Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-183/19 2019-06-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                 d.

įsakymu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS LICENCIJAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus Licencijavimo poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Licencijavimo poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką.

2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais bei šiais nuostatais.

4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.

5. Poskyrio struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu.

7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausias poskyrio uždavinys yra įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo.

9. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos  ir kitais klausimais;

9.2. analizuoja juridinių arba fizinių asmenų, norinčių įsigyti licencijas verstis alkoholinių gėrimų, tabako gaminių,  leidimus prekybos nefasuotais naftos produktais  veikla, leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi paraiškas ir pateiktus dokumentus, juridinių arba fizinių asmenų pateiktas deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą;

9.3. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.4. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu;

9.5. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo.

9.6. išrašo leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, teisės aktų nustatyta tvarka  registruoja juos Licencijų ir Leidimų registravimo žurnaluose;

9.7. esant reikalui, atlieka įmonių, kuriose bus pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, apžiūrą ir pateikia išvadas;

9.8. kaupia įmonių pateiktus dokumentus ir leidimų kopijas;

9.9. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais taikymo;

9.10. analizuoja ir kaupia informaciją iš kontroliuojančių institucijų apie įmonių, kurioms išduotos licencijos, leidimai, veiklos pažeidimus;

9.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų  ir leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą;

     9.12. įkelia į Licencijų informacinę sistemą duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.13. vykdo bendras užduotis su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis asociacijomis bei konfederacijomis; analizuoja pasiūlymus, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių aktų pakeitimo bei papildymo;

9.14. rengia ir derina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.15. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo 2012-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimo projektą dėl licencijos neišdavimo;

9.16. nagrinėja pagal kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus;

9.17. rengia informaciją ir teikia skyriaus vedėjui poskyrio darbo ataskaitą;

9.18. vykdo Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

 

III. TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

10.1. priimti interesantus;

10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms;

10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti;

10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti;

10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių.

11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SANDARA IR VALDYMAS

12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja Skyriaus vedėjas ar jo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas.

 

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais,  Administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais.

15. Skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį.

17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

 

 –––––––––––––––––––––––––––

Į pradžią