Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-651 2012-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 20 d.

sprendimu Nr. 1-651

 

 

PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJOS

 

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos) siūloma taikyti visoje Vilniaus senamiesčio teritorijoje. Jomis siūloma vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos daliniams, išduodant specialiuosius architektūrinius reikalavimus bei pagal kompetenciją atliekant kitas funkcijas, susijusias su Vilniaus senamiesčio tvarkyba, bei fiziniams ir juridiniams asmenims.

2. Rekomendacijose numatyti kitais teisės aktais neapibrėžti palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio (kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) pastatuose siūlymai ir jų įrengimo tvarka.

3. Rekomendacijose nustatomas palėpių ir stoglangių įrengimas kultūros vertybių apsaugos aspektu, t.y. tiek, kiek jis susijęs su poveikiu Vilniaus senamiesčio ir atskirų pastatų vertingosioms savybėms: išoriniam vaizdui, tūrinei erdvinei struktūrai, architektūrai, vertingiems pastato elementams (pastato ir stogo konstrukcijoms, kapitalinėms sienoms, perdenginiams ir kt.).

4. Rekomenduojama laikytis šių pagrindinių nuostatų:

4.1. Vilniaus senamiestis yra Pasaulio paveldo objektas ir vertingiausias istorinis, urbanistinis, architektūrinis Lietuvos valstybės kultūros paminklas, todėl jo autentiškumo ir vertingųjų savybių išsaugojimas yra prioritetinis tikslas; 

4.2. autentiškumui ir vertingosioms savybėms išsiaiškinti būtini istorinės–meninės raidos tyrimai, nes Vilniaus senamiesčio  pastatai ne kartą keitė savo pavidalą bei architektūros stilių;

4.3. reikalavimai dėl stoglangių ir palėpių įrengimo turi atitikti tvarkomo objekto kultūrinę  vertę ir vietą Vilniaus senamiestyje, jo apžvelgiamumo galimybes;

4.4. šiuo metu Vilniaus senamiestyje apie 70% pastatų jau turi įrengtas ar dalinai įrengtas palėpes su stoglangiais, stogų  panoramose dominuoja naujadarai (dažnai nesėkmingi), todėl įrengiant naujus stoglangius reikia išvengti  klaidų ir taisyti jau padarytas;

4.5. šių Rekomendacijų siūloma laikytis vykdant ir jau įrengtų palėpių bei stoglangių tvarkymo darbus.

 

II. PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

5. Architektūros stilius – architektūros klasifikavimas remiantis forma, statybos technika, medžiagomis, laikotarpiu, regionu ir kitais kriterijais.

6. Atkūrimas – neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimas išimtiniais atvejais pagal nustatytas neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos vertybės išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami į pirminę vietą, tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos neišlikusios dalys ir elementai.

7. Autentiškumas kultūros paveldo objekto ar vietovės išlikusios savybės, apimančios pirminę ar istoriškai susiklosčiusią objekto paskirtį, išraišką ir savitą fizinį pavidalą-formą, panaudotas medžiagas, konstrukcijas, suplanavimą, atlikimo technologiją, aplinką.

8. In­ži­ne­ri­niai-tech­ni­niai ty­ri­mai – įver­ti­na­ma ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių techninė būklė, me­džia­gos ir tech­ni­ka, nu­sta­to­mi ne­igia­mi ar­do­mie­ji veiks­niai ir iri­mo pro­ce­sai, atskleidžiamos au­ten­tiš­kos for­ma­vi­mo tech­no­lo­gi­jos ir pa­ren­gia­mos to­kių ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo re­ko­men­da­ci­jos. In­ži­ne­ri­niai-tech­ni­niai ty­ri­mai yra: in­ži­ne­ri­nės ge­o­lo­gi­jos, hid­ro­ge­o­lo­gi­jos, che­mi­jos, mikologijos, kon­struk­ci­jų, sta­ty­bi­nių me­džia­gų, in­ži­ne­ri­nių tin­klų, drėg­mės, che­mi­nio ir bio­lo­gi­nio už­terš­tu­mo, fizikiniai ir ge­o­fi­zi­ki­niai.

9. Is­to­ri­nės-me­ni­nės rai­dos ty­ri­mai – pa­tiks­li­na­ma, de­ta­li­zuo­ja­ma ir pa­pil­do­mi nekilnojamųjų kul­tū­ros ver­ty­bių kul­tū­ri­nės ver­tės po­žy­miai bei at­ran­da­mos su­nai­kin­tos ar su­ny­ku­sios, lo­ka­li­zuo­ja­mi au­ten­tiš­ku­mo ir kie­ky­bės po­žy­miai, at­sklei­džia­ma to­kių ver­ty­bių is­to­ri­nė rai­da, autentiškos me­džia­gos for­ma­vi­mo bū­das ir nu­sta­to­mi sau­go­ti­ni ele­men­tai bei kul­tū­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­tys in­tar­pai. Is­to­ri­nės me­ni­nės rai­dos ty­ri­mai yra: ar­che­o­lo­gi­jos, is­to­ri­jos ir iko­nog­ra­fi­jos, ikonologijos, me­no­ty­ros, ar­chi­tek­tū­ros, po­lich­ro­mi­jos, is­to­ri­nės sta­ty­bos ir de­ko­ro tech­no­lo­gi­jos, urbanistikos, kraš­to­vaiz­džio, sti­lis­ti­kos, už­sta­ty­mo evo­liu­ci­jos, želdynų vertinimo, chro­no­lo­gi­jos, ti­po­lo­gi­jos.

10. Kontekstas – objektą supanti aplinka.

11. Kultūros paminklai – nacionalinės  reikšmės kultūros paveldo objektai.

12. Kultūros paveldo objektai pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės.

13. Kultūros paveldo statinys vertingųjų savybių turintis pastatas, jo dalis.

14. Pastogė (palėpė)erdvė tarp pastato viršutinio aukšto perdangos, sienų ir stogo.

15. Pastogės patalpos (mansarda, mezoninas) – pastogėje įrengtas aukštas arba jo dalis, kurio (kurios) dalis sienų arba lubų gali būti nuožulnios. Pastogės patalpos aukštis žemiausioje dalyje turi būti ne mažesnis kaip 1,6 m, o 3,5 m² ar didesniame patalpos plote – ne mažesnis kaip 2,3 m.

16. Pritaikymas  – kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių pertvarkymas naudoti,  suderinant valdytojo ir visuomenės poreikius, minimaliai keičiant vertingąsiais savybes ir sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki šių pakeitimų, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos darbus.

17. Restauravimas – visų išlikusių kultūros paveldo objekto autentiškų dalių ar elementų konservavimas, atskirų neišlikusių elementų ar dalių atkūrimas, nekilnojamosios kultūros vertybės požymių išsaugojimas, atskleidimas ir išryškinimas atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus.

18. Saugomas objektas (statinys) – kultūros paveldo objektas (statinys), Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo tvarka paskelbtas saugomu ar kultūros paminklu.

19. Stogo elementai – vėdinimo kanalai ir kaminėliai, alsuokliai, stoglangiai, dūmtraukiai, deformacinės siūlės, antenos ir kitos stoge ir virš stogo esančios konstrukcijos.

20. Švieslangis – langas stoge, stoglangis (švieslangis ir stoglangis taisyklėse naudojami kaip sinonimai);.

 21. Vertingoji savybė – kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.

22. Vertingųjų savybių keitimas – tvarkybos darbai, veikiantys vertingąsias savybes (avarijos grėsmės pašalinimas, koservavimas, pritaikymas, restauravimas, atkūrimas), taip parenkami ir atliekami pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus, kad būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir kultūros paveldo objektas ar vietovė būtų tinkami naudoti.

23. Kitas Rekomendacijose vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

III. SVARBIAUSI  PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMĄ VILNIAUS SENAMIESTYJE REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI

 

24. Įstatymai:

24.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

24.2. Lietuvos Respublikos statybos  įstatymas;

25. Reglamentai:

25.1. Paveldo tvarkybos reglamentai (PTR);

25.2. Statybos techniniai reglamentai (STR);

25.3. Vilniaus senamiesčio- kultūros paminklo U1P – apsaugos reglamentas (patvirtintas 2003-12-23 Kultūros ministro įsak. Nr. ĮV-490) ir jo dosje, papildymas.

26. Kiti įstatymus lydintieji teisės norminiai aktai:

26.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Kultūros ministerijos įsakymai, Kultūros paveldo departamento įsakymai paskelbti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinėje svetainėje (http://www.kpd.lt);

 

IV. BENDROSIOS PALĖPIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJOS

 

27. Palėpes įrengti rekomenduojama leisti visais  atvejais, kai jos pritaikomos natūralaus apšvietimo nereikalaujančiai paskirčiai,  nekeičiant išorinių stogo parametrų, nepažeidžiant pastato vertingųjų savybių, prisilaikant  kitų teisinių normų reikalavimų.

28. Palėpes įrengti, kai jas pritaikant būtinas natūralus apšvietimas, siūloma leisti tais atvejais, kai stoglangių įrengimas atitinka šių rekomendacijų reikalavimus.

29. Palėpes įrengti siūloma leisti po 1940 m. statytuose namuose ir už gynybinės sienos ribų esančiuose iki 1940 m. statytuose namuose, jei jie nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą,  prisilaikant šių Rekomendacijų, Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų, Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento ir kitų teisinių normų reikalavimų.

30. Palėpes  įrengti pastatuose, esančiuose gynybinės sienos ribose ir pastatytuose iki 1940 m,. rekomenduojama leisti tik nekeičiant stogo formos ir aukščio, išskyrus restauravimo atkūrimo atvejus.

31. Rekonstruoti įrengtas palėpes ir įrengti naujas patalpas dalinai įrengtose palėpėse siūloma leisti, kai stoglangių įrengimas atitinka šių Rekomendacijų reikalavimus arba rekonstrukcjos metu galima pagerinti esamą padėtį (sumažinti neigiamą poveikį vertingosioms senamiesčio ir tvarkomo pastato savybėms).

32. Palėpių įrengimo projektai rengiami visam namui, pateikiant viso stogo ir fasadų architektūrinio sprendimo projektinius pasiūlymus.

 

V.  STOGLANGIŲ  ĮRENGIMO PAMINKLINIUOSE, SAUGOMUOSE IR REGISTRINIUOSE VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJOS

 

33. Stoglangius paminkliniuose, saugomuose ir registriniuose pastatuose rekomenduojama leisti įrengti tik restauravimo atkūrimo atveju:

33.1. faktą, kad stoglangiai buvo ar galėjo būti, pagrindus objektyviais duomenimis (ikonografine medžiaga, rašytiniais dokumentais, inžineriniais–techniniais tyrimais) arba pastato tipologija, architektūros stilium, kompozicija (menotyrine analize, parengus retrospekcijas-pastato buvusius vaizdus);

33.2. istorinės–meninės raidos tyrimais nustačius ar patikslinus objekto vertingąsias savybes;

33.3. nepažeidžiant autentiškumo ir nustatytų pastato vertingųjų savybių (saugotinų stogo konstrukcijų, saugotinos fasadų ir stogo kompozicijos).

34. Stoglangius registriniuose objektuose atskirais atvejais rekomenduojama leisti įrengti:

34.1. stoglangių įrengimo būtinybę pagrindus darnaus vystymosi poreikiais (pastato pritaikymo ir funkcionavimo būtinybe, visuomeniniu interesu ir pan.);

34.2 nepažeidžiant autentiškumo ir nustatytų pastato vertingųjų savybių (saugotinų stogo konstrukcijų, saugotinos fasadų ir stogo kompozicijos);

34.3. nepažeidžiant aplinkos vertingųjų savybių (įvertinus objekto vietą, apžvelgiamumą ir kontekstą).

 

VI. STOGLANGIŲ ĮRENGIMO KITUOSE  VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE REKOMENDACIJOS

 

35. Vilniaus senamiesčio dosje papildyme  nustatytose vertingose, būdingose senamiesčio erdvėse bei gerai apžvelgiamose vietose (panoramose - pastatai arti svarbiausių regyklų, miesto vidaus erdvėse – pastatai prie aikščių, plačių gatvių, gatvėse - neaukštų pastatų gatvės fasadai) stoglangius rekomenduojama leisti įrengti:  

35.1. kultūros paveldo statiniuose ir pastatuose, statytuose iki 1940 m., – restauravimo atkuriant atveju arba stoglangių atsiradimo galimybę pagrindus pastato tipo, architektūros stiliaus, kompozicijos analize;

35.2. pastatuose, statytuose po 1940 m., – nepažeidžiant aplinkos vertingųjų savybių, laikantis kontekstualumo principų, t.y., dermės su aplinka kriterijų (mastelis, ritmas, tradicinis medžiagiškumas, pastato ir jo aplinkos architektūros charakteris).

36. Ribotai apžvelgiamose vietose (siaurose gatvėse, kai iš priešingos gatvės pusės nesimato stogo ir stoglangių, kiemo ar kvartalo vidaus  fasaduose, aukštesnių statinių uždengtuose pastatuose) stoglangius rekomenduojama leisti įrengti:

36.1. nepažeidžiant pastato tipologinio charakterio, t.y., kad stoglangiai nebūtų įrenginėjami pastatuose, kuriuose jų nebuvo ir tipologiškai negalėjo būti (buvusiuose  ūkiniuose pastatėliuose, tarnų fligeliuose, užbaigtos kompozicijos pastatuose) bei išlaikytų pastato tipui būdingus parametrus (stoglangių kiekis ir vieta  stogo plokštumoje, stoglangių dydis, stoglangių forma);

36.2. nepažeidžiant aplinkos vertingųjų savybių, prisilaikant kontekstualumo principų – dermės su aplinka kriterijų (mastelis, ritmas, tradicinis medžiagiškumas, pastato ir jo aplinkos architektūros charakteris).

37. Orientaciniai rodikliai projektuojant naujus stoglangius:

37.1. stoglangiai negali dominuoti pastato kompozicijoje, o tik papildyti ją;

37.2. stoglangių aukštis ir plotis  turi atitikti daugumoje architektūrinių stilių būdingą proporcingą pastato langų į viršų mažėjimą;

37.3. vieno aukšto pastatuose stoglangių aukštis siūlomas ne didesnis negu 0,5 fasadinių langų aukščio;

37.4. stoglangių ašys dažniausia turi sutapti su pastato langų ašimis;

37.5.pastatuose, statytuose iki 19 a. vid., stoglangių ritmas rekomenduojamas 2-3 kartus retesnis negu langų. Pastatuose, statytuose 19 a. pab.- 20 a., stoglangių išdėstymo ritmas gali sutapti su langų ritmu, jei tai neprieštarauja pastato kompozicijai;

37.6. sublokuotų stoglangių įrenginėti nerekomenduojama, išskyrus įrengiamus mezoninus.

 

VII. STOGLANGIŲ TIPAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 

38. Įrengiant stoglangius paminkluose, saugomuose ir registriniuose pastatuose, kultūros paveldo statiniuose  stoglangio tipas nustatomas individualiai kiekvienam pastatui pagal tyrimų duomenis (pastato statybos laikotarpį ir architektūros stilių, mastelį, konkrečią architektūrą, dekorą ir pan.):

38.1.  tūriniai stoglangiai – tai tradiciniai stoglangiai. Jie  skiriasi  architektūros stiliumi ir dydžiu. Maži tūriniai stoglangiai buvo naudojami neeksploatuojamoms palėpėms vėdinti ir minimaliam apšvietimui. Didesni –  patalpoms palėpėse apšviesti;

38.2.  pusiau įkirsti į stogo plokštumą tūriniai stoglangiai – 19 a.-20 a. paplitę tankiai išdėstyti tūriniai ir į stogo plokštumą įkirsti  ar pusiau įkirsti stoglangiai, naudoti pilnaverčiam  papildomam eksploatuojamam aukštui palėpėje įrengti;

38.3. stikliniai stogai – naudoti laiptinėms ir kitoms reprezentacinėms patalpoms apšviesti, būdingi 19 a.-20 a. istorizmo, moderno, racionalizmo architektūros pastatams;

38.4. plokštuminiai stoglangiai – tai šiuolaikiniai stoglangiai, atsiradę pastaraisiais dešimtmečiais. Juos rekomenduojama leisti naudoti pastatuose, statytuose po 1940 m., blogai apžvelgiamose Senamiesčio panoramų ir vidaus erdvių vietose, nevertinguose pastatuose už gynybinės sienos ribų ir, atskirais atvejais, stoguose, kur jau yra įrengti plokštuminiai stoglangiai;

38.5.  šviesos tuneliai – plokštuminio stoglangio variantai, naudojami dėl mažesnių gabaritų stogo plokštumoje. Juos rekomenduojama leisti naudoti laikantis p. 38.5 rekomendacijų bei pavienius – mažai apžvelgiamose stogų vietose;

38.6. maskuojamieji stoglangiai – stiklinės spalvotos čerpės, keraminės čerpių  spalvos žaliuzės ant įkirstų ar plokštuminių stoglangių ir kt. Maskuojamuosius stoglangius rekomenduojama leisti naudoti: esamai padėčiai pagerinti ten, kur jau yra įrengti šiuolaikiniai stoglangiai, pastatuose statytuose po 1940 m., nevertinguose pastatuose už gynybinės sienos ribų. Kituose pastatuose rekomenduojama leisti naudoti tik išimtiniais atvejais, tyrimais pagrindus, kad vertingosios pastato ir aplinkos savybės iš esmės nesumenkinamos.

 

VIII. STOGLANGIŲ ĮRENGIMAS BEI REKONSTRUKCIJA PASTATUOSE, KURIUOSE ĮRENGTOS PALĖPĖS AR JŲ DALYS

 

39.  Rekomendacijos tyrimo projektavimo darbams:

39.1. projektus siūloma rengti visam stogui;

39.2. rengiant projektą rekomenduojamas esamos padėties įvertinimas, pagrįstas inžineriniais-techniniais ir istorinės-meninės pastato raidos tyrimais;

39.3. rengiant projektą rekomenduojama projektinių pasiūlymų stadija.

40.  Principinės nuostatos ir rekomendacijos:

40.1. įrengti naujus ar rekonstruoti esamus stoglangius siūloma leisti šiose Rekomendacijose numatytomis sąlygomis arba tuo atveju, jei numatoma pagerinti esamą padėtį (išryškinti ar atkurti vertingąsias savybes);

40.2. Įrengti naujus stoglangius ar rekonstruoti esamus siūloma laikantis šių rekomendacijų. Kai dėl esamos padėties neįmanoma laikytis šių rekomendacijų, naujiems stoglangiams įrengti ar rekonstruoti esamiems keliama svarbiausia sąlyga – architektūros darnos ir  istorinio miestovaizdžio tapatumo siekis;

40.3. rekonstrukcijos metu rekomenduojama suvienodinti stoglangius pagal tinkamiausią variantą. Kelių tipų švieslangius rekomenduojama leisti tik vizualiai nesvarbiose vietose arba tyrimais pagrindus architektūrinį sprendimą;

40.4. vizualinio poveikio neutralizavimui rekomenduojami įvairūs švieslangių maskavimo variantai: stiklinės spalvotos čerpės, keraminės čerpių  spalvos žaliuzės ir kt., švieslangių įgilinimas ir pan.

 

 

VIII. STOGŲ DANGOS, DETALĖS, TECHNINIAI INŽINERINIAI ĮRENGINIAI

 

41. Įrengiant palėpes paminkluose,  saugomuose, registriniuose ir kultūrinę vertę turinčiuose pastatuose stogų formą, dangą, kaminus rekomenduojama keisti tik restauravimo atkuriant atveju, sprendinius pagrindus istorinės meninės raidos  bei in­ži­ne­ri­niais-tech­ni­niais ty­ri­mais;

42.  Įrengiant palėpes kituose pastatuose stogų formą, dangą, kaminus rekomenduojama keisti, kai:

42.1. nepažeidžiamos aplinkos vertingosios savybės (įvertinus apžvelgiamumą ir kontekstualumą);

42.2.  nepažeidžiamas pastato tipologinis charakteris,  architektūros stilius, kompozicija;

42.3. sprendimai priimti įvertinus ar patikslinus pastato vertingąsias savybes bei pagrįsti istorinės-meninės raidos tyrimais.

43. Būtinuosius techninius įrenginius (ventiliacijos šachtas, vėdinimo-šaldymo įrangą) rekomenduojama įrengti tik tais atvejais, kai jų nesimato iš pagrindinių Senamiesčio apžvalgos taškų, gatvių ir aikščių, kai jie nedarko stogo ir  nepakeičia pastato silueto.

44. Ventiliacijos įrenginius rekomenduojama  maksimaliai slėpti, įrengti kiemo pusėje, neiškelti virš stogo kraigo. Rekomenduojama jiems panaudoti restauruojamą-atkuriamą kaminų sistemą.

45. Saulės kolektorių įrengimas Vilniaus senamiestyje nerekomenduojamas.

46.  Palydovinė televizijos antena  ant stogo rekomenduojama tik viena – kolektyvinė,  slepiama kiemo pusėje.

47. Priešgaisrines apsaugines tvoreles ir sniego gaudytuvus rekomenduojama projektuoti minimalių leistinų gabaritų ir dažyti stogo dangos spalva.

48. Ant stogo projektuojamus inžinerinius įrenginius rekomenduojama pavaizduoti ir architektūrinėje projekto dalyje bei suderinti su už kultūros paveldo apsaugą atsakingomis institucijomis.

 

IX. PALĖPIŲ IR STOGLANGIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS SENAMIESČIO PASTATUOSE GALIMYBĖS NUSTATYMO TVARKA

 

49. Rengiant palėpių pritaikymo ir stoglangių įrengimo projektus paminkliniuose, saugomuose ir registriniuose pastatuose siūloma laikytis V skyriuje nustatytų rekomendacijų ir atlikti juose numatomus tyrimo  projektavimo darbus.

50. Rengiant palėpių pritaikymo ir stoglangių įrengimo projektus kituose senamiesčio pastatuose ir, išimtiniais atvejais, registriniuose objektuose rekomenduojama atlikti šiuos parengiamuosius, tyrimų ir projektavimo darbus:

50.1. įvertinti urbanistinę situaciją: nustatyti pastato apžvelgiamumą iš svarbiausių tolimų apžvalgos taškų (iš Bendrajame plane nustatytų ir kt. populiarių regyklų) skaitmeniniu metodu, nustatyti pastato apžvelgiamumą iš artimoje aplinkoje (gatvėje, aikštėje, visuomeniniuose pastatuose) esančių apžvalgos taškų;

50.2. įvertinti pastato kultūrinę vertę ir architektūrą bei konstrukcijas: surinkti duomenis iš Kultūros vertybių registro, atlikti is­to­ri­nės-me­ni­nės raidos ty­ri­mus (surinkti istorinius duomenis arba atlikti istorinius tyrimus, nustatyti pastato tipą, architektūros stilių, jo kompozicijos bruožus), atlikti in­ži­ne­ri­nius-tech­ni­nius ty­ri­mus (nustatyti su palėpės įrengimu susijusių pastato plano ir konstrukcijų fizinę būklę bei  vertingąsias savybes);

50.3. parengti palėpių ir stoglangių įrengimo pastate projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai pateikiami drauge su pilnu tyrimų dokumentacijos komplektu. Projektinuose pasiūlymuose pateikiama pilna vaizdinė medžiaga, reikalinga sprendiniams suvokti (pastato fasadai, stogo planas, pjūviai, išklotinė ar maketas).

50.4. projektiniai  pasiūlymai suderinami su už kultūros paveldo apsaugą atsakingomis institucijomis.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Šios Rekomendacijos gali būti keičiamos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

52. Rengiant tvarkybos projektus, kuriuose kompleksiškai sprendžiamas viso į kompleksą įeinančio kultūros paveldo objekto atkūrimas, restauravimas, ar pritaikymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos daliniai, išduodantys specialiuosius architektūrinius reikalavimus bei pagal kompetenciją atliekantys kitas funkcijas, gali nustatyti nuo Rekomendacijų besiskiriančius reikalavimus, atitinkančius kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimus.

 

53. Pasikeitusių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatomis, prieštaraujančiomis šioms Rekomendacijoms, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių Rekomendacijų pakeitimo ar papildymo.

 

___________________________________________

Į pradžią