Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1039 2013-01-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 23 d. Nr. 1-1039

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1995, Nr. 55-1356; 1998, Nr. 25-636; 2000, Nr. 22-552; 2001, Nr. 99-3522; 2002, Nr. 124-5623; 2004, Nr. 166-6060; 2006, Nr. 73-2759; 2007, Nr. 81-3316; 2010, Nr. 157-7968), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Įgyvendindami Taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.“.

2. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai.

Filmo filmavimas – filmo gamybos etapas, kurio metu filmuojant pagal scenarijų, kalendorinį darbų planą ir laikantis sąmatos, įgyvendinamas filmo kūrybinis sumanymas. Filmo filmavimui taikomi renginių organizavimo reikalavimai su Taisyklėse nustatytomis išimtimis.

Pagrindinės gatvės – A, B ir C kategorijų gatvės, nurodytos Savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 metų.

Renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius.

Skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.

Tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma, naudojama ar priskirta teritorija.“.

3. Išdėstyti 21 ir 22 punktus taip:

„21.  Renginio organizatoriai iki renginio pradžios privalo gauti Administracinės veiklos skyriaus išduodamą pažymėjimą. Renginio organizatoriai ar jų atstovai rengdamiesi renginiui ir viso renginio metu jo vietoje privalo su savimi turėti išduotą pažymėjimą.

Pažymėjimo nereikia filmo filmavimui, jei filmuojant netrukdomas pėsčiųjų ir (ar) transporto priemonių eismas, netrikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas, o viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki filmavimo pradžios yra pateikusi Administracinės veiklos skyriui Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie filmo filmavimą. Pranešimo pateikimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindu riboti kitų asmenų teises ar laisves.

Pažymėjimo taip pat nereikia reportažų žinių programoms ar kitoms informacinėms laidoms filmuoti, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtam filmavimui (fotografavimui) ir filmavimui (fotografavimui), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar nemotorinių transporto priemonių eismui.

22. Administracinės veiklos skyrius išduoda pažymėjimus tik po to, kai Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu leidžia organizuoti renginį, išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytus atvejus, kai prašymų nenagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių (susirinkimų) derinimo komisija (toliau – komisija). Pažymėjimai išduodami renginiams, organizuojamiems Lietuvos Respublikai, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdomose, naudojamose ar priskirtose teritorijose, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančią teritoriją nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis ar privatus juridinis asmuo.“.

4. Išdėstyti 26 punktą taip:

„26.  Galimos renginių vietos, atsižvelgiant į renginių pobūdį:

26.1.  Rotušės aikštė – mugės, klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai;

26.2.  Katedros aikštė – mugės, klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai. Renginiams, organizuojamiems Katedros aikštėje, gali būti išduodami pažymėjimai tik iš anksto suderinus renginio vietą ir laiką su Vilniaus arkivyskupijos kurija;

26.3.  Vinco Kudirkos aikštė – klasikinės, folklorinės ir kitos muzikos koncertai, miesto ir valstybinės reikšmės ar kiti renginiai;

26.4.  Sereikiškių parkas – klasikinės ar liaudies muzikos koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.5.  Vingio parkas – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.6.  Kalnų parkas – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.7.  teritorija prie Baltojo tilto – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.8.  stadionai – sporto renginiai, koncertai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.9.  kitos miesto aikštės, skverai – mugės, festivaliai, sporto renginiai, kiti komerciniai ar nekomerciniai renginiai;

26.10.  Gedimino prospektas – miesto ar valstybinės reikšmės renginiai;

26.11.  Upės gatvė – renginiai, kurių organizavimas kitose Savivaldybės teritorijoje esančiose gatvėse keltų grėsmę dalyvių saugumui, trikdytų įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą, viešojo transporto eismą, didelėje Savivaldybės teritorijos dalyje sukeltų transporto grūstis arba kurių saugiam organizavimui būtinas gerai sutelktas specialiųjų tarnybų darbas.

26.12.  gatvių dalys – mugės, sporto renginiai.“.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią