesčio tarifas;

11.2. pelno siekiantiems juridiniams asmenims, kurių naudojama valstybinė žemė ar / ir nuomojami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys yra senamiesčio ir naujamiesčio teritorijoje – 4 proc.

12. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, kuriems mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas taisyklių 8.2–8.4 papunkčiuose nustatyta tvarka, nustatomas 0,5 proc. mokesčio tarifas.“;

1.2.    išdėstyti 15 ir 16 punktus taip:

„15. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudojama valstybinė žemė ar / ir nuomojami valstybinės žemės sklypai ar jų dalys atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamo Žemės sklypų, kuriems taikomas 4 procentų žemės/valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo nuostatas, nustatomas 4 proc. mokesčio tarifas.

16. Valstybinės žemės sklypų, kuriems taikomas taisyklių 14 ir 15 punktuose nustatytas tarifas, sąrašas (toliau – Sąrašas) tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.vilnius.lt. Sąrašas gali būti tikslinamas vadovaujantis  minėtame Žemės sklypų, kuriems taikomas 4 procentų žemės/valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos apraše nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai taikomi nuo 2020 metų mokestinio laikotarpio.

3. Įpareigoti Administracijos direktorių kontroliuoti, kaip laikomasi Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir administravimo taisyklių reikalavimų.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią