Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1369 2013-07-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMO NR. 1-425 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KASINĖJIMUS IR EISMO UŽDRAUDIMĄ ARBA APRIBOJIMĄ“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMO NR. 1-425 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KASINĖJIMUS IR EISMO UŽDRAUDIMĄ ARBA APRIBOJIMĄ“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 24 d. Nr. 1-1369

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu STR 11.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-74 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-425 „Dėl rinkliavos už kasinėjimus ir eismo uždraudimą arba apribojimą“  1 punktu patvirtintus:

1. Rinkliavos už kasinėjimus ir eismo uždraudimą arba apribojimą nuostatus:

1.1. išdėstyti 8.6 punktą taip:

8.6 likviduojamos avarijos, jeigu darbų trukmė neviršija 5 parų su gatvių, šaligatvių ir dviračių takų dangų atkūrimu po avarijos likvidavimo ir 3 parų po požeminių komunikacijų šulinio dangčio avarijos likvidavimo.;

1.2. išbraukti 8.7 punktą;

1.3. išdėstyti 13.4 punktą taip:

„13.4. vienkartinė rinkliava iš įmonių, įstaigų ir kitų juridinių asmenų  imama 10 procentų rinkliavos dydžio, iš biudžetinių įstaigų – 2 procentai rinkliavos dydžio;;

            1.4. išdėstyti 14 punktą taip:

14. Nustatyto dydžio vienkartinę rinkliavą, priklausomai nuo darbų rūšies, vietos, trukmės, užsakovai sumoka Valstybinei mokesčių inspekcijai į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas bankuose „Nordea“ arba „Swedbank“ pagal įmokos pavadinimą už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, aptverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, įmokos kodas 53313.“;

1.5. išdėstyti 17 punktą taip:

17. Rangovas rinkliavą sumoka Valstybinei mokesčių inspekcijai į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas bankuose „Nordea“ arba „Swedbank“ pagal įmokos pavadinimą už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, aptverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą“, įmokos kodas 53313.“

1.6. išbraukti 18 punktą;

1.7. išdėstyti 19 punktą taip:

 „19. Vienkartinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Vilniaus apskrities mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.“.

2. Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisykles:

2.1. išdėstyti 4 punktą taip:

4. Leidimus išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus Inžinerinių tinklų poskyris  (toliau – Inžinerinių tinklų poskyris).“;

2.2. išdėstyti 5.5, 5.6, 5.10 ir 5.12  punktus taip:

„5.5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento leidimą statyti/rekonstruoti/atnaujinti pastatą arba rašytinį pritarimą statinio projektui;

 5.6. žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą, suderintą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriumi  (toliau – Eismo organizavimo skyrius). Schemoje (3 egz.) turi būti pažymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas;

 5.10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio suderinimą dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamos žemės išvežimo vietos;

5.12 mokamas automobilių stovėjimo vietas eksploatuojančios Savivaldybės įmonės ,,Susisiekimo paslaugos suderinimą, jeigu darbai vykdomi tokiose vietose arba jos užimamos.“;

2.3. išdėstyti 7 punktą taip:

„7. Inžinerinių tinklų poskyris neišduoda leidimų kitiems žemės darbams, kol nebus sutvarkyta teritorija ir perkasta danga pagal anksčiau išduotus leidimus bei kol nebus sumokėta nustatyta rinkliava.“;

2.4. išdėstyti 9 punktą taip:

„9. Organizacija, gavusi leidimą atviru būdu kloti komunikacijas, įrengia apylankas pagal schemas, suderintas su Eismo organizavimo skyriumi, atitinkančias uždaromos gatvės intensyvumą, visą darbų atlikimo laikotarpį jas prižiūri, o baigusi darbus jas išardo. Jeigu gatve važinėja visuomeninis transportas, apylankų schemas reikia derinti su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“ bei Savivaldybės įmone ,,Susisiekimo paslaugos“. Lėšos apylankoms įrengti, techniškai tvarkyti, prižiūrėti, išardyti ir vietovei tvarkyti numatomos objektų sąmatose.“;

2.5. išdėstyti 16 punktą taip:

16. įrašyti 16 punkto antroje pastraipoje vietoj žodžių „Energetikos ir ūkio departamento Miesto ūkio skyriaus Eismo organizavimo ir žemės darbų kontrolės tarnyba“ žodžius „Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus Inžinerinių tinklų poskyriu“;

2.6. išdėstyti 24 punktą taip:

„24. Žemės darbai transporto ir pėsčiųjų eismo zonoje atliekami pagal projektą bei Inžinerinių tinklų poskyrio reikalavimus. Už saugų transporto ir pėsčiųjų eismą atsako įmonė, atliekanti žemės darbus. Darbų vadovas privalo būti žemės  darbų  atlikimo vietoje.“;

2.7. išdėstyti 29, 31, 32  ir 33 punktus taip:

29. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, visos iškasos turi būti aptvertos, įrengti saugūs ėjimo keliai pėstiesiems, žemės darbų vietos važiuojamojoje gatvės dalyje pažymėtos tipiniais kelio ženklais pagal Eismo organizavimo skyriaus išduotą schemą.

31. Išardytos šaligatvių plytelės, kelio borteliai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojami ir pagal aktą perduodami organizacijai, kuri atkurs dangas.

Griaunant statinius, betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į gelžbetoninių atliekų sąvartas, kurias nurodo Inžinerinių tinklų  poskyris, išduodamas leidimą kasinėjimo darbams arba leidimą aptverti teritoriją.

Rekonstruojamų arba panaikinamų dangų naudoti tinkami betoniniai elementai ir dirvožemis iš statomų pastatų zonų turi būti perduodami įmonėms, kurios prižiūri miesto gatves, skverus ir parkus.

32. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų. Prireikus parinktos aikštelės vieta derinama su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentu ir pranešama Vilniaus apskrities Vilniaus miesto agentūrai. Leidimas išduodamas šių taisyklių 2 punkte nurodyta tvarka.

33. Atkastos inžinerinės komunikacijos vėl užpilamos prižiūrint šias komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovams.

Gatvės važiuojamojoje dalyje iškasos užpilamos prižiūrint Inžinerinių tinklų poskyrio atstovui.

Apie iškasų užpylimo darbų pradžią įmonėms pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Gatvės važiuojamojoje dalyje, prieš užpilant iškasą ir įrengiant pagrindus dangai atkurti, iškasos vietoje atliekami laboratoriniai grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimai.“;

2.8. išdėstyti 35.6 ir 35.8 punktus  taip:

„35.6. besibaigiant dvejų metų garantiniam laikotarpiui, pareikalauti, kad rangovai perduotų dangų savininkui įrengtas perkasų dangas tolesniam naudojimui. Jei įrengtos dangos nebus perduotos, jas eksploatuos statytojas ir už galimas autotransporto avarijas atsakys pagal galiojančius įstatymus;

35.8. statybvietėje ir už jos ribų palaikyti švarą ir tvarką pagal sanitarinių normų reikalavimus. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, valyti ir sandėliuoti sniegą, išvežti per žiemą susikaupusį smėlį, užtikrinti pėsčiųjų saugų eismą žiemos metu;“;

2.9. išdėstyti 43 punktą  taip:

„43. Jei per dvejus metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis, žemės darbus vykdžiusios organizacijos privalo ją sutaisyti.“;

2.10. išdėstyti 44 punktą taip:

„44. Žemės darbai, šalinant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti atliekami be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus išduodančiam Inžinerinių tinklų poskyriui. Avarija įregistruojama kompiuterinėje duomenų bazėje. Pagal avarijos įregistravimo suteiktą numerį kviečiami tinklus,  eksploatuojančių įmonių atstovai. Jei darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, pranešama ir Kelių policijai.

Dirbant didesnio gaisro pavojingumo zonoje, taip pat šalinant vandentiekio tinklų avarijas, apie darbus pranešama miesto priešgaisrinės apsaugos tarnybai.“;

2.11. išdėstyti 47 punktą taip:

47. Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau kaip per 5 paras, o požeminių komunikacijų šulinio dangčio avarija likviduojama ilgiau nei per 3 paras, darbus vykdanti organizacija, nepertraukdama darbo, privalo gauti leidimą pagal šių taisyklių 2 punkto reikalavimus.“;

2.12. išdėstyti 52 punktą taip:

„52. Baigęs darbus, leidimo gavėjas Inžinerinių tinklų poskyriui pagal aktą perduoda sutvarkytas gatves, kelius, kuriais darbų atlikimo laikotarpiu jam buvo leista laikinai naudotis ir saugoti.“;

2.13. išdėstyti 56 punktą taip:

„56. Kaip laikomasi šių taisyklių, kontroliuoja  Inžinerinių tinklų poskyris, Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyrius bei inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės.“.

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią