Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-589 2012-05-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2013 METAMS NUSTATYMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 15 d.

sprendimu Nr. 1-589

 

PATALPŲ IR STATINIŲ, KURIE YRA NENAUDOJAMI AR NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA YRA APLEISTI AR NEPRIŽIŪRIMI, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo ir keitimo procedūrą. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Tvarkymo ir švaros taisyklės).

2. Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje patalpas ir statinius, kurie yra naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, įvertinti savininkų veiksmus dėl šių objektų naudojimo, priežiūros ir būklės gerinimo ar jų užimamos teritorijos tvarkymo, taip pat apmokestinti pagal maksimalų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą į Sąrašą nustatyta tvarka įrašytus objektus.

3. Į Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnį yra pripažįstamas mokesčio objektu bei nepatenkantis į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą ir atitinka vieną arba kelis šių kriterijų:

3.1. patalpų ir statinių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 40 straipsnyje nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį:

3.1.1. naudoja statinį (jo patalpas) ne pagal paskirtį;

3.1.2. nesilaiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnį;

3.1.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka neorganizuoja ir (ar) neatlieka statinio techninės priežiūros;

3.1.4. neremontuoja, nerekonstruoja arba nenugriauna statinių, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

3.2. patalpos ir statiniai neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių keliamų reikalavimų;

3.3. naudoja statinį, kol jis nebaigtas statyti ir (ar) nustatyta tvarka nepripažintas tinkamu naudoti.

4. Į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą neįrašoma patalpų ir statinių, kai jų atitikimas Tvarkos aprašo 3.1–3.3 punktuose išvardytiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar kelių šių aplinkybių:

4.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti nekilnojamuoju turtu (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą / hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

4.2. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas  ir šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

4.3. nuo turto įsigijimo praėjo mažiau kaip vieneri metai.

 

II. SĄRAŠO SUDARYMAS

 

5. Iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. Savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas  (toliau – Aplinkos ir energetikos departamentas) vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 1-354 ,,Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių tvirtinimo“ įvertina nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, nustato statinius ir patalpas, kurie atitinka šio Tvarkos aprašo 3 punktą, ir, atsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 4.1– 4.3 punktuose nurodytas aplinkybes, sudaro jų Sąrašą.

6. Aplinkos ir energetikos departamentas, sudarydamas sąrašą, surenka duomenis  apie patalpas ir statinius: adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), savininką, (jeigu žinomas), techninės priežiūros būklę (nenaudojamas, avarinis ir netvarkomas, sudegęs ir netvarkomas ar pan.) ir prideda Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašus ir turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

7. Aplinkos ir energetikos departamentas ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų suderina Sąrašą su Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentu (toliau – Miesto plėtros departamentas). Miesto plėtros departamentas suderina Sąrašą ir pateikia turimą informaciją dėl į Sąrašą neįrašomų patalpų ir statinių, nurodydamas Tvarkos aprašo 4.1–4.3 punktuose nurodytas aplinkybes.

8. Aplinkos ir energetikos departamentas ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 5 d. pateikia Finansų departamento Mokesčių skyriui (toliau – Mokesčių skyrius) suderintą ir apibendrintą Sąrašą.

9. Mokesčių skyrius, gavęs Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytą Sąrašą, patikrina pateiktą informaciją, atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 4.1–4.3 punktuose nurodytas aplinkybes, ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Sąrašo tvirtinimo bei nustatyta tvarka teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas Sąrašas vietinėje spaudoje ir internete paskelbiamas ne vėliau kaip iki 2012 m. rugsėjo 1 d.

10. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sąrašo patvirtinimo raštu praneša įrašytų į sąrašą nekilnojamojo turto objektų valdytojams (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams) apie jų valdomų objektų įrašymą į Sąrašą ir informuoja apie 1 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifo konkrečiam objektui nustatymą.

 

III. SĄRAŠO TIKSLINIMAS

 

11. Nekilnojamojo turto objektų valdytojams (mokesčio mokėtojams), kurių valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą (arba pakeistą) Sąrašą, turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Aplinkos ir energetikos departamentui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka Tvarkos aprašo 3.1–3.3 punktuose išvardytų kriterijų arba kad atitikimas kriterijams sąlygotas vienos ar kelių Tvarkos aprašo 4.1–4.4 punktuose išvardytų aplinkybių.

12.  Aplinkos ir energetikos departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo rašte išdėstytus motyvus ir įvertinęs nekilnojamojo turto objektų valdytojų (mokesčio mokėtojų) atliktus veiksmus dėl objekto būklės gerinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo gavimo pateikia Mokesčių skyriui su Miesto plėtros departamentu suderintą informaciją ir siūlymą, kad atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 4.1–4.3 punktuose išvardytas aplinkybes, svarstytina objekto išbraukimo iš sąrašo galimybė.

13. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Sąrašo pakeitimo ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

14. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo praneša nekilnojamojo turto objektų valdytojams (mokesčio mokėtojams) apie jų valdomų objektų išbraukimą iš Sąrašo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo pateikia įsakymo nuorašą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

16. Tvarkos aprašas galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Į pradžią