Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-322/19 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL APLINKOS IR ENERGETIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.              d.

įsakymu Nr.

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD-28)

 

 

I. PAREIGYBĖ

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektų vadovas (242210) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – projektų valdymas sporto ir sveikatinimo srityje.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriui.

 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų projektinio valdymo patirtį;

5.3. išmanyti Administracijai priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, Savivaldybės politiką sporto ir sveikatinimo srityje;

5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;    

 5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 

 

 

III. DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Administracijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia ir įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės inovatyvios sveikatinimo politikos strateginį veiklos planą;

6.2. prižiūri sporto infrastruktūros objektų plėtros planą ir užtikrina sklandų plano įgyvendinimą;

6.3. inicijuoja ir įgyvendina sporto infrastruktūros projektus:

6.3.1. atlieka projektų kaštų ir naudos analizę;

6.3.2. formuoja komandą, skirsto užduotis, organizuoja ir dokumentuoja susitikimus;

6.3.3. sudaro ir kontroliuoja projekto planą, išteklius, apimtį, rizikas;

6.3.4. valdo vidinę ir išorinę projekto komunikaciją;

6.3.5. rengia ataskaitas – projekto eigos ir baigiamąją, kitus reikalingus dokumentus;

6.3.6. inicijuoja reikalingus projekto pakeitimus;

6.3.7. vykdo projekto išmoktų pamokų sklaidą;

6.4. padeda kuruoti Savivaldybės remiamų profesionalių sporto klubų (VšĮ „KK Statyba“, VšĮ futbolo klubo „Žalgiris:, VšĮ Vilniaus rankinio centro, VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubo) veiklą;

6.5. kuruoja Savivaldybės sporto mokyklų (Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“, Vilniaus miesto sporto centro, Vilniaus futbolo mokyklos, Vilniaus krepšinio mokyklos) veiklą;

6.6. renka ir analizuoja informaciją bei teikia pasiūlymus, ataskaitas priskirtos veiklos klausimais;     

6.7. koordinuoja Administracijos bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis priskirtos veiklos klausimais;

6.8. pagal savo kompetenciją Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose;

6.9. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

6.10. rengia ir derina  Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus kuruojamos srities klausimais;

6.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei iškeltus strateginius tikslus.

 

 

 

Susipažinau

_______________________________

            (parašas)

_______________________________

            (vardas ir pavardė)

_______________________________

            (data)

 

Į pradžią