Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-183/19 2019-06-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO VERSLO LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                              d.

įsakymu Nr.

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  LICENCIJAVIMO IR LEIDIMŲ SKYRIAUS REKLAMOS POSKYRIO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyrio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Reklamos poskyrio
(toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, valdymą, teises, darbo organizavimo tvarką.

2. Poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija)  Licencijavimo ir leidimų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.

3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimais,  Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais bei šiais nuostatais.

4. Poskyris negali būti įmonių, organizacijų ir fondų steigėjas.

5. Poskyrio struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

6. Poskyris antspaudo neturi, jis naudojasi skyriaus antspaudu.

7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką išorinės reklamos (toliau – reklama) srityje;

8.2.  administruoti leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas ) Savivaldybės teritorijoje išdavimą;

8.3. pagal savo kompetenciją užtikrinti teisėtumo laikymąsi įrengiant ir eksploatuojant reklamą Savivaldybės teritorijoje.

9. Poskyris vykdo šias funkcijas:

9.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paraiškas ir tikrina pateiktus dokumentus dėl reklamos leidimų išdavimo;

9.2. organizuoja Komisijos išorinės reklamos projektui vertinti posėdžius;

9.3. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus reklamos įrengimo klausimais;

9.4. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, piliečių ir kitų asmenų prašymus dėl su Savivaldybės veikla susijusių reklamos klausimų, rengia atsakymus, teikia informaciją apie reklamos įrengimą Administracijos daliniams bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtomis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

9.5. priima ir konsultuoja asmenis su poskyrio veikla susijusiais klausimais;

9.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano reikalavimų;

9.7. teikia siūlymus Tarybai ir Administracijai dėl reklamos politikos formavimo;

9.8. organizuoja ir vykdo konkursus reklamos įrenginiams įrengti ir eksploatuoti, rengia šių konkursų nuostatus ir leidimų projektus;

9.9. tvarko poskyrio archyvą;

9.10. administruoja duomenis apie išduotus leidimus Licencijų informacinėje sistemoje;

9.11. atlieka kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus  ir kuruojančio Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymus ir nurodymus, susijusius su reklamos klausimais.

 

III. TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

10.1. priimti interesantus;

10.2. teikti pagal kompetenciją siūlymus Tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, kuruojančiam Administracijos direktoriaus pavaduotojui, skyriaus vedėjui, jų sudarytoms komisijoms ir darbo grupėms;

10.3. teikti pasiūlymus poskyrio ir skyriaus darbo organizavimui gerinti;

10.4. kelti tarnautojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.5. teikti pasiūlymus miesto biudžetui sudaryti, nebiudžetinėms lėšoms panaudoti, metinėms ir ilgalaikėms programoms sudaryti;

10.6. gauti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir informaciją iš Savivaldybės struktūrinių dalinių, seniūnijų, kitų institucijų, įmonių.

11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

13. Nesant poskyrio vedėjo, poskyriui vadovauja  skyriaus vedėjas ar jo įsakymu paskirtas vyriausiasis poskyrio specialistas.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais.

15. Skyriaus ir poskyrio vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį.

17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymais.

______________

 

Į pradžią