Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-670 2012-06-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 1-670

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1995, Nr. 55-1356; 1998, Nr. 25-636; 2000, Nr. 22-552; 2001, Nr. 99-3522; 2002, Nr. 124-5623; 2004, Nr. 166-6060; 2006, Nr. 73-2759; 2007, Nr. 81-3316; 2010, Nr. 157-7968), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų) įmonių vadovai ir asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, o nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai būtų įrengta, valoma ir prižiūrima šiukšlių dėžė su pelenine.“.

2. Išdėstyti 33 punktą taip:

„33. Leidus organizuoti renginį, organizatoriai privalo:

33.1. sudaryti sutartį dėl šiukšlių dėžių pastatymo ir renginio teritorijos sutvarkymo arba kitaip užtikrinti jos sutvarkymą  renginiui pasibaigus. Sutartis dėl renginio teritorijos sutvarkymo privaloma, kai renginio metu vykdoma prekyba, o jei renginys trunka ilgiau kaip 4 valandas, renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad renginio metu būtų renkamos šiukšlės;

33.2. pastatyti biotualetus, jei renginys trunka ilgiau kaip 2 valandas. Biotualetų skaičius nustatomas pagal Taisyklių priedą;

33.3. užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai. Sporto renginiuose visada privalo budėti greitosios medicinos pagalbos brigada. Medicinos pagalbos darbuotojų skaičių ir sudėtį nustato atsakingi medicinos įstaigos darbuotojai, atsižvelgdami į numatomą renginyje dalyvausiančių asmenų skaičių, renginio trukmę ir kitas aplinkybes;

33.4. užtikrinti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų budėjimą renginio metu, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti ekstremalių situacijų;

33.5. sudaryti su policija sutartį dėl saugaus eismo ir viešosios tvarkos užtikrinimo, jei kitaip negalima užtikrinti saugumo;

33.6. užtikrinti, kad būtų pastatyti laikini kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikini kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir suderintą su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba schemą;

33.7. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų ar sukelti grėsmę kitiems asmenims;

33.8. renginio dalyvius bei žiūrovus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai ir gyvybei;

33.9. prireikus sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl turto apsaugos ir (ar) viešosios tvarkos palaikymo. Teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su policija. Saugumą užtikrinantys darbuotojai privalo:

33.9.1. pasirūpinti teritorijos apsauga;

33.9.2. garantuoti renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

33.10. suteikti visokeriopą pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

33.11. aptverti renginio teritoriją, jei aptverti įmanoma pagal renginio pobūdį ir vietą. Aptverti reikia taip, kad nebūtų trukdoma renginyje nedalyvaujantiems asmenims naudotis viešomis vietomis, esančiomis šalia renginio teritorijos. Komisija gali leisti teritorijos neaptverti;

33.12. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos;

33.13. pasirūpinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;

33.14. gerai apšviesti renginio teritoriją ir jos prieigas, jei renginys vyks tamsiuoju paros metu;

33.15. parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais, jeigu renginio metu bus naudojamos IV kategorijos civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai). Renginiuose civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos (ar kitaip užtikrinta), kad prie jų nepatektų pašaliniai asmenys;

33.16. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

33.17. sumokėti vietinės rinkliavos mokestį, jei organizuojamas renginys yra komercinis. Vietinės rinkliavos mokestis nustatomas pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus;

33.18. sudaryti sąlygas neįgaliųjų asmenų vairuojamas ar neįgaliuosius asmenis atvežančias transporto priemones statyti arčiau renginio vietos;

33.19. pasirūpinti, kad valstybinių ir minėjimų renginių oficialiųjų dalių kalbos būtų verčiamos į gestų kalbą;

33.20. laikytis kitų komisijos, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme ar pažymėjime nustatytų reikalavimų.“.

3. Išdėstyti Tvarkymo ir švaros taisyklių priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 23 d.

sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų

Tvarkymo ir švaros taisyklių

priedas

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. birželio 20 d.

sprendimu Nr. 1-670 patvirtintų

Tvarkymo ir švaros taisyklių

priedo redakcija)

 

 

nustatytas BIOTUALETŲ SKAIČIUS

 

Numatomas renginyje dalyvausiančių asmenų skaičius

Biotualetų skaičius

(ne mažiau kaip)

200

2 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

1000

4 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

2000

5 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

3000

6 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

4000

8 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

5000

12 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

10000

15 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

15000

20 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

20000

25 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

25000

35 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

30000

40 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

35000

50 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

40000

60 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

45000

65 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

50000

70 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

55000

75 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

60000

80 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

65000

85 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

70000

90 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

Daugiau kaip 75000

100 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

 

____________________

 

Į pradžią