Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-183/19 2019-06-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIŲ IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                         d.

įsakymu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra  Administracijos  struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus  Administracijos direktoriui ir atskaitingas Administracijos direktoriui ir  Administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklos sritį.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Rinkliavų, Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, Užimtumo rėmimo, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Kelių transporto kodekso, Reklamos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis ir kitomis taisyklėmis, ministrų įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais bei šiais nuostatais.

4. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ar organizacijų steigėjas.

5. Skyriaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

6. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius“.

7. Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu, vietinės rinkliavos nustatymu;

8.2. vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas ir įgyvendinti Savivaldybės politiką mažmeninės prekybos licencijavimo, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi, leidimų išdavimo ir kitose srityse, pagal savo kompetenciją teikti siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.3. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau - reklama) srityje, pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje, administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą.

9. Skyrius vykdo šias funkcijas:

9.1. įgyvendindamas uždavinius formuojant verslui palankią aplinką, vykdo šias funkcijas:

9.1.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimu, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimu, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu;

9.1.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų, įvairių institucijų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją. Bendradarbiauja su verslo struktūromis ir asociacijomis klausimais,  susijusiais su verslo organizavimu, prekyba ir paslaugų teikimu;

9.1.3. rengia prekybos viešosiose vietose taisykles, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, analizuoja vietinės rinkliavos pokyčius ir rengia pasiūlymus dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nustatymo;

9.1.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo;

9.1.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių dėl verslo organizavimo, prekybos viešosiose vietose, viešojo maitinimo, paslaugų teikimo, mugių rengimo;

9.1.6. rengia leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašus ir organizuoja pramoginių įrenginių operatoriaus atrankos konkursus;

9.1.7. rengia leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje;

9.1.8. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui, kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas;

9.1.9. vykdo Administracijos direktoriaus ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

9.2.  įgyvendindamas mažmeninės prekybos licencijavimo uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.2.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus licencijavimo, leidimų išdavimo, vietinės rinkliavos ir kitais klausimais;

9.2.2. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, jų papildymo, patikslinimo, šių licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.2.3. rengia licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;

9.2.4. rengia ir derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl leidimų verstis prekybos nefasuotais naftos produktais veikla, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo, jų papildymo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

9.2.5. analizuoja įmonių, norinčių įsigyti licencijas ir leidimus teikti paslaugas viešosiose vietose renginių metu, paraiškas ir pateiktus dokumentus, pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo licencijavimo ir leidimų išdavimo klausimais;

9.2.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įspėjimus įmonėms apie galimą joms išduotų licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą. Prireikus atlieka įmonių,  norinčių įsigyti licencijas ar leidimus, apžiūrą, kaupia ir sistemina informaciją apie įmonių, kurioms išduotos licencijos ir leidimai, pažeidimus;

9.2.7.  administruoja  Licencijų informacinėje sistemoje duomenis apie licencijų, leidimų išdavimą, patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

9.2.8. analizuoja valstybės rinkliavos už licencijų ir leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą bei vietinės rinkliavos už prekybą viešosiose vietose, pervestos į miesto biudžetą, pokyčius, rengia pažymas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Administracijos  Finansų ir ekonomikos skyriui dėl įmonių sumokėtos, bet nepanaudotos valstybės rinkliavos;

9.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu;

9.2.10. rengia ir derina Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimo įmonėms steigti Vilniaus mieste lošimų namus;

9.2.11. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl valstybės rinkliavos dydžių;

9.2.12. nagrinėja skundus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, vykdo Tarybos 2012-03-21 sprendimu Nr. 1-506 patvirtintose Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėse numatytas procedūras, teikia surinktą informaciją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl licencijos neišdavimo;

            9.2.13. priima deklaracijas apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą;

            9.3. įgyvendindamas Savivaldybės politiką reklamos srityje, vykdo šias funkcijas:

9.3.1. pagal savo kompetenciją užtikrina teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje;

9.3.2.  administruoja leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

9.3.3. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.3.4. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.3.5. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti komisijos posėdžius;

9.3.6. nagrinėja paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo;

9.3.7. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.3.8. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.3.9. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms ir įstaigoms;

9.3.10. priima ir konsultuoja asmenis su Reklamos  poskyrio veikla susijusiais klausimais.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius,  įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti iš Savivaldybės struktūrinių padalinių medžiagą, dokumentus ir informaciją, išvadas dėl rengiamų sprendimų, potvarkių, įsakymų ir kitų dokumentų projektų;

10.2. teikti Tarybai, merui, Administracijos direktoriui ir kuruojančiam Administracijos direktoriaus pavaduotojui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.3. teikti siūlymus miesto biudžetui sudaryti, lėšoms panaudoti, ilgalaikėms ir metinėms programoms sudaryti;

10.4. teikti siūlymus Skyriaus darbui gerinti;

10.5. teikti informaciją per kitus Savivaldybės struktūrinius padalinius žiniasklaidai ir privačiam sektoriui pagal kompetenciją;

10.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.7. organizuoti pasitarimus, kolegialiai spręsti svarbiausius klausimus;

10.8. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.9. turėti tinkamas darbo sąlygas ir reikiamas darbo priemones.

11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Skyriuje yra šie poskyriai:

12.1. Verslo organizavimo ir leidimų;

12.2. Licencijavimo;

12.3. Reklamos.

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas pavaldus Administracijos direktoriui ir atskaitingas Administracijos direktoriui bei Skyrių kuruojančiam  Administracijos direktoriaus pavaduotojui.

14. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo Reklamos poskyrio vedėjas arba Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš poskyrių vedėjų ar valstybės tarnautojas.

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais veiklos planais,  Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.

16. Skyriaus ir poskyrių vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai rengiami prireikus, Skyriaus vedėjo nurodytu laiku.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

17. Skyrius likviduojamas Tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Skyrių likviduojant, jo reikalai ir turtas perduodamas Administracijai, o pertvarkant –Administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima Skyriaus funkcijas.

19. Perduodant turtą, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

21. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

Į pradžią