Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-156 2013-01-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2013–2015 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2013–2015 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

  2013 m. sausio 18 d. Nr. 30-156

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1-1161 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Investicijų plėtros komisijos 2012 m. lapkričio 22 d. posėdžio protokolą Nr. A27-180(2.1.26-EK6):

1. N u s t a t a u šias vietas vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti:

1.1. Petro Cvirkos skvere;

1.2. Gedimino prospekte ties Nepriklausomybės aikšte;

1.3. A. Goštauto gatvėje Neries upės krantinėje (prie „Verslo trikampio“);

1.4. Mindaugo gatvės apžvalgos aikštelėje prie pastato Nr. 14B;

1.5. Pylimo gatvėje prie pastatų Nr. 17 ir Nr. 19;

1.6. Reformatų skvere;

1.7. Vašingtono aikštėje.

2013 m. kovo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-675 redakcija

 

2. N u s t a t a u, kad vasaros lauko kavinių 2013-2015 metais įrengti ir eksploatuoti konkursui taikomos 1 punkte nurodytų vasaros lauko kavinių teritorinės architektūrinės specialiosios sąlygos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 30-60 ir 2012 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 30-588.

3. T v i r t i n u pridedamus:

3.1. 20132015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus;

3.2. vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą;

4. Į p a r e i g o j u Investicijų plėtros komisiją vykdyti 2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursą.

5. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Ritą Vaiginą, kuruojantį Ekonomikos ir investicijų departamento veiklą, pasirašyti Savivaldybės administracijos vardu sutartis su konkurso laimėtojais pagal šio įsakymo 3.2 punkte patvirtintą sutarties formą.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių,                                                    Jonas Urbanavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. 30-156

 

20132015 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. 2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) nustato 2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso (toliau – konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

3. Konkursą vykdo Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (susirašinėjimą su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – skyrius).

4. Konkursas yra atviras. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. KONKURSO TIKSLAS

 

5. Konkurso tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1-1161 patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis viešosiose vietose, kurios yra konkretizuojamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, įrengti ir eksploatuoti vieną vasaros lauko kavinę trejus metus (2013, 2014 ir 2015 metais). Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 520, nurodytus dydžius, t. y. nereprezentacinėse vietose – 2 Lt už 1 kv. m, o reprezentacinėse vietose – 5 Lt už 1 kv. m. Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

           

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

6. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vietų 20132015 m. vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, konkurso nuostatus, sutarties formą ir teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas.

7. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus vietų vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti sąrašą, nuostatus, sutarties formą ir teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas, konkurso komisija skelbia konkursą spaudoje ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip 7 kalendorinių dienų pertrauka, Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse priemonėse.

8. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamus dokumentus bei jų kainą nustato konkurso komisija.

9. Konkurso skelbime turi būti pateikta:

9.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

9.2. vietų vasaros lauko kavinėms įrengti sąrašas;

9.3. konkurso dokumentų įsigijimo kaina ir sąskaita, į kurią turėtų būti pervedami pinigai;

9.4. vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo terminas;

9.5. paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

9.6. konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vieta, adresas, už konkurso dokumentų priėmimą atsakingas asmuo, jo telefono numeris, el. pašto adresas ir darbo laikas;

9.7. būsimo konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, data, vieta (kabinetas) ir laikas;

9.8. kita informacija, kurią nusprendžia skelbti konkurso komisija.

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

10. Konkurso dalyviai, įsigiję dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir pageidaujantys dalyvauti konkurse, skelbime bei konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikalingus dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašytu konkurso dalyvio pavadinimu, adresu bei pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta. Kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vietai dokumentai pateikiami atskirame voke.

11. Konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Išimtis taikoma pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijai, kurios originalas pridedamas atskirai prie pasiūlymo, o jos kopija turi būti sunumeruota ir susiūta kartu su konkursinio pasiūlymo dokumentais.

12. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

12.1. įmonės vadovo pasirašyta nustatytos formos paraiška (1 priedas), kurioje nurodoma:

12.1.1. pageidaujama vasaros lauko kavinės vieta iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nustatyto vietų sąrašo;

12.1.2. įsipareigojimas laimėjus konkursą vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas;

12.2. susitarimas, pasirašytas su šalia esančia stacionaria kavine, restoranu ar baru, dėl galimybės vasaros lauko kavinės lankytojams pasinaudoti sanitariniu mazgu užtikrinimo (jeigu konkurse dalyvaujanti įmonė turi šalia pageidaujamos įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietos stacionarią kavinę, restoraną ar barą turi pateikti atitinkamą rašytinį įsipareigojimą) ir galiojantis visą vasaros lauko kavinės eksploatavimo laikotarpį;

12.3. bendrieji duomenys apie įmonę: įmonės adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas bei informacija apie kontaktinį asmenį;

12.4. laisvos formos įmonės veiklą apibūdinantis aprašymas;

12.5. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija;

12.6. pažymos iš atitinkamos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo apie įsiskolinimų neturėjimą;

12.7. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1000 Lt dydžio konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija (2 priedas);

12.8. galiojančios sutarties dėl atliekų tvarkymo kopija;

12.9. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, nustatytos formos paraiška (3 priedas) su siūlomu mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu vienam vasaros sezonui. Nustatyto dydžio parama turės būti mokama kiekvieną sezoną atskirai. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta;

12.10. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris įdedamas į pagrindinį voką, turi būti pateiktas planuojamos vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas: lauko kavinės architektūriniai planiniai sprendiniai (sklypo planas, planai, fasadai, baldų ir kitos įrangos išdėstymas) ir aiškinamasis raštas (medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.). Architektūrinis idėjinis projektas privalo būti parengtas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrines specialiąsias sąlygas. Prie šio aprašymo privalo būti pridėtas numatomų investicijų vasaros lauko kavinei įrengti apibūdinimas, pagrindimas ir sąmata. Ant šio voko turi būti nurodyta tik pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo vieta iš Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme patvirtinto vietų sąrašo.

13. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

14. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

15. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

16. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki konkurso komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

17. Konkurso komisijos sekretorius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriuje konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

18. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką buvo pranešta konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus vokus ir patikrina konkurso dalyvių pateiktus dokumentus.

19. Patikrinus visus dokumentus, kurie yra įdėti į pagrindinį konkursinio pasiūlymo voką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas surašomas konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo protokolas, kuriame nurodomas pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičius. Inventorizavimo protokolą pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

20. Konkurso komisija per 7 kalendorines dienas nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos privalo:

20.1. įvertinti konkurso dalyvių dokumentus ir parengti konkurso komisijos posėdžio protokolą. Protokole nurodomi visi dalyviai ir atskirai tie, kurių pateikti dokumentai neatitinka šių nuostatų 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų;

20.2. išnagrinėti konkurso dalyvių paraiškas ir vadovaudamasi šių nuostatų 22, 23, 28 ir 29 punktuose nurodytais kriterijais nustatyti konkurso laimėtoją. Vertinami tik tų konkurso dalyvių dokumentai, kurių paraiškos atitinka šių nuostatų 12 punkto reikalavimus. Paraiškų vertinimo rezultatai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

21. Jeigu paaiškėja, kad konkurso dalyvis per paskutiniuosius 5 metus nevykdė sutartinių įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti ankstesnėse sutartyse, pasirašytose su Savivaldybe dėl vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo, konkurso komisija gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti. Toks komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir apie jį konkurso dalyvis informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

22. Pirmojo etapo paraiškų vertinimo kriterijus – architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoms vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms. Prie architektūrinio idėjinio projekto privalo būti pridėtas numatomų investicijų vasaros lauko kavinei įrengti apibūdinimas, pagrindimas ir sąmata.

23. Vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Ekspertų komisijai vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai pateikiami užklijuotuose vokuose. Paraiškų vertinimo protokoluose gauti vasaros lauko kavinių architektūriniai idėjiniai projektai numeruojami pagal pateikimo eilę. Ekspertų komisija vertina gautus architektūrinius idėjinius projektus neturėdama informacijos apie konkurso dalyvį, pateikusį vertinamą architektūrinį idėjinį projektą. Architektūriniai idėjiniai projektai vertinami pagal šiuos punktus:

23.1. atitiktis vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialiosioms sąlygoms;

23.2. architektūriniai-konstrukciniai sprendiniai;

23.3. derėjimas prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos);

23.4. teritorijos tvarkymas ir priežiūra.

24. Vasaros lauko kavinių architektūrinius idėjinius projektus ekspertų komisija vertina nuo 1 iki 10 balų, atsižvelgdama į atitikties šių nuostatų 23.1–23.4 punktuose nurodytiems kriterijams laipsnį. Į antrąjį vertinimo etapą patenka 6 ir daugiau balų įvertinti konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės architektūriniai idėjiniai projektai.

25. Jeigu ekspertų komisija nustato, kad konkurso dalyvio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas iš esmės neatitinka Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinių specialiųjų sąlygų, konkursinis pasiūlymas nenagrinėjamas. Visi konkurso dalyviai apie jų pateiktų pasiūlymų vertinimo rezultatus informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po konkurso pabaigos.

26. Tie konkurso dalyvių pateikti vasaros lauko kavinės konkursiniai pasiūlymai, kurių atitiktį 15 punkte įtvirtintiems reikalavimams nustato konkurso komisija ir kurių pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas 6 ir daugiau balų, patenka į antrąjį vertinimo etapą.

27. Antrajame konkurso komisijos posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirmojo konkurso komisijos posėdžio pabaigos, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai), kuriame (-iuose) yra nurodytas siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

28. Antrojo etapo vertinimo kriterijus – siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vienam vasaros sezonui. Konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį. Antrojo konkurso etapo dalyvių pasiūlymai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole eilės tvarka, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos sumos. Šis konkurso komisijos posėdis vyksta nedalyvaujant konkurso dalyviams.

29. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie konkurso rezultatus gavimo dienos.

30. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo paraiška ir pateikti dokumentai atitinka visus šių nuostatų reikalavimus. Konkurso laimėtojas moka konkurso paraiškoje pasiūlyto nustatyto dydžio paramą socialinės infrastruktūros plėtrai.

31. Jeigu kelių konkurso dalyvių siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis yra vienodas, konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kurio pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas didžiausiu balu, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą į pageidaujamą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinės vietą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką).

32. Skyrius privalo saugoti visų konkurso laimėtojų, su kuriais bus pasirašytos sutartys, visus pateiktus dokumentus visą tokių sutarčių galiojimo laiką.

33. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama.

34. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo antro konkurso komisijos posėdžio protokolo užregistravimo dienos, jeigu nebuvo gauti šių nuostatų 29 punkte nurodyti skundai. Patvirtinus konkurso laimėtoją, skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja jį apie konkurso rezultatus ir konkurso laimėtojus apie sutarties vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

35. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje vietoje skelbiamas kartotinai arba atidedamas komisijos sprendimu.

36. Visi gauti skundai dėl konkurso rezultatų turi būti ekspertų ar konkurso komisijos išnagrinėti, sprendimai dėl jų priimti ir apie priimtus sprendimus konkurso dalyviai informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

 

VI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

37. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus, sutartys su konkurso laimėtojais vasaros lauko kavinėms įrengti ir eksploatuoti turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamentui Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos trejiems metams kiekvienai vasaros lauko kavinės įrengimo vietai išduotą 2000 Lt vertės sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją (4 priedas). Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

38. Jeigu per šių nuostatų 37 punkte nustatytą terminą konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija nepasirašo sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba po vokų atplėšimo atsiima savo konkursinį pasiūlymą, konkurso komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui, pageidavusiam įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę toje pačioje vietoje, arba tokio nesant skelbti naują konkursą vasaros lauko kavinei šioje vietoje įrengti ir eksploatuoti.

 

                                    _________________________________

 

 

2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

PARAIŠKA

2013 m. ………..…… ...........d.

Vilnius

 

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ………………………………… (pageidaujama vasaros lauko kavinės įrengimo vieta).

Laimėję konkursą, mes įsipareigojame:

1. Pasirašyti Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2. Vasaros lauko kavinės projektą parengti pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti.

3. Vasaros lauko kavinę įrengti ir eksploatuoti pagal nustatyta tvarka suderintą vasaros lauko kavinės projektą, kuris turi būti parengtas vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 40-616 patvirtintu Pritarimo vasaros lauko kavinių ir lauko prekybos vietų įrengimo projektams tvarkos aprašu.

 

 

                                                                                                                    ________________             (pareigos)                                                (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

2 priedas

(Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

Garantijos Nr. _____________________________

                                                                                                                                                             ,

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau – konkurso dalyvis), 20..... m.________ ______ d. pateikė konkursinį pasiūlymą norėdamas (–a) dalyvauti konkurse vasaros lauko kavinei įrengti ir eksploatuoti, todėl mes,

                                                                                                                                                             ,

(kredito įstaigos pavadinimas)

esantys                                                                                                                                                  ,

                  (kredito įstaigos adresas)

toliau vadinamas banku, esame įsipareigoję Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai išmokėti 1000 (vieno tūkstančio) Lt sumą, kuri turi būti banko ar jo teisių perėmėjo išmokėta Savivaldybės administracijai, patvirtinta banko vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais ir banko antspaudu.

Šis įsipareigojimas įsigalioja, jeigu:

1) konkurso dalyvis po vokų atplėšimo nusprendžia atsiimti savo konkursinį pasiūlymą;

2) konkurso dalyvis, konkurso metu pasiūlęs didžiausią siūlomą mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį, atsisako jį mokėti;

3) konkurso dalyvis, paskelbtas konkurso laimėtoju, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas;

4) konkurso laimėtojas vengia arba atsisako pateikti sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pagal konkurso nuostatuose nustatytas sąlygas.

Mes įsipareigojame sumokėti Savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę pirmą rašytinį reikalavimą per 5 kalendorines dienas, nereikalaudami, kad Savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Savivaldybės administracija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos ar kelių iš aukščiau nurodytų sąlygų, nurodydama šias sąlygas.

Ši garantija galioja 90 kalendorinių dienų nuo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo dienos. Bet kuris reikalavimas dėl šios garantijos turi pasiekti banką ne vėliau kaip per minėtą 90 dienų terminą.

Banko vardu_______________________________

 

                                (kredito įstaigos vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

 

Banko vyr. finansininkas                        ________________________

 (parašas, vardas, pavardė)

(Banko antspaudas)

 

            Pastaba. Konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją pasirašius ne kredito įstaigos vadovui, o įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas rašytinis įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

______________________________________

(įmonės adresas)

________________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

 

PARAIŠKA

20..... m. …………… .........d.

Vilnius

 

……………………………………. (įmonės pavadinimas) pageidauja įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ……………………………………… (pageidaujama kavinės įrengimo vieta).

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vasaros sezonui yra ………………………… Lt, kuris yra mokamas iki veiklos pradžios kiekvieną vasaros sezoną atskirai.

 

______________________              ____________________               _______________________

(pareigos)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys)

 

Garantijos Nr. ________________________________

 

 

                                                                                                                                                              ,

(įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau – konkurso laimėtoja), 2013 m.________ ______ d. laimėjusi konkursą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę ____________________________________,

     (kavinės vieta ar adresas)

vadovaujantis 2013–2015 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai turi pateikti 2000 (dviejų tūkstančių) Lt sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

Mes, _______________________________________________________________________________,

(kredito įstaigos pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

(kredito įstaigos adresas)

sutikome duoti įmonei tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu tvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 2000 (dviejų tūkstančių) Lt sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją 3 metams. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sumą, ne didesnę kaip aukščiau nurodyta suma, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą per 5 darbo dienas, jei įmonė neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties formą, nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

   Banko vardu

(kredito įstaigos vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

   Banko vyr. finansininkas                                                        ________________________

                                                        (parašas, vardas, pavardė)

            (Banko antspaudas)

 

          Pastaba. Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją pasirašius ne Banko vadovui, o įgaliotam asmeniui, turi būti pateiktas rašytinis Banko vadovo įgaliojimas pasirašyti šį dokumentą.

 

 

 

    Forma patvirtinta

    Vilniaus miesto savivaldybės

    administracijos direktoriaus

    2013 m. sausio 18 d.

    įsakymu Nr. 30-156

 

VASAROS LAUKO KAVINĖS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

2013 m.                           d. Nr.              

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ............................, įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. ........... ...... d. įsakymu Nr. ……., ir ……… „………“ (toliau – įmonė), atstovaujama ………………, veikiančio pagal ...................................., sudarome šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia įmonei teisę nustatyta tvarka įrengti ir eksploatuoti .............. kv. m ploto vasaros lauko kavinę …………………… (kavinės įrengimo vieta pažymėta miesto plano ištraukoje) pagal nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą.

2. Įmonei leidžiama įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d. Vasaros lauko kavinė kiekvienais metais privalo veikti nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais leidžiama veikti atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes. Per 14 kalendorinių dienų nuo vasaros lauko kavinės eksploatavimo termino pabaigos kavinės konstrukcijos ir baldai turi būti išardyti ir išvežti. Teritorija turi likti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi. Įmonei pateikus prašymą vykdyti šventinę prekybą ir (ar) teikti paslaugas žiemos sezono metu, vasaros lauko kavinės konstrukcijos Savivaldybės administracijos sutikimu gali būti nuo kavinės eksploatavimo sezono pabaigos neišmontuojamos ir Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius išduoda leidimą lauko kavinės veiklai. Įmonė įsipareigoja vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir veiklos žiemos sezono švenčių metu. Tačiau ši veiklos žiemos sezono švenčių metu išimtis netaikoma pasibaigus paskutiniam – 2015 m. vasaros sezonui.

3. Kavinės darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 23.30 val. Masinių renginių, švenčių ar kitu metu gavus Savivaldybės administracijos leidimą, vasaros lauko kavinės darbo laikas gali būti pratęstas.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Įmonė gali pradėti vasaros lauko kavinės įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

5. Įmonė:

5.1. privalo kasmet (2013 m., 2014 m. ir 2015 m.) pagal nustatyta tvarka suderintą supaprastintą statinio projektą įrengti ir eksploatuoti vasaros lauko kavinę nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d., o balandžio ir spalio mėnesiais atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes;

5.2. vasaros lauko kavinės negali registruoti Nekilnojamojo turto registre;

5.3. negali leisti vasaros lauko kavinėje arba šalia jos naudotis jos įranga ir (ar) ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitai įmonei arba kitiems prekeiviams ar (ir) paslaugų teikėjams;

5.4. vasaros lauko kavinę ir kitą jai priklausančią įrangą įrengia savo lėšomis ir ji yra įmonės nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko leistinos naudoti teritorijos dangas, želdinius ir kt.;

5.5. privalo savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusios vasaros lauko kavinės konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti vietą ir aplinką pagal Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles;

5.6. pagal paslaugos teikėjo išduotas technines sąlygas savo lėšomis prisijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

5.7. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjui, prieš tai su jais pasirašiusi sutartis;

5.8. gavusi Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per 14 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, įmonė įsipareigoja mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną pavėluotą pašalinti trūkumus dieną iki pažeidimų pašalinimo arba sutarties nutraukimo šiuo pagrindu dienos;

5.9. neįrengusi (neeksploatuojanti) vasaros lauko kavinės nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.) ir neišmontavusi (netvarkingai išmontavusi) vasaros lauko kavinės konstrukcijų per 14 kalendorinių dienų nuo veiklos nutraukimo dienos (ne vėliau kaip iki kiekvieno sezono spalio 14 d.), privalo mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną kalendorinę dieną iki šių pažeidimų pašalinimo dienos, o sumokėta bauda įmonei negrąžinama;

5.10. pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 14 kalendorinių dienų savo lėšomis išardo vasaros lauko kavinę ir sutvarko kavinės buvimo vietą bei aplinką, atstato pakitusias ir sugadintas dangas ir išmontuotos vasaros lauko kavinės teritoriją aktu perduoda Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi;

5.11. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti vietinę rinkliavą ......... (Lt) už 1 kvadratinį vasaros lauko kavinės ploto metrą. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą mokama pagal Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 520, nurodytus dydžius, t. y. nereprezentacinėse vietose – 2 Lt už 1 kv. m, o reprezentacinėse vietose – 5 Lt už 1 kv. m. Vietinė rinkliava mokama pervedant pinigus į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą;

5.12. privalo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį ............ Lt kiekvienam vasaros sezonui. Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis mokamas į Savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą Nr. LT 93 7044 0600 0123 5077, esančią AB SEB banke (banko kodas 70440) iki kiekvieno vasaros sezono veiklos pradžios, o pavedimo kopija pristatoma į Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrių;

5.13. iki veiklos pradžios arba ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu turi gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose. Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius įmonei pateikus prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, prekybos vieta, prekių asortimentas (rūšis), prekybos laikotarpis bei vasaros lauko kavinės plotas (kv. m), vasaros lauko kavinės suderinto projekto kopiją ir atliekų išvežimo sutartį. Įmonė privalo sumokėti vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose ir 5.12 punkte nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį (Lt). Leidimas išduodamas ne trumpiau kaip 3 mėnesiams (ketvirčiui) arba iki pasirašytos sutarties galiojimo pabaigos;

5.14. gali pradėti veiklą tik turėdama Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

5.15. gali vasaros lauko kavinėje prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdama atitinkamas galiojančias licencijas ir leidimus prekiauti;

5.16. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių prekybos / paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

5.17. negali parduoti alkoholinių gėrimų klientams išsineštinai ir privalo užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai būtų vartojami vietoje;

5.18. privalo savo lėšomis įrengti biotualetus, jeigu tai yra numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėse specialiosiose sąlygose;

5.19. privalo prekybos / paslaugų teikimo metu užtikrinti ir palaikyti viešąją tvarką ir laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių;

5.20. privalo įrengti vasaros lauko kavinę pagal nustatyta tvarka patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą;

5.21. Savivaldybės tarybai patvirtinus didesnius vietinės rinkliavos dydžius nei buvo patvirtinti sutarties sudarymo metu, taikomi nauji rinkliavos tarifai.

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2015 m. lapkričio 1 d.

7. Šioje sutartyje numatytos įmonės teisės ir pareigos gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus Savivaldybės administracijos sutikimą.

8. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.

9. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi įmonę, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu įmonė:

9.1. vėlavo laiku sumokėti ar iš viso nemokėjo šios sutarties 5.11 punkte nurodytos vietinės rinkliavos, šios sutarties 5.12 punkte nurodytos paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio metams ir (ar) negavo šios sutarties 5.13 punkte nurodyto leidimo;

9.2. neįvykdo / nepradeda vykdyti savo konkursiniame pasiūlyme ir (ar) sutartyje numatytų įsipareigojimų per 14 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos įspėjimo gavimo;

9.3. įrengė ir (ar) eksploatuoja vasaros lauko kavinę ne pagal nustatyta tvarka patvirtintą vasaros lauko kavinės įrengimo projektą;

Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas ir vasaros lauko kavinės teritorijos architektūrines specialiąsias sąlygas;

9.4. neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, vasaros lauko kavinę naudoja ne pagal paskirtį, ji yra netvarkinga, netvarko užimtos ir (ar) naudojamos teritorijos pagal šios sutarties 5.4 punktą ar nesutvarko aplinkos gavusi rašytinį Savivaldybės administracijos įspėjimą per jame nurodytą terminą;

9.5. dėl įmonės kaltės negaunami vasaros lauko kavinei įrengti ir (ar) eksploatuoti reikalingi leidimai ar vasaros lauko kavinė neeksploatuojama nurodytu laiku (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.).

10. Nutraukus sutartį pagal šios sutarties 9 punktą, įmonė privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šios sutarties nutraukimo dienos išardyti vasaros lauko kavinės konstrukcijas, jas išvežti, sutvarkyti naudotą teritoriją bei aplinką ir aktu sutvarkytą išardytos vasaros lauko kavinės teritoriją perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriui.

11. Įmonei pažeidus bet kurią sutarties sąlygą Savivaldybės administracija turi teisę pasinaudoti sutarties sąlygų įvykdymo garantija.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Sutartį galima keisti ir (ar) pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip trijų metų laikotarpiui tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

13. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

14. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

15. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

16. Teritorijų architektūrinės specialiosios sąlygos vasaros lauko kavinei ............................ įrengti ir eksploatuoti yra neatskiriamas šios sutarties priedas.

 

 

 

Savivaldybė                                                                                                          Įmonė

Vilniaus miesto savivaldybės administracija                                                  

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius                                                            

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                     Direktorius (-ė)

....................................................................                                                     ......................

 

A. V.                                                                                                                A. V.

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-675 - 2013-03-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-18 ĮSAKYMO NR. 30-156 „DĖL 2013–2015 METŲ VASAROS LAUKO KAVINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAPILDYMO
Į pradžią