Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-506 2012-03-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 21 d. Nr. 1-506

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisykles (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. 1-1623 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo taisyklių tvirtinimo“.

3.    Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

3.1.      kontroliuoti, kaip vykdomi šiuo sprendimu patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo taisyklių reikalavimai;

3.2.      per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sudaryti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisiją.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. kovo 21 d.

sprendimu Nr. 1-506

 

mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklės

 

1.  Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklės (toliau – taisyklės) skirtos įgyvendinti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies (savivaldybių tarybos, siekdamos užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusios prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatyti vietas ir (ar) teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais) ir 184 straipsnio 4 dalies 2 punkto (be 184 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos ir šiais atvejais: kai Vilniaus miesto savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusi prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, priima motyvuotą sprendimą neišduoti licencijos) nuostatas.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

2.  Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Administracinės veiklos skyrius (toliau – Administracinės veiklos skyrius) nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmuo) prašymus, pareiškimus, siūlymus, skundus (toliau – skundas) dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

3.  Savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Licencijavimo ir leidimų skyrius) nagrinėja skundus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

4.  Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius raštu kreipiasi į taisyklių 6 punkte nurodytas institucijas, jei yra gavę:

4.1.    asmens skundą dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo;

4.2.    juridinio asmens prašymą išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir asmens skundą neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje vietoje, dėl kurios kreipėsi juridinis asmuo;

4.3.    pavedimą dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo ar licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo.

2012 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-954 redakcija

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

5.  Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius nagrinėja asmens skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau nevykdo toliau taisyklėse nustatytų procedūrų, jei pagal pavedimą ar asmens skundą taisyklėse nustatytos procedūros buvo pradėtos ir nuo Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos (toliau – komisija) nutarimo ar Savivaldybės tarybos sprendimo, jeigu Savivaldybės tarybai buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas, tuo pačiu klausimu praėjo mažiau kaip 6 mėnesiai. Šios nuostatos išimtis nurodyta taisyklių 14.9 papunktyje.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

6.                  Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavę taisyklių 4 punkte nurodytą skundą ar pavedimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreipiasi tarnybinės pagalbos į:

6.1.    Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą;

6.2.    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;

6.3.    Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;

6.4.    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentą;

6.5.    Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;

6.6.    Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrių;

6.7.    seniūniją, kurios teritorijoje siekiama gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar verčiamasi prekyba alkoholiniais gėrimais.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

7.  Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius, nagrinėdami skundą ar pavedimą, surenka informaciją iš Savivaldybės administracijos naudojamų registrų ir duomenų bazių, kuriose kaupiami duomenys apie administracinius nusižengimus, juridinius asmenis ir kiti duomenys.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

8.  Raštu kreipiantis į taisyklių 6 punkte nurodytas institucijas, siekiama gauti:

8.1.    informaciją apie juridinio asmens, kuris siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais, padarytus pažeidimus (tiksli data, laikas, vieta, pažeidimo esmė, atsakomybę nustatantis teisės aktas, tikslus jo straipsnis, dalis, punktas) ir nusikalstamas veikas bei kitą, institucijos nuomone, svarbią informaciją;

8.2.    informaciją apie juridinio asmens, kuris verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais, darbuotojų konkrečioje prekybos vietoje padarytus pažeidimus (tiksli data, laikas, vieta, pažeidimo esmė, atsakomybę nustatantis teisės aktas, tikslus jo straipsnis, dalis, punktas) ir nusikalstamas veikas bei kitą, institucijos nuomone, svarbią informaciją;

8.3.    informaciją apie gautus skundus dėl juridinio asmens, kuris verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais, ar jo darbuotojų konkrečioje prekybos vietoje padarytas galbūt netinkamas arba neteisėtas veikas, susijusias su juridinio asmens veikla, ir priimtus sprendimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

8.4.    informaciją apie skundų pagrįstumą ir pagal juos nustatytus pažeidimus;

8.5.    informaciją apie juridiniam asmeniui, kuris verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais, pateiktus privalomus vykdyti nurodymus, jų įvykdymo rezultatus;

8.6.     pasiūlymus dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo juridiniam asmeniui, kuris verčiasi prekyba alkoholiniais gėrimais konkrečioje prekybos vietoje;

8.7.    informaciją apie prekybos vietą, dėl kurios siekiama gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, ir su ja susijusius pažeidimus bei nusikalstamas veikas;

8.8.    pasiūlymus dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo juridiniam asmeniui, kuris siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

9.  Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavę taisyklių 4 punkte nurodytą skundą ar pavedimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreipiasi į:

9.1.    daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją, administruojančią daugiabutį gyvenamąjį namą, kurio patalpose siekiama gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar verčiamasi prekyba alkoholiniais gėrimais;

9.2.    bendruomenę, veikiančią teritorijoje, kurioje siekiama gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar verčiamasi prekyba alkoholiniais gėrimais;

9.3.    blaivybės draugiją ar kitą panašaus pobūdžio organizaciją;

9.4.    verslininkų interesus ginančią ar jiems atstovaujančią organizaciją.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

10.    Raštu kreipiantis į taisyklių 9 punkte nurodytas organizacijas, siekiama gauti šių organizacijų raštu pareikštą nuomonę dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo ar prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo.

11.    Administracinės veiklos skyrius ir Licencijavimo ir leidimų skyrius, surinkę būtiną informaciją, teikia ją svarstyti artimiausiam komisijos posėdžiuii.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-186 redakcija

 

12.    Į komisijos posėdį būtina pakviesti skundą parašiusį asmenį ir atstovus to juridinio asmens, kuris siekia gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar dėl kurio mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo bus sprendžiama komisijos posėdyje.

13.    Komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Komisija priima nutarimus paprasta balsų dauguma arba bendru sutarimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

14.    Komisija:

14.1.   apibendrina gautą informaciją, nuomones, pasiūlymus ir surinktus dokumentus;

14.2.   gali nutarti kreiptis į institucijas ar organizacijas, kad būtų pateikta papildoma informacija ar dokumentai ir atidėti klausimo svarstymą, kol bus gauta informacija ar dokumentai;

14.3.   gali kviesti į posėdžius kitų institucijų ar organizacijų atstovus, kad būtų išklausyta jų nuomonė, pasiūlymai, patikslintos nutarimui priimti svarbios aplinkybės;

14.4.   sudaro galimybę juridinio asmens atstovams ir skundą rašiusiam asmeniui ar jo atstovams, jei jie atvyko į posėdį, pareikšti savo nuomonę, pateikti papildomą informaciją, dokumentus, prašymus, paaiškinimus. Asmenų neatvykimas nėra kliūtis komisijai veikti ir priimti nutarimus;

14.5.   nutaria rengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo juridiniam asmeniui konkrečioje prekybos vietoje ar licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo;

14.6.   nutaria, kokiu laiku ir kokiomis sąlygomis siūlyti Savivaldybės tarybai riboti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais;

14.7.   nutaria nerengti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo juridiniam asmeniui konkrečioje prekybos vietoje ar licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, jei:

14.7.1.  dėl juridinio asmens veiklos, susijusios su mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nėra nustatyta pažeidimų, nusikalstamų veikų arba;

14.7.2.  negauta pagrįstų skundų dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo arba;

14.7.3.  bendrijos, bendruomenės ar jų atstovai, visuomeninės organizacijos ar kitos institucijos nesiūlo apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ar neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

14.8.   gali nutarti nerengti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, jei nustato, kad asmuo, pateikęs skundą apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, patalpas pastate, kuriame prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įsigijo tuo metu, kai įmonės viešai skelbiamu prekybos laiku prekyba alkoholiniais gėrimais jau buvo vykdoma. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai asmeniui jau įsigijus patalpas pastate, kur vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, įmonė pavėlina ir (ar) paankstina prekybos alkoholiniais gėrimais laiką ir šia aplinkybe asmuo grindžia savo skundą;

14.9.   prireikus nustato kito komisijos posėdžio laiką;

14.10.    paaiškėjus naujoms aplinkybėms gali nutarti pradėti taisyklėse nustatytas procedūras nepaisant taisyklių 5 punkto nuostatų;

14.11.    gali įspėti įmonę ir laikinai nerengti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, nustatydama iki trijų mėnesių terminą, per kurį įmonė turi įgyvendinti triukšmo mažinimo, administracinių teisės pažeidimų ar kitas Komisijos nurodytas priemones.

15.    Jei komisija taisyklėse nustatytais atvejais nutaria nerengti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, Savivaldybės administracijos padalinys, teikęs komisijai svarstyti klausimą, raštu praneša skundą parašiusiam asmeniui apie komisijos nutarimą.

16.    Konkretus laikas, kuriuo uždraudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatomas atsižvelgiant į pažeidimų padarymo laiką, gautus pasiūlymus (nuomones), skunduose išdėstytus argumentus. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas gali būti nustatomas laikinai, tam tikram terminui (3, 6, 12 mėnesių ir panašiai).

17.    Nustatant sąlygas gali būti nurodoma, kad tuo atveju, jeigu juridinis asmuo gaus gyvenamojo namo butų savininkų daugumos sutikimą, kuriame visi jį pasirašę asmenys bus nurodę prekybos alkoholiniais gėrimais laiką (sutikimus turės būti davę ir su įmonės patalpomis besiribojančių butų savininkai), Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos rekomendacijas, galės pakeisti ar panaikinti prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimą. Administracinės veiklos skyrius, gavęs iš juridinio asmens tokį butų savininkų daugumos sutikimą, artimiausiame komisijos posėdyje pateikia svarstyti klausimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo pakeitimo ar panaikinimo.

18.    Nustatant sąlygas gali būti nurodoma konkreti data ar terminas, kuriam pasibaigus Savivaldybės tarybos sprendimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo netenka galios, jei dėl juridinio asmens veiklos nėra nustatoma pažeidimų, kurie buvo pagrindu nustatyti ribojimą prekiauti alkoholiniais gėrimais.

19.    Komisija savo nuožiūra gali rekomenduoti nustatyti kitas sąlygas arba kelias sąlygas vienu metu.

20.    Įsigaliojus Savivaldybės tarybos sprendimui dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo, Administracinės veiklos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia Savivaldybės tarybos sprendimo kopiją Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, kad būtų kontroliuojama, kaip laikomasi nustatyto apribojimo. Kartu su Savivaldybės tarybos sprendimo kopija pateikiama oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimą kopija.

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-954 - 2012-12-19
DĖL TARYBOS 2012-03-21 SPRENDIMO NR. 1-506 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-186 - 2019-08-28
DĖL TARYBOS 2012-03-21 SPRENDIMO NR. 1-506 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią