Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 88 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.88

1996 02 07

 

Dėl Etikos komisijos darbo nuostatų patvirtinimo

 

            Vilniaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

            Patvirtinti Etikos komisijos darbo nuostatus (pridedama).

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

 

                                                                                                PATVIRTINTA                                                                                                           Vilniaus miesto tarybos

                                                                                                1996 m. vasario   7   d.

                                                                                                sprendimu Nr. 88

 

Etikos komisijos darbo

NUOSTATAI

 

            Bendroji dalis

            1. Etikos komisija (toliau - komisija) sudaroma padėti Tarybos nariams ir valdininkams veikti ir elgtis pagal Etikos taisykles, kurios nustato Vilniaus miesto tarybos (toliau - Tarybos) narių ir savivaldybės valdininkų veiklos etines normas, Tarybos narių ir valdininkų darbo kultūros ir elgesio pagrindines nuostatas, privačių turtinių ir finansinių interesų deklaravimo tvarką.

            2. Etikos komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų bendru sutarimu Tarybos kadencijos laikotarpiui. Kiekviena frakcija turi teisę deleguoti į komisiją savo atstovą.

            3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Tarybos sprendimais, Tarybos statutu, savivaldybės etikos taisyklėmis bei šiais nuostatais.

 

            Etikos komisijos įgaliojimai ir teisės

            4. Etikos komisija:

            4.1. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti savo darbo  nuostatus, nustato deklaracijų formas, jų pildymo instrukcijas;

            4.2. saugo deklaracijas, išanalizavusi deklaracijos turinį, daro išvadą, kokius interesų konfliktus gali turėti deklaraciją užpildęs asmuo;

            4.3. nagrinėja iškilusius ar galinčius iškilti konfliktus tarp Tarybos narių ir valdininkų privačių turtinių ir finansinių interesų bei savivaldybės ar visuomenės interesų, teikia išvadas, kaip jų išvengti;

            4.4. tiria kiekvieną Etikos taisyklių pažeidimą bei teikia išvadas ir pasiūlymus atitinkamai Tarybos frakcijai ir Tarybai, jeigu tai susiję su Tarybos nariu, arba Valdybai ir Tarybai, jeigu tai susiję su savivaldybės valdininku;

            4.5.renka ir analizuoja informaciją apie tarnautojų darbo kultūrą, elgesį su piliečiais, nagrinėja piliečių pareiškimus, pasiūlymus ir skundus šiais klausimais bei teikia siūlymus Valdybai, merui bei administratoriui;

            4.6. nagrinėja Tarybos narių ir valdininkų pareiškimus bei skundus dėl Tarybos statuto ir Etikos taisyklių pažeidimų, teikia išvadas bei siūlymus Tarybai;

            4.7. nagrinėja viešai pareikštus kaltinimus piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi Tarybos nariams ar valdininkams, teikia išvadas dėl šių kaltinimų pagrįstumo;

            4.8. svarsto Tarybos narių kreipimąsi dėl galimo interesų konflikto, priima dėl galimo interesų konflikto sprendimo būdo išvadas, kurios yra privalomos;

            4.9. priima sprendimus, kokius klausimus svarstant Tarybos nariui ar valdininkui rekomenduojama nedalyvauti priimant sprendimą arba balsuojant susilaikyti;

            4.10. nagrinėja ir teikia išvadas konkursų komisijoms dėl pretendentų į konkurso būdu užimamas pareigybes;

            4.11. aptaria atestuojamų valdininkų kandidatūras ir pateikia atitinkamas išvadas atestavimo komisijai;

            4.12. priima sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju dėl leidimo susipažinti su deklaracijų duomenimis;

            4.13. informuoja atitinkamą Tarybos frakciją, Tarybą, o prireikus ir visuomenę per visuomenės informavimo priemones, jei Tarybos narys atsisako deklaruoti savo turtinius ir finansinius interesus arba juos neteisingai deklaravo, taip pat pažeidė Etikos taisykles.

            5. Etikos komisija turi teisę:

            5.1. gauti informaciją iš Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių, savivaldybės administracijos, mero, savivaldybės kontrolieriaus, struktūrinių padalinių vadovų ir visų valdininkų tais klausimais, kuriuos nagrinėja ar tiria pagal savo kompetenciją;

            5.2. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, savivaldybės Rejestro tarnybos;

            5.3. siūlyti Tarybai, merui, Valdybai ir administracijai priemones darbo kultūrai gerinti;

            5.4. suderinus su administratoriumi, pasitelkti bet kurį savivaldybės valdininką į darbo grupes konkrečioms problemoms spręsti bei kviesti dirbti specialistus, kurie nėra savivaldybės valdininkai;

            5.5. pareikalauti, jei į darbą priimama konkurso būdu, kad  pretendentai iš anksto  užpildytų ir pateiktų konkurso komisijai turtinių ir finansinių interesų deklaraciją.

 

            Etikos komisijos posėdžiai

            6. Komisija sprendimus priima posėdžiuose, kuriems pirmininkauja komisijos pirmininkas arba, jam nesant ar negalint eiti pareigų, kitas komisijos narys komisijos pirmininko pavedimu. Komisijos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

            7. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių. Komisijos sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma.

            8. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolus ir sprendimus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

            9. Posėdyje nedalyvavę komisijos nariai turi teisę susipažinti su posėdžio protokolu bei sprendimais ir pareikšti savo nuomonę raštu, kuris pridedamas prie sprendimo.

            10. Komisijos sekretorius:

            10.1. kaupia ir saugo deklaracijas;

            10.2. asmeniui pasirašius, padeda jam užpildyti deklaracijas;

            10.3. registruoja asmenis, pageidaujančius susipažinti su deklaracijomis, įrašo į registracijos knygą asmens vardą, pavardę, adresą ir datą, nurodo, su kokiomis deklaracijomis pilietis susipažino;

            10.4. informuoja Tarybos narį ar valdininką apie jo deklaracijos pateikimą piliečiui susipažinti.

           

 

Į pradžią