Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-183/19 2019-06-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TURTO DEPARTAMENTO, JO SKYRIAUS IR POSKYRIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                       d.

įsakymu Nr. 40

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS VERSLO ORGANIZAVIMO IR LEIDIMŲ POSKYRIO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio (toliau – Poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką.

2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos)  Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – Skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, ir Skyriaus vedėjo įsakymais,  Skyriaus bei šiais nuostatais.

4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.

5. Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi Skyriaus antspaudu.

7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką formuojant verslui palankią aplinką, nustatyti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžius, teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, Administracijai dėl šios politikos formavimo;

8.2. rengti teisės aktus, susijusius su prekybos ir paslaugų viešosiose vietose teikimu,  vietinės rinkliavos nustatymu;

8.3. bendradarbiauti su asocijuotomis verslo struktūromis formuojant palankią aplinką verslui.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia ir derina Savivaldybės tarybos  sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų  projektus dėl prekybos, paslaugų ir kito verslo organizavimo, vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymo ir lengvatų suteikimo;

9.2. nagrinėja ir atsako į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, atstovauja Savivaldybei kitose valdžios institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal Poskyrio kompetenciją. Bendradarbiauja su asocijuotomis verslo struktūromis prekybos  ir paslaugų teikimo srityje;

9.3. rengia ir išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje;

9.4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų bei dokumentų projektus, susijusius su individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų dydžių nustatymu ir lengvatų suteikimu;

9.5. rengia sutarčių projektus tarp Savivaldybės ir įmonių, įstaigų, organizacijų dėl prekybos,  maitinimo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo, mugių rengimo;

9.6. organizuoja pramoginių įrenginių konkursus, rengia tvarkos aprašą, išduoda leidimus;

9.7. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui ir kitas pagal įstatymus perduotas funkcijas;

9.8. vykdo Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 

III. POSKYRIO TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių padalinių, kitų institucijų, įmonių;

10.2. gauti iš atitinkamų Savivaldybės struktūrinių padalinių išvadas dėl rengiamų sprendimų, potvarkių, įsakymų bei kitų dokumentų projektų;

10.3. teikti pagal kompetenciją siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms;

10.4. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, ilgalaikėms ir metinėms programoms sudaryti;

10.5. teikti pasiūlymus Skyriaus bei Poskyrio darbui gerinti;

10.6. priimti interesantus;

10.7. nustatyta tvarka teikti informaciją žiniasklaidai ir privačiam sektoriui, rengti ir leisti informacinius leidinius pagal kompetenciją;

10.8. organizuoti pasitarimus, kolegialiai spręsti svarbiausius klausimus;

10.9. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

IV. POSKYRIO SANDARA IR VALDYMAS

 

11. Poskyriui vadovauja Poskyrio vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

12. Nesant Poskyrio vedėjo, Poskyriui vadovauja Skyriaus vedėjas ar jo įsakymu paskirtas Poskyrio vyriausiasis specialistas.

 

V. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymais.

14. Skyriaus ir Poskyrio vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais. Poskyrio darbuotojų pasitarimai rengiami prireikus, Poskyrio vedėjo nurodytu laiku.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Poskyrio valstybės tarnautojai.

16. Poskyrio nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

______________

Į pradžią