Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-321/19 2019-08-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVAS (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                             d.

įsakymu Nr. 40-

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VADOVAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovas (toliau – procedūrų vadovas) nustato perkančiosios organizacijos – Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, procedūras, pirkimus vykdančių asmenų teises, pareigas, funkcijas ir atsakomybę.

2.                   Šis procedūrų vadovas taikomas vykdant visus Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus, taip pat pirkimus, kuriems atlikti Savivaldybės administraciją įgaliojo kita perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.

3.                   Pagrindinės procedūrų vadovo sąvokos:

3.1.             ekspertas – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba kitas (samdytas, veikiantis visuomeniniais pagrindais ar pan.) asmuo, kuris yra su pirkimo objektu susijusio dalyko žinovais, turi specialiųjų žinių ir pagal savo kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant pirkimo procedūras. Komisija reikiamos kompetencijos ekspertus pasitelkia savo sprendimu;

3.2.             įgaliojimas – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintas dokumentas, kuriuo Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija (perkantysis subjektas) ar Savivaldybės administracija įgalioja kitą perkančiąją organizaciją (perkantįjį subjektą) viešojo pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo atlikti. Savivaldybės administracijai įgaliojant kitą perkančiąją organizaciją (perkantįjį subjektą) ruošiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir įgaliojimas, kurio forma pateikiama 6 priede;

3.3.             komisija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija ir (ar) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos mažos vertės viešųjų pirkimų komisija. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija pagal nustatytas užduotis atlieka tarptautinės vertės pirkimus, supaprastintos vertės pirkimus (įskaitant mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 30000 (trisdešimt tūkstančių) Eur be PVM). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos mažos vertės viešųjų pirkimų komisija pagal nustatytas užduotis atlieka mažos vertės pirkimus, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra ne didesnė kaip 30000 (trisdešimt tūkstančių) Eur be PVM ir pirkimo nepavesta atlikti pirkimo organizatoriui;

3.4.             maksimali pasiūlymo kaina – perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) nustatyta priimtina lėšų suma, lygi įkainių ir kiekio (apimties) arba preliminaraus kiekio (apimties) sandaugai. Jei dalyvio pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina viršys maksimalią pasiūlymo kainą, komisija ir pirkimų organizatorius turi atmesti pasiūlymą dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

3.5.             pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys – Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, išskyrus poskyrį, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas ar darbus, arba kita perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, įgaliojęs Savivaldybės administraciją atlikti pirkimo procedūras;

3.6.             pirkimų organizatorius – pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas nepriekaištingos reputacijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, taip pat pagal preliminariąją sutartį atlieka atnaujintą tiekėjų varžymąsi, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma komisija. Atlikdamas mažos vertės pirkimus pirkimų organizatorius pildo tiekėjų apklausos pažymą (5 priedas), išskyrus atvejus, kai atlikdamas pirkimą neskelbiamos apklausos būdu jis kreipiasi į vieną tiekėją, Viešųjų pirkimų skyriui pateikia šio pirkimo sutartį arba sąskaitą faktūrą (kai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu);

3.7.             projektų valdytojas – perkančioji organizacija (perkantysis subjektas), kuriam Savivaldybės administracija pavedė organizuoti viešuosius pirkimus;

3.8.             Savivaldybės tarybos kontroliuojamos perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimus atitinkančios perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai): Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, taip pat Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, išskyrus Savivaldybės administraciją;

3.9.             pirkimo sutarties vykdytojas – pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris yra atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą, pirkimo sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas;

3.10.         kitos procedūrų vadove vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4.                   Perkančiojoje organizacijoje pirkimus vykdo komisijos ir pirkimų organizatoriai. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai ir pirkimų organizatoriai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai gali dalyvauti komisijos darbe, o pirkimų organizatoriai – vykdyti pirkimą, tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (4 priedas) ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 patvirtintos nešališkumo deklaracijos tipinę formą. Komisija dirba pagal ją sudariusios Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

5.                   Pirkimų organizatoriai mažos vertės pirkimus gali atlikti patys, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10000 (dešimt tūkstančių) Eur be PVM. Visais kitais atvejais pirkimus atlieka Komisija.

6.                   Atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai, pirkimų organizatoriai, ekspertai, stebėtojai neturi teisės atskleisti informacijos apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, taip pat informacijos, susijusios su atliekamomis ar atliktomis pirkimo procedūromis, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

PIRKIMŲ PLANAVIMAS

 

7.                   Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys planuoja kitų biudžetinių metų pirkimus ir iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos raštu per Savivaldybės dokumentų valdymo sistemą „@vilys“ (toliau – DVS „@vilys“) pagal šio procedūrų vadovo 1 priede pateiktą prašymo sudaryti (keisti) metinį pirkimų planą formą Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui (toliau – Viešųjų pirkimų skyrius) pateikia bei finansų valdymo ir apskaitos sistemoje užpildo kitais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti pirkimų sąrašą, kuriame nurodo:

7.1.             pirkimo būdą, kuris gali būti koreguojamas atsižvelgiant į numatomo pirkimo vertę;

7.2.             pirkimo objekto pavadinimą, rūšį, BVPŽ kodą (-us);

7.3.             numatomą apimtį ir vertę;

7.4.             ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę (su pratęsimais);

7.5.             pirkimo procedūrų pradžią;

7.6.             informaciją, ar bus sudaromas vidaus sandoris;

7.7.             informaciją, ar bus įsigyjama iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.8.             informaciją, ar bus atliekamas rezervuotas pirkimas.

8.                   Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys kitais biudžetiniais metais planuojamų savo struktūrinio padalinio pirkimų sąrašą iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos turi būti sudaręs finansų valdymo ir apskaitos sistemoje.

9.                   Viešųjų pirkimų sutartims, kurių terminas yra ilgesnis kaip treji metai, sudaryti, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, turi būti gautas išankstinis Savivaldybės tarybos pritarimas.

10.               Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo biudžeto patvirtinimo dienos Viešųjų pirkimų skyriui pateikia pakoreguotą planuojamų vykdyti pirkimų sąrašą.

11.               Einamųjų kalendorinių metų Savivaldybės administracijos pirkimų planą, atsižvelgdamas į Savivaldybės tarybos patvirtintą einamųjų metų biudžetą, kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos patvirtina Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Viešųjų pirkimų skyrius pagal pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio pateiktus duomenis parengia ir pirkimą inicijuojančiam struktūriniam padaliniui pakoregavus planuojamų vykdyti pirkimų sąrašą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą einamųjų metų biudžetą pakoreguoja biudžetinių metų Savivaldybės administracijos pirkimų planą ir preliminariai kiekvienam pirkimui nustato pirkimo būdą. Savivaldybės administracijos metinis pirkimų planas sudaromas finansų valdymo ir apskaitos sistemoje.

12.               Patvirtintą metinį pirkimų planą Viešųjų pirkimų skyrius iki kiekvienų metų kovo 15 dienos paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

13.               Viešasis pirkimas pradedamas vykdyti tik tada, kai pirkimas yra įtrauktas į metinį pirkimų planą ir šio viešojo pirkimo visas arba dalis finansavimo yra numatyta Savivaldybės einamųjų metų biudžete.

14.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys turi įvertinti viešojo pirkimo procedūrų trukmę, todėl nustatęs poreikį pirkimo procedūras turi inicijuoti per įmanomai trumpiausią laiką.

15.               Prireikus atlikti viešąjį pirkimą, kuris neįtrauktas į pirkimų planą, arba patikslinti planuojamų pirkimų duomenis, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys tarnybiniu raštu (per DVS „@vilys“) pagal procedūrų vadovo 1 priede pateiktą prašymo formą Viešųjų pirkimų skyriui pateikia procedūrų vadovo 7 punkte nurodytus duomenis apie tokius pirkimus. Viešųjų pirkimų skyrius patikslina duomenis, juos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia CVP IS ir atlieka metinio pirkimų plano keitimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje. Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys, siūlydamas pakeisti metinį pirkimo planą, turi nurodyti plano pakeitimus ir keitimo priežastį, kodėl pirkimas negalėjo būti suplanuotas iki gruodžio 15 dienos.

16.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys, prieš inicijuodamas viešąjį pirkimą, turi nustatyti pirkimui skirtą lėšų dydį ir kokią pasiūlymo kainą laikys per didele (nepriimtina). Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys yra atsakingas už rinkos tyrimų, kurių metu, siekiant nustatyti rinkos kainas, turi būti renkami duomenys apie potencialius prekių, darbų, paslaugų tiekėjus ir esamą kainų lygį, vykdymą. Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys, prieš inicijuodamas pirkimą, gali prašyti suteikti ir gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Viešųjų pirkimų skyrius ar komisija turi teisę pavesti Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams atlikti rinkos tyrimą iki pradedant viešąjį pirkimą arba bet kuriuo viešojo pirkimo procedūros etapu.

 

III SKYRIUS

PIRKIMŲ VYKDYMAS

 

17.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys, norėdamas pradėti pirkimo procedūras, finansų valdymo ir apskaitos sistemoje parengia prašymą (lydraštį) atlikti viešąjį pirkimą (toliau – prašymas atlikti viešąjį pirkimą) pagal procedūrų vadovo 2 priede pateiktą formą. Prašymas (lydraštis) atlikti viešąjį pirkimą nerengiamas, jei pagal Savivaldybės administracijos sudarytą preliminariąją sutartį yra atliekamas atnaujintas varžymasis, o pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys prieš pirkimo pradžią savo vidaus dokumentuose nusistato ekonominiais skaičiavimais pagrįstą didžiausią pirkimui skiriamų lėšų dydį ir kokią pasiūlymo kainą laikys per didele (nepriimtina), taip pat motyvuoja savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis.

18.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys prašyme atlikti viešąjį pirkimą, o Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija – aiškinamajame rašte pateikia motyvuotą pagrindimą, paaiškinimą, kuriame nurodo:

18.1.         BVPŽ kodą, papildomus BVPŽ kodus, jei yra;

18.2.         maksimalią pasiūlymo kainą, (įkainį), o jei pirkimas skaidomas į dalis, – kiekvienos dalies maksimalią pasiūlymo kainą be PVM Eur;

18.3.         pirkimui skirtą lėšų dydį, o jei pirkimas skaidomas į dalis, – kiekvienai pirkimo daliai skirtą lėšų dydį eurais be PVM;

18.4.         kai neskelbiama apie pirkimą, – išsamų pirkimo būdo pasirinkimo aplinkybių pagrindimą, išskyrus atvejus, kai pirkimų organizatoriai mažos vertės pirkimus atlieka patys;

18.5.         pasiūlymų vertinimo kriterijų (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį / sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą / kainą);

18.6.         motyvus, kodėl pirkimas atliekamas nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ir darbai atitinka poreikius;

18.7.         informaciją, ar bus sudaroma preliminarioji sutartis;

18.8.         informaciją, ar pagal preliminariąją sutartį bus atliekamas atnaujintas varžymasis;

18.9.         pirkimo svarbą, finansavimo klausimus, svarbiausias pirkimo dokumentų, pirkimo sutarties projektų sąlygas ir kitą svarbią informaciją.

19.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys ir (ar) Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija (perkantysis subjektas) atsako už laiku inicijuotą pirkimo pradžią, pateiktų duomenų (techninių specifikacijų, specialiųjų kvalifikacijos ir kitų pirkimo dokumentų reikalavimų), pirkimo būdo parinkimo teisėtumą ir teisingumą.

20.               Kai Savivaldybės administracija, siekdama ekonominės naudos ar dėl kitų priežasčių, vienu viešuoju pirkimu atlieka prekių, paslaugų ar darbų, skirtų ir (ar) kitoms perkančiosioms organizacijoms (perkantiesiems subjektams), pirkimo procedūras arba sudaro preliminariąsias sutartis, Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kurio kuruojama sritis yra pirkimo objektas, gavęs iš nurodytų perkančiųjų organizacijų (perkančiųjų subjektų) įgaliojimus atlikti pirkimą, pateikia juos Viešųjų pirkimų skyriui ir jų pagrindu parengia prašymą atlikti pirkimą bei atlieka procedūras procedūrų vadovo 17–27 punktuose nustatyta tvarka.

21.               Prašyme atlikti viešąjį pirkimą arba aiškinamajame rašte, kai perkama neskelbiamų derybų būdu ar kitais pirkimo būdais, kuriais atlikti pirkimą galima esant tik tam tikroms sąlygoms, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys arba Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija (perkantysis subjektas) turi motyvuotai pagrįsti, dėl kokių priežasčių pirkimą būtina atlikti šiuo būdu, o apklausiant vieną tiekėją – nurodyti aplinkybes ir priežastis kviesti tik vieną tiekėją.

22.               Prašymo atlikti viešąjį pirkimą vizavimo ir derinimo tvarka per DVS „@vilys“:

22.1.         prašymą atlikti viešąjį pirkimą pasirašo pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo;

22.2.         prašymas atlikti viešąjį pirkimą privalo būti vizuotas Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjo ar jo įgalioto asmens, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo ar jo įgalioto asmens. Jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 1000 (vienas tūkstantis) Eur be PVM, prašymą atlikti pirkimą vizuoja atitinkamą sritį kuruojantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ar jo įgaliotas asmuo;

22.3.         vizuotą prašymą atlikti viešąjį pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris derina ir formuluoja užduotį dėl pirkimo, jei numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 1000 (vienas tūkstantis) Eur be PVM;

22.4.         Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija (perkantysis subjektas) aiškinamąjį raštą kartu su įgaliojimu teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui derinti ir formuluoti užduotį dėl pirkimo.

23.               Prašymas atlikti viešąjį pirkimą arba aiškinamasis raštas su Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens suformuluota užduotimi laikomas pavedimu rengti ir derinti pirkimo dokumentų projektą, o komisijai arba pirkimų organizatoriui – vykdyti pirkimą. Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys ar Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija (perkantysis subjektas) ir Viešųjų pirkimų skyrius yra supažindinami su Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens prašyme atlikti pirkimą arba aiškinamajame rašte suformuluota užduotimi.

24.               Mažos vertės pirkimų atveju pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys pavizuotą prašymą atlikti viešąjį pirkimą pateikia per DVS „@vilys“ ir popierinį dokumento variantą Viešųjų pirkimų skyriui pirkimo numeriui suteikti.

25.               Pirkimų organizatorius, pirkdamas prekes ir paslaugas, kviečia ne mažiau kaip 3, o pirkdamas darbus – ne mažiau kaip 5 pasirinktus tiekėjus, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą, pateikti pasiūlymus. Kreiptis į mažesnį tiekėjų skaičių galima, kai rinkoje nėra tokio skaičiaus su pirkimo objektu susijusią veiklą vykdančių tiekėjų. Tokiu atveju apklausiami visi su pirkimo objektu susijusią veiklą vykdantys tiekėjai. Apklausti vieną tiekėją galima, jei:

25.1.         dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos;

25.2.         pirkimą būtina atlikti greitai;

25.3.         perkamos šios prekės: muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

25.4.         perkamos svečių maitinimo paslaugos;

25.5.         perkami meno kūriniai, dovanos ir suvenyrai;

25.6.         perkamos mokymo paslaugos;

25.7.         perkamos perkančiosios organizacijos organizuojamiems trumpalaikiams (vienos ar kelių dienų) seminarams ar konferencijoms reikalingos paslaugos (apgyvendinimas, maitinimas, salės, aparatūros nuoma ir kt.) ir kai didesnio minėtų paslaugų teikėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimo organizatoriaus pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;

25.8.         yra kitos objektyviai pateisinamos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma arba netikslinga apklausti daugiau tiekėjų. Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Savivaldybės administracijos delsimo ar neveiklumo;

25.9.         numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 (trys tūkstančiai) Eur be PVM.

26.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys ar Savivaldybės tarybos kontroliuojamos perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) privalo:

26.1.         ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki pirkimo pradžios pateikti Viešųjų pirkimų skyriui prašymą atlikti viešąjį pirkimą arba aiškinamąjį raštą su Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens suformuluota užduotimi ir pirkimo dokumentų projektą;

26.2.         pirkimo dokumentų projektą pateikti derinti Viešųjų pirkimų skyriui. Pirkimo dokumentų projektą suderinę su Viešųjų pirkimų skyriumi, privalo jį pateikti derinti Teisės grupei. Viešųjų pirkimų skyrius ir Teisės grupė ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio arba Savivaldybės tarybos kontroliuojamos perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) pirkimo dokumentų projekto pateikimo dienos patikrina, ar dokumentų projektas atitinka teisės aktus, ir patikrintą dokumentų projektą kartu su pastabomis, jeigu tokios yra, grąžina taisyti pirkimą inicijuojančiam struktūriniam padaliniui arba Savivaldybės tarybos kontroliuojamai perkančiajai organizacijai (perkančiajam subjektui);

26.3.         su Viešųjų pirkimų skyriumi ir Teisės grupe suderintą pirkimo dokumentų projektą (2 susiūtus, pavizuotus ir pasirašytus egzempliorius ir elektroninį variantą) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suderinimo per Viešųjų pirkimų skyrių pateikia komisijai. Kartu su pirkimo dokumentų projektu komisijai teikiamas prašymas atlikti viešąjį pirkimą arba aiškinamasis raštas su Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens suderinta ir suformuluota užduotimi dėl pirkimo bei kita svarbi informacija. Nurodyti dokumentai turi būti pateikti Viešųjų pirkimų skyriui ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki komisijos posėdžio;

26.4.         atlikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų kaštų ir naudos analizę, kai bus vykdomi pirkimai, skirti nekasdienei veiklai, o šių pirkimų vertė ne mažesnė kaip 3 mln. Eur be PVM. Kaštų ir naudos analizė turi būti paviešinta perkančiosios organizacijos interneto svetainėje.

27.               Pirkimo dokumentų projekte nustatomus perkamo objekto reikalavimus, kai perkamos informacinės technologijos, transporto priemonės, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys derina su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, atsakingais už kuruojamą sritį.

28.               Pirkimo dokumentų rengimas ir vizavimas:

28.1.         pirkimo dokumentų projektą rengia pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys, o pasirašo šio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei mažos vertės pirkimą atlieka pirkimų organizatorius, jis rengia ir pasirašo pirkimo dokumentus;

28.2.         kai pirkimo dokumentų projektą teikia Savivaldybės tarybos kontroliuojama perkančioji organizacija (perkantysis subjektas), pirkimo dokumentų projektą pasirašo šios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

29.               Pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio arba Savivaldybės tarybos kontroliuojamos perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) ekspertai dalyvauja komisijos posėdžiuose ir teikia paaiškinimus svarstant klausimus, susijusius su inicijuotais pirkimais. Komisijai pageidaujant, paaiškinimai turi būti pateikti per DVS „@vilys“.

30.               Komisijai išnagrinėjus ir pateikus siūlymą pritarti pirkimo dokumentų projektui (sprendimas įforminamas komisijos posėdžio protokole bei uždedama žyma pirkimo dokumentų projekto antroje pusėje), pirkimo dokumentus tvirtina pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tuo atveju, kai pirkimo dokumentų projektas komisijai pateiktas Savivaldybės tarybos kontroliuojamos perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto), pirkimo dokumentus tvirtina šios organizacijos vadovas ir pateikia juos Viešųjų pirkimų skyriui per 1 (vieną) darbo dieną. Viešųjų pirkimų skyrius per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo dokumentų tvirtinimo rengia ir teikia CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimą apie viešąjį pirkimą.

31.               Ne elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai registruojami Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje. Ant gauto voko su pasiūlymu užrašomas konkrečiam pirkimui gauto voko eilės numeris, voko su pasiūlymu gavimo diena, valanda ir minutė. Nepažeistus vokus su pasiūlymais iš Klientų aptarnavimo skyriaus atsiima Viešųjų pirkimų skyrius ir pateikia komisijai.

32.               Savivaldybės administracijai gavus tiekėjų ar dalyvių prašymus paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus ir pretenzijas dėl pirkimo dokumentų sąlygų ar pirkimų procedūrų, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys Viešųjų pirkimų skyriui ir komisijai teikia išvadas dėl tiekėjų ar dalyvių keliamų klausimų ar pateiktų reikalavimų. Išvada turi būti pateikta nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tiekėjų ar dalyvių prašymo paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus ir pretenzijos gavimo dienos arba nuo Viešųjų pirkimų skyriaus prašymo, komisijos pavedimo pateikti išvadą gavimo dienos. Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys atsako už komisijai pateiktos informacijos teisėtumą ir teisingumą.

33.               Viešųjų pirkimų skyrius:

33.1.         atsižvelgdamas į komisijos sprendimus, pavedimus ir pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio pateiktas išvadas, rengia ir teikia tiekėjams ar dalyviams pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus, atsakymus į pretenzijas dėl pirkimo dokumentų sąlygų ar pirkimų procedūrų;

33.2.         prašo kandidatų ar dalyvių patikslinti, papildyti, paaiškinti ir pateikti naujus duomenis vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi;

33.3.         kreipiasi į dalyvius dėl jų pasiūlymų paaiškinimo ir pastebėtų aritmetinių klaidų ištaisymo;

33.4.         reikalauja dalyvių pagrįsti siūlomą neįprastai mažą kainą;

33.5.         kartu su pirkimą inicijuojančiu struktūriniu padaliniu rengia išvadas dėl kandidatų ir dalyvių pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos standartų ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitikties bei pasiūlymų vertinimo ir teikia jas komisijai;

33.6.         atsižvelgdamas į komisijos sprendimus, teisės aktuose nustatytais atvejais ir terminais tiekėjams ir dalyviams raštu praneša apie pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos standartų ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų patikrinimo rezultatus, pasiūlymų atmetimo priežastis, nustatytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba sprendimą nutraukti pirkimą;

33.7.         rengia ir teikia CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą ir skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, pirkimo procedūrų ataskaitas, rengia komisijos viešojo pirkimo procedūrų protokolus. Skelbimus, informacinius pranešimus ir ataskaitas pasirašo pirkimus inicijuojančių struktūrinių padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys;

33.8.         vadovaudamasis šiame procedūrų vadove nustatyta tvarka, finansų valdymo ir apskaitos sistemoje atlieka metinio pirkimų plano keitimą;

33.9.         atlieka pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją.

34.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys:

34.1.         laiku atlieka šiame procedūrų vadove nustatytas procedūras;

34.2.         vykdo komisijos ir Viešųjų pirkimų skyriaus pavedimus (prašymus) pateikti vertinimo išvadas dėl kandidatų ir dalyvių pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos standartų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, pasiūlymų, pretenzijų ir paklausimų, kai pateiktiems dokumentams įvertinti reikalingos specialiosios eksperto žinios, bei vykdo kitus, šiame punkte nenurodytus, tačiau pirkimo procedūroms vykdyti būtinus komisijos ir Viešųjų pirkimų skyriaus pavedimus (prašymus);

34.3.         Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu rengia raštus Viešųjų pirkimų tarnybai;

34.4.          kai Savivaldybės administraciją pirkimo procedūras vykdyti įgalioja kita perkančioji organizacija (perkantysis subjektas), turi įgaliojusiajai perkančiajai organizacijai pranešti apie galimybę sudaryti pirkimo sutartį su viešąjį pirkimą laimėjusiu dalyviu.

35.               Projektų valdytojas:

35.1.         atlieka rinkos tyrimą, rengia pagrindimą dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertės;

35.2.         komisijai teikia derinti pirkimo dokumentų projektą, pirkimo dokumentų paaiškinimus, su viešuoju pirkimu susijusius raštus;

35.3.         tikrina pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos ir, jei taikoma, kokybės vadybos sistemos standartų ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, nagrinėja gautus pasiūlymus ir kainas, komisijai teikia išvadas (atitikties lenteles).

36.               Perkančiojoje organizacijoje priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys pirkimo sutarties projektą derina ir vizuoja vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

37.               Pirkimo sutarties projektą vizuoja:

37.1.         rengėjas;

37.2.         pirkimo sutarties projektą rengusio Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovas;

37.3.         Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas asmuo;

37.4.         Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas asmuo.

38.               Tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas piniginiu užstatu, pervestu į Finansų ir ekonomikos skyriaus specialiąją sąskaitą, pateikiama banko, draudimo garantija ar kita, pirkimo sutarties projektą privalo vizuoti Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyrio vedėjas ar jo įgaliotas asmuo.

39.               Teisės grupė pirkimo sutarties projektą vizuoja tik tokiu atveju, jei kartu su pirkimo dokumentais nebuvo patvirtintas pirkimo sutarties projektas. Už vizuojamo pirkimo sutarties projekto atitiktį komisijos patvirtintam sutarties projektui atsako rengėjas.

40.               Suderintą pirkimo sutarties projektą pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys teikia pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

41.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys privalo užtikrinti, kad pirkimo sutartis būtų pasirašyta nedelsiant, t. y. pasibaigus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui, jei tai taikoma Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

42.               Pasirašytą pirkimo sutartį pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys perduoda registruoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

43.               Užregistruotos pirkimo sutarties duomenis pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys suveda į finansų valdymo ir apskaitos sistemą per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo sutarties užregistravimo dienos.

44.               Pirkimo sutarties vykdytojas yra atsakingas už sudarytos pirkimo sutarties vykdymą, pirkimo sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir, jai pasibaigus ar nutraukus ją prieš terminą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas užpildo Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų sutarčių ataskaitą pagal procedūrų vadovo 3 priede pateiktą formą, o Finansų ir ekonomikos skyriaus Mokesčių poskyriui tarnybiniu raštu, jei taikoma, nurodydamas pagrindą, paveda grąžinti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą.

45.               Pasibaigus pirkimui, visi su pirkimu susiję dokumentai (pirkimo dokumentai, pateikti pasiūlymai, pirkimo sutartys ir kiti dokumentai) perduodami pirkimą inicijuojančiam struktūriniam padaliniui, kuris juos saugo nustatyta tvarka. Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys su atliktų pirkimų dokumentais susipažinti leidžia tik tokią teisę turintiems asmenims.

46.               Susipažinti su visa su pirkimais susijusia informacija gali tik komisijos nariai, komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turintys tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais susijusia informacija, kurią atskleisti leidžia Viešųjų pirkimų įstatymas.

47.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys yra atsakingas už visų su pirkimu susijusių dokumentų tvarkymą ir saugojimą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dokumentų saugojimo tvarkos aprašo nustatytos tvarkos.

48.               Pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys yra atsakingas už nekonfidencialios informacijos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, viešinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PREKIŲ TIEKIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO, DARBŲ ATLIKIMO TERMINŲ PIRKIMO SUTARTYSE PRATĘSIMAS

 

49. Pirkimo sutarties vykdytojai yra atsakingi už pirkimo sutarčių administravimą ir vykdymą, už prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino pratęsimą laiku pagal pirkimo sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatas.

50. Norėdami pratęsti prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminą, pirkimo sutarties vykdytojai turi tai raštu suderinti su Savivaldybės administracijos direktoriumi. Pirkimo sutarties vykdytojai privalo pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotus raštus dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino pratęsimo būtinybės ir pirkimo sutarčių kopijas. Rašte privalo būti aptartas pirkimo sutarties vykdymas, finansinis prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino pratęsimo naudingumas, pateikta informacija apie panaudotas lėšas pagal pirkimo sutartį ir kita svarbi informacija.

51. Suderinę su Savivaldybės administracijos direktoriumi pirkimo sutarties vykdytojai privalo kreiptis į komisiją ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki pirkimo sutartyje numatyto prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino pabaigos, jei pirkimo sutartyje numatytas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminas pratęsiamas 12 mėnesių ir ilgesniam terminui. Pirkimo sutarties vykdytojai privalo kreiptis į komisiją ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki pirkimo sutartyje numatyto prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino pabaigos, jei pirkimo sutartyje numatytas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminas pratęsiamas mažesniam kaip 12 mėnesių terminui. Dėl pirkimo sutarčių, kurių vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Eur be PVM, termino pratęsimo sprendžia patys pirkimus inicijuojančių struktūrinių padalinių vadovai.

52. Komisijai nusprendus siūlyti nepratęsti pirkimo sutartyje numatyto prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino, pirkimą inicijuojantis struktūrinis padalinys parengia pirkimo dokumentų projektą ir pateikia jį derinti Viešųjų pirkimų skyriui ir Teisės grupei šiame procedūrų vadove nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53.               Savivaldybės administracijai gavus tiekėjo pretenziją, pirkimo, dėl kurio gauta ši pretenzija, procedūra nuo jos gavimo momento be atskiro komisijos ar pirkimų organizatoriaus sprendimo sustoja. Motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos priima komisija arba pirkimų organizatorius priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus pirkimo procedūras.

54.               Pirkimą inicijuojančio struktūrinio padalinio ir pirkimo sutarties vykdytojų vadovai yra atsakingi už procedūrų vadove pirkimą inicijuojančiam struktūriniam padaliniui ir pirkimo sutarties vykdytojams nustatytų terminų laikymąsi dėl naujų pirkimų ir viešųjų pirkimų sutarčių, kuriose numatyta galimybė jas pratęsti, pratęsimą ar nutraukimą. Už sudarytos pirkimo sutarties vykdymą atsakingi pirkimo sutarties vykdytojai.

55.               Komisija, pirkimų organizatoriai, pirkimo sutarties vykdytojai ir ekspertai atsako už pirkimo procedūrų teisėtumą ir teisingumą.

56.               Asmenys, pažeidę šio procedūrų vadovo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57.               Procedūrų vadovą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________________________

Į pradžią