Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-652 2012-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO TVARKYBOS REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO TVARKYBOS REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 1-652

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijas (pridedama).

2. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniams, išduodant specialiuosius architektūrinius reikalavimus bei pagal kompetenciją vykdant kitas funkcijas, susijusias su Vilniaus senamiesčio tvarkyba, atsižvelgti į šio sprendimo 1 punktu patvirtintas rekomendacijas.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-652 - VILNIAUS SENAMIESČIO TVARKYBOS REKOMENDACIJOS
Į pradžią